Ngày 21/10/2022, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Kết luận 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 08-CT/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy đối với 05 tổ chức đảng gồm: Đảng ủy các xã Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Kỳ Nam, các chi bộ:Khối dân, Bảo hiểm xã hội thị xã 08 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy 05 đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy

         Qua báo cáo kết quả của Đoàn giám sát tại 05 Đảng bộ, chi bộ cho thấy:  Các Đảng ủy, chi ủy đã bám sát kế hoạch của Thị ủy, chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 08-CT/ThU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy; ban hành công văn về việc ký cam kết của cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân trong việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng. Các cấp ủy đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trong việc chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị; đã ban hành Quy chế hoạt động của cấp ủy, chính quyền, nội quy của cơ quan, đơn vị; quán triệt và triển khai để cán bộ, đảng viên chấp hành, thực hiện nghiêm túc. Các đảng ủy, chi ủy đã tổ chức học tập, triển khai, quán triệt chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo, tổ chức ký cam kết của cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân trong việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng; chỉ đạo thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua quá trình thực hiện cho thấy, công tác cải cách hành chính, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người kéo dài được quan tâm xử lý để tạo đồng thuận trong xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện.

Đoàn giám sát làm việc với Đảng ủy Kỳ Hà, Kỳ Nam và chi bộ BHXH

        Tuy nhiên, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục đối với từng tổ chức đảng và cá nhân đảng viên được giám sát, như: Công tác tuyên truyền có lúc có nơi hiệu quả chưa cao; việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ, đảng bộ đối với việc học tập và làm theo chưa thường xuyên; việc thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng còn lúng túng, sinh hoạt chuyên đề chưa sâu. Đảng ủy, chi ủy chỉ đạo việc thực hiện đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa sát yêu cầu thực tế; kế hoạch thực hiện còn đối phó, hình thức, không sát với nhiệm vụ chính trị; việc đăng ký công việc cụ thể trong học tập, làm theo Bác hàng năm của cán bộ, đảng viên chưa rõ, nội dung đăng ký còn chung chung, chưa có nhiều mô hình làm theo, chưa nhân rộng được nhiều gương điển hình thật sự thuyết phục.

        Thảo luận, góp ý với kết quả giám sát, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị: Đoàn giám sát bổ sung phần đánh giá cụ thể đối với vai trò người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương của các đồng chí đảng viên được giám sát; đề xuất những giải pháp cụ thể để bổ cứu công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW và Kết luận 21-KL/TW tại cơ sở; lấy kết quả giám sát này làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng bộ, chi bộ và cá nhân người đứng đầu năm 2022; đồng thời cần có văn bản chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy tại cơ sở để bổ cứu, chỉ đạo thực hiện.

        Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ để hoàn thiện báo cáo và tham mưu thông báo kết luận giám sát; Đồng thời giao nhiệm vụ: Các đảng ủy, chi bộ và cá nhân người đứng đầu được giám sát xây dựng kế hoạch cụ thể để kịp thời khắc phục nghiêm túc những tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra. Đoàn công tác theo Quyết định số 336-QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên bám nắm địa bàn, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW; Kết luận số 29-KL/TU; Chỉ thị số 08-CT/ThU và Quy định số 37-QĐ/TW. Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy, chi ủy thực hiện cụ thể các nội dung: về các nội dung, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng thực chất, hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng; xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.528
    Online: 10