Trong tháng 3/2023 có 01 Luật mới, 02 Nghị quyết, 02 Nghị định, 06 Quyết định, 43 Thông tư chính thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân:

1. Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2022 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, có hiệu lực từ 01/3/2023

Theo đó, Luật Phòng chống rửa tiền 2022 có một số điểm mới nổi bật như sau:

- Giảm 1 Chương, tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

- Điểm mới về đối tượng báo cáo trong phòng, chống rửa tiền.

- Bổ sung nguyên tắc có đi có lại trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

- Bổ sung đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.

- Quy định cụ thể hơn về thông tin nhận biết khách hàng trong biện pháp phòng, chống rửa tiền.

- Bổ sung khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình.

- Sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán.

- Sửa đổi một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

- Bổ sung 09 dấu hiệu đáng ngờ với lĩnh vực trung gian thanh toán.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023, trừ khoản 1 Điều 64 có hiệu lực thi hành từ ngày quy định khác về cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có hiệu lực.

2. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định 02/2023/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, có hiệu lực từ ngày 20/3/2023

 

04 trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký từ ngày 20/3

Theo quy định mới, các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, bao gồm:

Thứ nhất, hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01 - 0,2 triệu m3 hoặc công trình khai thác, sử dụng nước mặt khác cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm các mục đích khác có quy mô thuộc trường hợp phải cấp phép) với lưu lượng khai thác lớn hơn 0,1 - 0,5 m3/giây.

Thứ hai, khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất trên đất liền bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ với quy mô trên 10.000 - 100.000 m3/ngày đêm.

Thứ ba, sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng mà không gây hạ thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để tháo khô lượng nước tự chảy vào moong khai thác khoáng sản.

Thứ tư, khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định này và các trường hợp quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước nằm trong danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố.

Bên cạnh đó, trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới đất hoặc điều chỉnh tăng lưu lượng khai thác vượt quá 25% lưu lượng quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đã cấp mà có khoan bổ sung giếng khai thác, chủ đầu tư phải thực hiện thăm dò để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác và phải có giấy phép thăm dò, trừ các trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất không phải xin cấp phép.

3. Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/1/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2023

Thông tư 04/2023/TT-BTC quy định rõ về tiếp nhận tiền công đức, tài trợ. Theo đó, mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.

Đối với quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo: Người đại diện cơ sở tôn giáo tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan.

Quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích đồng thời là cơ sở tín ngưỡng: Người đại diện cơ sở tín ngưỡng tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan.

Quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích thuộc sở hữu tư nhân: Chủ sở hữu di tích tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan.

4. Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực TT&TT tại chính quyền địa phương, có hiệu lực từ ngày 17/3/2023

Thông tư quy định, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 4 của Thông tư này là từ đủ 03 năm (36 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) không bao gồm thời gian tập sự, thử việc.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư nêu rõ danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực TT&TT tại chính quyền địa phương bao gồm:

Lĩnh vực

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi (trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc)

Báo chí

- Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố

- Kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố

Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

- Cấp Giấy chứng nhận việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố;

- Cấp; sửa đổi, bổ sung; gia hạn; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các tổ chức, cá nhân địa bàn tỉnh, thành phố

Xuất bản, In và Phát hành

Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố

Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố

Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố

Cấp phép đăng ký hoạt động cơ sở in trên địa bàn tỉnh, thành phố

Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động in trên địa bàn tỉnh, thành phố

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản/ phẩm không kinh doanh trên địa bàn /tỉnh, thành phố

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm hội chợ xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố

Cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố

Đăng ký sử dụng máy in có chức năng phô tô màu; chuyển nhượng máy in có chức năng phô tô màu; đăng ký sử dụng, chuyển nhượng máy phô tô màu, máy in có chức năng phô tô màu trên địa bàn tỉnh, thành phố

Bưu chính

Công tác cấp mới: cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại khi hết hạn; cấp lại khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được; thu hồi giấy phép bưu chính

Công tác cấp mới; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Công nghệ thông tin

Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố

Thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với đề cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị địa phương

 

5. Thông tư số 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023

Theo đó, sửa đổi nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng, đơn cử như:

- Sửa đổi trình tự tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tại khoản 2, 3 Điều 14 Thông tư 43/2015/TT-NHNN.

- Sửa đổi trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Điều 13 Thông tư 53/2018/TT-NHNN.

- Sửa đổi trình tự tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Điều 18 Thông tư 53/2018/TT-NHNN.

- Sửa đổi trình tự thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Điều 6 Thông tư 25/2017/TT-NHNN.

- Sửa đổi trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng là hợp tác xã tại Điều 18 Thông tư 09/2018/TT-NHNN.

6. Thông tư số 19/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023

Theo đó, danh mục 08 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng như sau:

- Vị trí việc làm về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng;

- Vị trí việc làm về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng;

- Vị trí việc làm về nghiệp vụ ngân hàng Trung ương;

- Vị trí việc làm về thanh tra, giám sát ngân hàng;

- Vị trí việc làm về kiểm soát ngân hàng;

- Vị trí việc làm về phòng, chống rửa tiền;

- Vị trí việc làm về tiền tệ, ngân hàng quốc tế;

- Vị trí việc làm về quản lý tổ chức tín dụng.

          7. Thông tư số 2/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng, có hiệu lực thi hành từ 15/3/2022

Theo đó, từ ngày 01/01/2022, tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc theo công thức tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ 01/01/2022 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074.

Trường hợp, sau khi điều chỉnh theo công thức trên mà thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì đã được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

- Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.300.000 đồng/người/tháng;

- Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

8. Thông tư số 07/2023/TT-BQP ngày dự kiến sẽ giải quyết nhiều vướng mắc còn tồn tại của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, có hiệu lực từ ngày 14/3/2023

Không còn quy định mơ hồ là “lý do chính đáng”, Điều 4 Thông tư 07 ghi nhận cụ thể các trường hợp được coi là có “lý do chính đáng” để không bị phạt khi vắng mặt trong buổi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ,… bao gồm:

(1) Người thực hiện nghĩa vụ quân sự bị ốm đau, tai nạn hoặc trên đường đi bị ốm đau, tai nạn phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(2) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi; cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ/chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm đau, tai nạn nặng đang điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh.

(3) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự chết nhưng chưa tổ chức tang lễ hoặc tang lễ chưa kết thúc.

(4) Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

(5) Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được lệnh hoặc nhận được lệnh, nhưng trong lệnh không ghi rõ thời gian, địa điểm do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm, hoặc do người khác có hành vi cản trở.

9. Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023

Theo đó, người lao động được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ hai điều kiện sau:

Thứ nhất, người lao động làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Thứ hai, người lao động đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất 01 trong 02 yếu tố: có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế; tiếp xúc với ít nhất 01 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm”.

Bên cạnh đó, bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền theo các mức bồi dưỡng sau: mức 1 là 13.000 đồng; mức 2 là 20.000 đồng; mức 3 là 26.000 đồng; mức 4 là 32.000 đồng.

10. Quy định mới về xếp lương viên chức ngành giao thông vận tải

Từ ngày 01/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đưa vào áp dụng rất nhiều Thông tư mới quy định về cách xếp lương viên chức công tác trong các ngành mà Bộ này quản lý. Cụ thể:

STT

Viên chức

Hệ số lương

Văn bản

1

Viên chức tìm kiếm cứu nạn hàng hải

2,34 đến 8,0

Thông tư 38/2022/TT-BGTVT

2

Viên chức cảng vụ đường thủy nội địa

2,1 đến 8,0

Thông tư 39/2022/TT-BGTVT

3

Viên chức cảng vụ hàng hải

2,1 đến 8,0

Thông tư 40/2022/TT-BGTVT

Viên chức quản lý dự án hàng hải

2,1 đến 8,0

Thông tư 41/2022/TT-BGTVT

5

Viên chức quản lý dự án đường thuỷ

2,1 đến 8,0

Thông tư 43/2022/TT-BGTVT

Viên chức đăng kiểm

2,1 đến 8,0

Thông tư 45/2022/TT-BGTVT

Viên chức quản lý dự án đường bộ

2,1 đến 8,0

Thông tư 46/2022/TT-BGTVT

Viên chức kỹ thuật đường bộ

2,1 đến 8,0

Thông tư 47/2022/TT-BGTVT

Viên chức quản lý dự án đường sắt

2,1 đến 8,0

Thông tư 49/2022/TT-BGTVT

11. Theo đó, viên chức nhiều ngành cũng được bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Cụ thể như sau:

TT

Viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Cảng vụ viên hàng không

Thông tư 44/2022/TT-BGTVT

01/3/2023

2

Chấp hành viên thuộc ngành Thi hành án Quân đội

Thông tư 10/2023/TT-BQP

 

16/3/2023

3

Thẩm tra viên thuộc ngành Thi hành án Quân đội

4

Thư ký thi hành án thuộc ngành Thi hành án Quân đội

12. Theo Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, từ ngày 01/3/2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam

Hình thức của mẫu hộ chiếu này về cơ bản vẫn giống với hộ chiếu không gắn chip đang được cấp hiện nay, chỉ khác ở là có biểu tượng con chíp ngay ở mặt ngoài.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip có tính bảo mật cao, khó sao chép, lấy cắp được những thông tin lưu trữ trong con chip, tránh tình trạng bị làm giả hộ chiếu. Trong chip cũng tích hợp nhiều thông tin như: vân tay, mống mắt, nhóm máu…

Với mẫu hộ chiếu gắn chip, người dân có thể làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh hơn qua cửa kiểm soát tự động.

Hiện tại người dân muốn được cấp hộ chiếu gắn chip vẫn cần đến trực tiếp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục và lấy dấu vân tay. Sau này, khi dữ liệu dân cư được liên thông hoàn toàn thì người dân hoàn toàn có thể làm hộ chiếu gắn chip trực tuyến ở nhà.

Trên đây là một số chính sách văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 3/2023, Hội đồng PBGDPL thị xã tổng hợp cung cấp thông tin đến các cán bộ, công chức, cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.504.475
    Online: 15