Chiều ngày 26/7/2022, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và hoạt động của đoàn công tác chỉ đạo cơ sở 6 tháng đầu năm 2022; tổng kết thực hiện quy định 262 - QĐ/TW và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 18,19 - NQ/TW. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, các thành viên Đoàn công tác 183 chỉ đạo cơ sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị uỷ, đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Phan Duy Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thị uỷ, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân nên thị xã Kỳ Anh đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, các cấp ủy đảng đã tập trung quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thị xã và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, 6 tháng đầu năm, thị xã đã tổ chức 05 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với 248 quần chúng ưu tú, 02 lớp đảng viên mới với 59 đảng viên; 08 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 247 học viên tham gia. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với việc đa dạng hóa các hình thức, nội dung thông tin tuyên truyền.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được quan tâm củng cố, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ThU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ”, trong 6 tháng đầu năm, có 60 chi bộ tổ chức sinh hoạt điểm, trong đó có 41 cuộc sinh hoạt chuyên đề. Các cấp uỷ Đảng cũng đã chủ động rà soát, chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, có 58/174 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ đúng định hướng, đảm bảo đúng quy định.

Công tác phát triển Đảng viên cũng luôn được thị xã Kỳ Anh chú trọng, 6 tháng đầu năm thị xã đã tổ chức kết nạp cho 15 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 21 đảng viên mới. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được chú trọng; các đơn thư tồn đọng, đơn thư mới phát sinh được tập trung giải quyết. 6 tháng đầu năm, thị xã Kỳ Anh cũng đã triển khai đăng ký, giao chỉ tiêu xây dựng 43 mô hình Dân vận khéo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tình hình kinh tế - xã hội của thị xã đã cho thấy có những dấu hiệu phục hồi và phát triển khá tốt sau đại dịch COVID - 19. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 30/6/2022 đạt 241,640 tỷ đồng/324,124 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch tỉnh giao, 75% kế hoạch thị xã giao. Thành lập mới 75 doanh nghiệp, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, nhiều vấn đề tồn đọng được tập trung giải quyết. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Các phong trào văn hoá văn nghệ thể dục thể thao được triển khai sâu rộng, toàn thị xã đã tổ chức nhiều chương trình, hội thi, hội diễn, giải thi đấu thể thao. Công tác giáo dục - đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, công tác cải cách hành chính được quan tâm chú trọng, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; tổng kết thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW và báo cáo hoạt động của Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2022

Đối với hoạt động của đoàn công tác chỉ đạo cơ sở, tại hội nghị cũng đã nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở đã tiếp tục duy trì chế độ làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện ở cơ sở. Theo đó, các thành viên đoàn công tác đã tích cực bám nắm cơ sở, thường xuyên tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ, thôn, tổ dân phố và chủ động đề xuất, hỗ trợ kịp thời đối với xã, phường để giải quyết các vướng mắc, khó khăn trên địa bàn. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Cương - Trưởng phòng Nội vụ thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Đặng Văn Cường - Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hoa đề nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình do Ủy ban nhân dân thị xã làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Kỳ Hoa và hỗ trợ các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Lê Văn Chương - Bí thư Đảng uỷ phường Kỳ Phương đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại địa phương.

Hội nghị đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TWngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau 5 năm triển khai nghị quyết, hiện các đơn vị sự nghiệp công lập của thị xã Kỳ Anh đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Nhân dịp này, hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng chí Đặng Văn Thành – TUV, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thành - TUV, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022, cũng như các kết quả mà thị xã Kỳ Anh đạt được trong việc thực hiện các Quy định 262 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đồng thời đánh giá cao hoạt động của Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành và địa phương, đơn vị cần tập trung rà soát lại chương trình công tác năm, các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 để điều chỉnh kế hoạch, đường găng phù hợp với tình hình thực tiễn. Phát huy vai trò sáng tạo, chủ động của các cơ quan chuyên môn, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng với điều kiện cụ thể của thị xã, tháo gỡ kịp thời vướng mắc ngay từ cơ sở.

Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, đối với chi bộ nông thôn gắn với kiện toàn thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng, nhất là đối với các xã, phường có thôn vùng giáo; cần tập trung xây dựng kênh, tuyến để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và Nhân dân; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt các Quy định 262 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đối với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cần chủ động, linh hoạt để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở, đồng chí Bí thư Thị uỷ đề nghị cần tiếp tục duy trì nghiêm túc quy chế làm việc, sinh hoạt của Đoàn công tác; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, hướng dẫn tận tình, tâm huyết với cơ sở, từ đó làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.553.359
    Online: 68