Năm 2022 là năm thứ 6 thực hiện Chỉ thị 05, năm thứ 2 thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và là năm đầu thực hiện Chủ đề của Tỉnh về “Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, phục hồi phát triển kinh tế- xã hội”, thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thị ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo thị xã Kỳ Anh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức triển khai sâu rộng trong các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội. Theo đó, đã ban hành Hướng dẫn, xây dựng biểu mẫu đăng ký thực hiện các mô hình của tập thể, điển hình của cá nhân. Tổng số toàn thị xã, có 30/31 tổ chức cơ sở đảng đăng ký thực hiện, tổng số 36 mô hình/điển hình. Có nhiều đơn vị đăng ký 1-2 mô hình tập thể, 1-2 cá nhân, tiêu biểu như Đảng bộ Thị ủy, Chính quyền; Công An thị xã; Bệnh viện đa khoa; Quân sự thị xã; xã Kỳ Hà; phường Kỳ Phương…

 

Các Đảng bộ, Chi bộ tổ chức chào cờ hàng tháng trang nghiêm, ý nghĩa

Việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, học tập quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nên việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và đạt được những kết quả đáng kể. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã duy trì nội dung kể mẫu chuyện về Bác trong dịp lễ chào cờ đầu tháng, qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo. Việc vận dụng các nội dung cơ bản về thực hiện Chỉ thị 05; Kết luận 01 của Bộ Chính trị được triển khai linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương. đơn vị, Đối với khối cơ quan hành chính, đảng bộ xã, phường xây dựng bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, xây dựng tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, hướng đến sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp. Đối với khối trường học, nhà trường đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục đạo đức, phẩm chất cho cán bộ, giáo viên và học sinh, xây dựng văn hóa học đường, xây dựng trường học hạnh phúc. Các trường đã duy trì mô hình “Câu chuyện dưới Cờ”, trong lễ chào cờ đầu tuần, Đoàn trường Trung học phổ thông; Liên đội các Trường Tiểu học, THCS đã lựa chọn nội dung kể những câu chuyện về tấm gương của Bác; về tấm gương của các bạn trong nhà trường trong phong trào học tập, rèn luyện, hoạt động từ thiện, nhân đạo, qua đó, giúp cho đoàn viên, đội viên cùng học tập, nêu gương, với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Tiêu biểu như Trường THCS Sông Trí; TH Kỳ Ninh; THPT Kỳ Anh; THPT Lê Quảng Chí…

Năm 2022, các đảng bộ, chi bộ đã tập trung triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Chỉ thị 05, KL 01 gắn với thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị về thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn đảng, sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, 100/% Chi bộ cơ sở đã đồng loạt triển khai thực hiện. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Sau mỗi đợt học tập, quán triệt Nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề, mỗi một tập thể và cá nhân đều có Kế hoạch cụ thể của đảng viên để triển khai thực hiện.

Mô hình nấu cơm, cháo vào sáng chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viên Đa khoa thị xã Kỳ Anh

Nhiều đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo: Các cơ quan, đơn vị luôn xem đây là nhiệm vụ trọng, tâm, xuyên suốt quan tâm chỉ đạo và đôn đốc thực hiện. Lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm. Việc nhân rộng mô hình, điển hình có sức tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa lớn, nhất là đối với đoàn viên, hội viên và các em học sinh. Các đảng bộ, chi bộ đã thường xuyên duy trì việc kể chuyện trong lễ chào cờ đầu tháng, biểu dương các đảng viên xuất sắc, có những việc làm ý nghĩa, tử tế; xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu và xây dựng các chuẩn mực về đạo đức công vụ, văn hóa công sở…

          Duy trì nề nếp, phong trào xây dựng NTM- ĐTVM sáng - xanh - sạch - đẹp

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tổ chức 02 đợt kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với các đảng ủy xã, phường, đảng ủy, chi ủy cơ quan trực thuộc. Đoàn giám sát Cấp ủy đã giám sát 5 tổ chức Đảng, 14 cá nhân người đứng đầu về thực hiện CT 05; KL01 và KL 21. Qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện của từng địa phương, đơn vị, qua đó nhằm biểu dương, ghi nhận những tập thể, cá nhân thực hiện tốt cũng như  kịp thời phát hiện, bổ cứu, điều chỉnh góp ý để các tập thể, cá nhân chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả và thực chất về về nội dung “học tập - làm theo và nêu gương” tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả, thực chất hơn.

Tiếp tục khắc phục một số hạn chế, tồn tại

Mặc dù trong năm các đảng bộ, chi bộ đã có sự quan tâm, triển khai thực hiện đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, song nhiều đơn vị triển khai còn mang tính hình thức, việc tuyên truyền các nội dung cụ thể trong việc học tập, làm theo và nêu gương chưa hiệu quả;

Nhiều mô hình tập thể, điển hình cá nhân đăng ký đầu năm nhưng chưa quan tâm triển khai thực hiện. Mô hình còn chưa thực sự điển hình, chưa tạo sức lan tỏa và ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu rộng

Trong trách nhiệm Nêu gương, người đứng đầu của các địa phương, đơn vị chưa thực sự gương mẫu, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, trong tác phong lề lối làm việc, trong thực hiện trách nhiệm nơi cơ trú…

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Để tiếp tục cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2023 của thị xã Kỳ Anh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người thị xã Kỳ Anh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025 . Để thực hiện được mục tiêu đó, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên toàn Thị xã quan tâm triển khai thực hiện ba nhiệm vụ đột phá:

 (1) Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý.

 (2) Thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 (3) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người thị xã Kỳ Anh, nỗ lực phấn đấu xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành Thành phố vào năm 2025.

Ngay từ đầu năm 2023, Cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, tổ chức ký cam kết thực hiện cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời, tiếp tục tham mưu ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị 05, KL01, gắn với Kết luận 21-KL/TW, Kết luận 29-KL/TU. Chủ đề 2023 của Tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm của Thị xã để triển khai sâu rộng trong tổ chức Đảng, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động

Đề cao trách nhiệm nêu gương, chú trọng thực hiện “nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói” “Tự soi, tự sửa”; Đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; Lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi, tiếp tục triển khai sáng tạo, phù hợp, đồng thời, trong kiểm tra, giám sát, chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm đi đôi với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát.

Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị lựa chọn đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, điển hình tiêu biểu, tránh việc làm qua loa, hình thức, Giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy và cơ quan thường trực (Ban Tuyên giáo) thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát và đôn đốc thực hiện xây dựng 1 số mô hình điển hình tiêu biểu để nhân rộng Chú trọng phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực, có tính bền vững, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ; chi bộ.

Tăng cường phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua để “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo gương Bác sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, trở thành việc làm nề nếp, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp thực sự chuẩn mực, gương mẫu trong lời nói, việc làm, phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, trong đời sống, xã hội xứng đáng là những người cán bộ, đảng viên “công bộc” của Nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.856
    Online: 65