Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thị xã Kỳ Anh cần tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng của các đơn vị, cá nhân theo thẩm quyền, phạm vi quản lý.

Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng kèm theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 6/9/2022. (Xem tại đây).

Để thực hiện tốt hướng dẫn, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh đường hô hấp khác có hiệu quả, Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường truyền thông, phổ biến hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng tới cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị và toàn thể người dân (các infographics/poster hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng của các đơn vị, cá nhân theo thẩm quyền, phạm vi quản lý.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang trên địa bàn quản lý; chỉ đạo trung tâm y tế phối hợp với phòng y tế và các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng; làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao chịu trách nhiệm việc triển khai áp dụng hướng dẫn; đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người biết, thực hiện. Trong trường hợp nhận thấy tại khu vực, địa điểm được giao quản lý chưa được đề cập trong hướng dẫn này mà có nguy cơ lây nhiễm thì người đứng đầu có trách nhiệm nhắc nhở việc sử dụng khẩu trang.

Đề nghị Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Các đơn vị trong ngành Y tế Hà Tĩnh tăng cường chỉ đạo, truyền thông, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường truyền thông hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế.

Dưới đây là các poster hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 nơi công cộng:

Mã QR code để người dân có thể dễ dàng tiếp cận tài liệu, thông tin phòng chống dịch COVID-19.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.427
    Online: 94