Chiều ngày 08/5/2023, tại Hội nghị giao ban, rà soát, hướng dẫn nghiệp vụ giữa UBKT Thị ủy Kỳ Anh với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy 04 đơn vị: Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Lợi, một số câu hỏi về nghiệp vụ kiểm tra giám sát và xử lý một số tình huống cụ thể trong thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã được UBKT Đảng ủy cơ sở nêu, thảo luận và UBKT Thị ủy thống nhất trả lời. Sau khi nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ, UBKT Thị ủy xin tổng hợp một số nội dung liên quan công tác thi hành kỷ luật Đảng để Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, làm rõ them, nhằm tiếp tục áp dụng triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát, xem xét kỷ luật, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

UBKT Thị ủy Kỳ Anh chủ trì giao ban với các đơn vị: Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Lợi.

Câu 1: Trong trường hợp tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, phát hiện thấy tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật chưa đúng thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên kiểm tra, phát hiện thấy tổ chức đảng cấp dưới không xem xét, xử lý hoặc xử lý không đúng mức thì thực hiện theo Điểm 4.7, Mục III, Hướng dẫn số 02- HD/TW ngày 09/12/ 2021 của Ban Bí thư nêu trên. Đây là nội dung cụ thể hóa Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 13, Quy định số 22- QĐ/TW: “Tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền khi phát hiện cấp uỷ viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý có vi phạm phải chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới, trước hết là chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới không xem xét, xử lý hoặc xử lý không đúng mức thì tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên xem xét, xử lý kỷ luật; đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng cấp dưới và người đứng đầu tổ chức đảng đó” và không phải thực hiện quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật theo trình tự từ dưới lên. Như vậy, trường hợp câu hỏi nêu, căn cứ quy định trên, tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên thấy tổ chức đảng cấp dưới không xem xét, xử lý hoặc xử lý không đúng mức đối với đảng viên vi phạm thì căn cứ vào báo cáo kết quả thẩm tra xác minh của đoàn kiểm tra để xem xét kết luận, bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

Câu 2: Trường hợp đảng viên đã chấp hành bằng hình thức khiển trách được 10 tháng, tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ khiển trách thành cảnh cáo thì thời gian chấp hành hình thức kỷ luật tiếp theo của đảng viên đó thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Khoản 11, Điều 22 của Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định:

“Trường hợp quyết định thay đổi hình thức kỷ luật thì thời hạn chấp hành kỷ luật được tính từ ngày quyết định kỷ luật đầu tiên có hiệu lực”.

Tại Điểm 1.2, Phần I, Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định:

“Thời gian chấp hành quyết định kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên khi có quyết định thay đổi hình thức kỷ luật được tính cả thời gian đã chấp hành các quyết định kỷ luật trước đó (tính đủ 12 tháng)”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu sau khi đã chấp hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách được 10 tháng, tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ khiển trách thành cảnh cáo thì thời điểm chấp hành kỷ luật cảnh cáo được tình từ thời điểm chấp hành kỷ luật khiển trách trước đó, việc chấp hành hình thức kỷ luật mới của đảng viên đó phải thêm 02 tháng nữa mới đủ 12 tháng theo quy định.

 Câu 3: Việc ghi hình thức kỷ luật đối với đảng viên bị kỷ luật vào lý lịch đảng viên thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Trong hướng dẫn kê khai hồ sơ lý lịch đảng viên từ trước đến nay của tổ chức đảng, các mẫu khai lý lịch, sơ yếu lý lịch đều có mục khen thưởng và kỷ luật. Mọi đảng viên được khen thưởng hoặc bị kỷ luật đều phải kê khai đầy đủ, kể cả những trường hợp khi tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật thì tất cả các thành viên trong tổ chức đó đều phải ghi vào lý lịch của mình hình thức kỷ luật cùng với tổ chức đó (trừ những thành viên không liên quan đến vi phạm đó).

Đây là những quy định có tính nguyên tắc bắt buộc mọi đảng viên và tổ chức đảng quản lý đảng viên phải thực hiện, giúp cho tổ chức đảng quản lý đảng viên nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp quản lý, giáo dục đảng viên Đến nay, chưa có bất kỳ văn bản nào bãi bỏ việc này.

Việc ghi hình thức kỷ luật vào lý lịch đảng viên là trách nhiệm của tổ chức đảng, do thường trực cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Đảng viên bị kỷ luật phải tự giác thực hiện việc ghi đầy đủ hình thức kỷ luật khi kê khai hồ sơ lý lịch hoặc bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm. 

Câu 4: Có thể sử dụng kết luận, quyết định kỷ luật về mặt chính quyền để xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với cùng một đối tượng, một nội dung vi phạm không?

Trả lời:

Tại khoản 5, Điều 9, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định nguyên tắc thi hành kỷ luật như sau:

“Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại (trừ trường hợp có quy định khác). Tổ chức đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Khi các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội đình chỉ công tác hoặc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên thì phải chủ động thông báo ngay cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đó để xem xét, xử lý kỷ luật đảng. Sau khi giải quyết khiếu nại kỷ luật về Đảng, nếu có thay đổi hình thức kỷ luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo việc xem xét lại hình thức kỷ luật về hành chính, đoàn thể”.                      

Như vậy, đảng viên vi phạm đã bị thi hành kỷ luật về chính quyền phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng. Quyết định kỷ luật về mặt chính quyền chỉ là một căn cứ để xem xét, xử lý kỷ luật đảng. Khi nhận được kết luận, quyết định kỷ luật về mặt hành chính, tổ chức đảng có thẩm quyền vẫn tiến hành kiểm tra, xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật về đảng theo đúng quy định của Đảng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.209.854
    Online: 19