Năm 2022, tình hình trên thế giới, khu vực, cả nước và tỉnh Hà Tĩnh có nhiều biến động, dịch COVID-19 bùng phát mạnh sau Tết Nguyên đán,… Trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiều nhiệm vụ tăng cao hơn so với năm trước. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

 

Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ công bố quyết định và họp các thành viên Đoàn Kiểm tra phân công nhiệm vụ

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, ủy ban kiểm tra toàn tỉnh, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra, giám sát đi sâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, những lĩnh vực có nhiều dư luận đang quan tâm, dễ xảy ra vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm”; nghiêm túc, kiên quyết trong xử lý đối với những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm... Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã rút kinh nghiệm, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; qua kiểm tra cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới đã có sự chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế và có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

 

 Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo ANTT tại Đảng bộ phường Kỳ Liên

Trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 và đạt kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành giám sát đối với 11 tổ chức đảng và 25 cấp ủy viên; kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng và 17 cấp ủy viên. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiến hành giám sát đối với 07 tổ chức đảng và 03 cấp ủy viên; kiểm tra đối với 14 tổ chức đảng. Kết quả số lượng tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên được kiểm tra, giám sát tăng hơn so với năm 2021; bám sát và thực hiện đầy đủ quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát; chú trọng cụ thể hóa và nâng cao chất lượng các kết luận kiểm tra, giám sát; quan tâm việc khắc phục, sửa chữa, bổ cứu sau kiểm tra, giám sát,..

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ thị xã Kỳ Anh, nhất là ở cấp cơ sở vẫn còn một số hạn chế cần phải tập trung khắc phục, như: Một số cấp ủy, UBKT cấp cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao còn ít; chưa xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên theo các kết luận thanh tra, kiểm toán; chưa chủ động kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như quản lý đất đai, bảo vệ rừng, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công, cải cách hành chính... và giám sát chuyên đề đối với đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Việc tự kiểm tra giám sát gắn với tự soi tự sửa để chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm vẫn còn hạn chế. Việc kỷ luật đảng viên vi phạm có trường hợp chưa đồng bộ, chưa kịp thời giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể và ngược lại. Việc hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp cơ sở vẫn còn nhiều bất cập,...

 Hội nghị tổng kết công tác KTGS năm 2022 của Đảng bộ thị xã

Năm 2023, trên cơ sở phát huy mặt mạnh, khắc phục những điểm còn hạn chế, Ban Thường vụ Thị ủy, UBKT Thị ủy đã chủ động rà soát, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo định hướng của UBKT cấp trên, trong đó xác định rõ cấp ủy và UBKT 2 cấp thị xã Kỳ Anh tập trung thực hiện: (1) Tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. (2)Tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đặc biệt là quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng mới được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. (3)Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có biểu hiện thiếu thống nhất trong nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những vấn đề bức xúc, dư luận tại địa phương như công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính, đầu tư công… (4) Tập trung kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán. Tăng cường nắm tình hình địa bàn, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận chính xác, khách quan và khắc phục khuyết điểm, vi phạm triệt để. (5) Chú trọng nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ thị đến cơ sở; đảm bảo thực hiện đúng quy trình KTGS, THKL Đảng; phát huy vai trò chủ động, tích cực và quyết liệt của UBKT 2 cấp trong kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm.

 Giám sát chuyên đề của UBKT Thị ủy tại các chi bộ trường học

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời triển khai thực hiện đạt kết quả cụ thể hơn, thực chất hơn trong thực hiện kiểm tra, giám sát, tại hội nghị tổng kết 2022 của ngành kiểm tra toàn tỉnh, UBKT Thị ủy đã tổng hợp đề xuất một số nội dung như sau:

Thứ nhất, sau các cuộc kiểm tra giám sát của BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, ngoài Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát cho đối tượng được kiểm tra, giám sát, đề nghị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, bổ cứu chung để kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh, rà soát trên các lĩnh vực đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các địa phương, đơn vị còn lại (vì những lỗi chỉ ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường là những lỗi chung thường gặp).

Thứ hai, ủy ban kiểm tra cấp trên cần tổ chức hội nghị giao ban, sinh hoạt chuyên đề theo cụm để tạo điều kiện cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới trao đổi, học tập kinh nghiệm và bổ cứu kịp thời những hạn chế khuyết điểm; qua đó có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tạo sự gắn kết, phối hợp trong triển khai nhiệm vụ.

Thứ ba, quan tâm công tác khen thưởng đối với UBKT cấp cơ sở để kịp thời động viên và tạo động lực cho cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, năm nay gắn với kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, đề xuất UBKT Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở như: Hội thi, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu; mở rộng thành phần tham gia đến các đồng chí cán bộ chuyên viên UBKT cấp thị và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng uỷ cơ sở.

Thứ tư, đề nghị UBKT Tỉnh ủy thống nhất tham mưu cấp uỷ có chính sách cụ thể về việc bố trí 01 chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở chuyên trách đối với những đảng bộ cơ sở có trên 300 đảng viên (hiện nay TXKA có 04 trong tổng số 11 đảng bộ xã phường có trên 300 viên: Hưng Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Phương) để giúp cơ sở thuận lợi và hiệu quả, thực chất hơn trong triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng là công việc thường xuyên, khó khăn, phức tạp và lâu dài; kiểm tra giám sát tạo điều kiện để ổn định, thúc đẩy phát triển, nhất là địa bàn trọng điểm như thị xã Kỳ Anh. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền các cấp; sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; sự chủ động, tích cực, linh hoạt và quyết tâm cao của UBKT Thị ủy, tin tưởng rằng công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần làm cho Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.911
    Online: 70