Sáng ngày 13/6, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, BHXH trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Đồng chí Trần Xuân Phượng, UVBTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Văn Chung, UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng các thành viên đoàn giám sát tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thị Thùy Mỹ - Trưởng Ban Kinh tế Xã hội - Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh chủ trì buổi giám sát.

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội; ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách Bảo hiểm y tế; trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân trong việc tham gia Bảo hiểm y tế. Đến cuối năm 2021 tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội toàn thị xã Kỳ Anh đạt gần 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 91% dân số. Việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời; quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cơ bản được đảm bảo.

Trong 03 năm (2019, 2020, 2021) đã  ban hành 26 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Từ năm 2019 - 202, BHXH thị xã đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao: Năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 92%, phát triển số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 102%;  năm 2021: số người dân tham gia Bảo hiểm y tế (bao gồm các loại Bảo hiểm y tế bắt buộc, tự nguyện, hộ gia đình, hộ thu nhập trung bình, Bảo hiểm học sinh): 75.023/87.825; đạt tỷ lệ 85% trên tổng số dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, UVBTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã  Kỳ Anh cho rằng: thời gian qua, thị xã Kỳ Anh đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho Người tham gia BHYT, BHXH toàn dân. Về những tồn tại, hạn chế, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh  tiếp thu để có hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh đã thảo luận, làm rõ các vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội trên địa bàn như: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn thấp, phát triển chậm ; công tác tuyên truyền chưa linh hoạt, các hình thức tuyên truyền vẫn chưa đa dạng, thiết thực; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn tham mưu lĩnh vực còn chưa chặt chẽ dẫn đến tiến độ triển khai các Nghị quyết, văn bản còn chậm, chưa hiệu quả; chính sách về Bảo hiểm xã hội có sự thay đổi, một số xã, phường thuộc vùng bãi ngang hoặc về đích nông thôn mới nên không được hỗ trợ quyền lợi mua bảo hiểm y tế dẫn đến tỷ lệ tham gia giảm mạnh, quá trình vận động tham gia ở các đơn vị này phải tiến hành lại từ đầu...

Đồng chí Trần Xuân Phượng, UVBTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được  trong công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Xuân Phượng, UVBTV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã, ban ngành liên quan cần: đánh giá nghiêm túc các bước về công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội; xây dựng các giải pháp cụ thể trong từng loại hình bảo hiểm; giao trách nhiệm, chỉ tiêu cho từng cơ quan đơn vị, địa phương; định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện các loại hình bảo hiểm; đa dạng hóa hình thức, cách thức tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội...  

     Đồng chí Phạm Thị Thùy Mỹ - Trưởng Ban Kinh tế Xã hội - HĐND thị xã chủ trì buổi giám sát đã tiếp thu các ý kiến của  đại biểu, đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để công tác BHXH - BHYT trong thời gian tới đạt kết quả cao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.553.257
    Online: 43