Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII và một số quy định, chỉ thị, kết luận của Trương ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì điểm cầu thị xã Kỳ Anh.

Đại biểu tham dự điểm cầu thị xã Kỳ Anh

Đồng chí Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành chủ trì hội nghị điểm cầu thị xã Kỳ Anh

Tại hội nghị, các đại biểu đã các đồng chí Ban Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo và chương trình hành động của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện nghị quyết này.

 Đồng thời, nghe Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các nghị quyết, quy định, kết luận và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức, quán triệt sâu sắc nội dung chương trình hành động, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, từ đó tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Ngay sau hội nghị, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị cụ thể hóa các nội dung được quán triệt thành các chương trình hành động, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở địa phương. Trước mắt, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung quan tâm sản xuất vụ xuân, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm 2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.060.909
    Online: 73