Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã ký Kết luận số 55-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo Kết luận số 16-KL/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 10/8/2022, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Kết luận 55-KL/TU nêu rõ, để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Thông báo Kết luận số 16TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị “về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất một số nội dung như sau:

1. Đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị. Quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vừa phát huy sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy địa phương trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo cơ sở thực tiễn để xem xét triển khai những mô hình phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn.

Tuy vậy, việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW còn một số hạn chế, vướng mắc như: Một số cấp ủy chưa thật quyết liệt, có nơi còn chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương; một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế; một số cán bộ, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị theo mô hình tổ chức mới chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Để thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị “về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

2.1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, xây dựng các đề án đề xuất tiếp tục thực hiện việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo đánh giá lại hiệu quả việc sáp nhập Trung tâm Y tế cấp huyện, đề xuất hướng giải quyết cụ thể.

2.2. Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục quan tâm lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc cấp huyện; không nhân rộng mô hình này ở những địa phương chưa thực hiện.

2.3. Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ xây dựng đề án chia tách các tổ chức Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện, Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện theo mô hình chung của hệ thống chính trị (hoàn thành trong tháng 10/2022).

2.4. Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh xây dựng đề án chia tách cơ quan Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy theo mô hình chung của hệ thống chính trị (hoàn thành trong tháng 10/2022).

2.5. Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Xem xét thu gọn đầu mối các tổ chức cơ sở đảng khối doanh nghiệp trực thuộc theo hướng: các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có địa bàn hoạt động hẹp và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh chủ yếu gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng huyện, thành phố, thị xã thì xem xét chuyển giao trực thuộc đảng bộ cấp huyện; cơ cấu lại tổ chức bên trong và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

4. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn văn kết luận mời xem tại đây.

  •  

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.504.587
    Online: 34