Chiều 07/4/2022, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý II/2022; triển khai Đề án 02-ĐA/ThU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy và Nghị quyết 06-NQ/ThU, ngày 21/12/2021 của BCH Đảng bộ thị xã về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thị xã với Đảng ủy xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với chi bộ và đảng viên thuộc chi bộ Công an xã, phường. Đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy dự chỉ đạo, đồng chí Trần Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác KTGS quý I/2022

Trong quý I/2022, UBKT Thị ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT hai cấp thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, theo chương trình công tác năm và nhiệm vụ theo khung kế hoạch quý I. Tham mưu ban hành: kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy; quyết định, kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chính sách về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, chính sách người có công trên địa bàn đối với 03 tổ chức đảng và 07 đảng viên; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thị xã với Đảng ủy xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với chi bộ và đảng viên thuộc chi bộ Công an xã, phường.  

UBKT Thị ủy đã chủ động xây dựng khung kế hoạch thực hiện Đề án 02-ĐA/ThU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy và Nghị quyết 06-NQ/ThU, ngày 21/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”. Chủ động triển khai 01 cuộc kiểm tra tài chính Đảng đối với 04 tổ chức đảng và 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng đối với 05 tổ chức đảng. Đồng thời, UBKT Thị uỷ đã tích cực phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc của Thị uỷ chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ 02 đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh uỷ và Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ cơ sở xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thị uỷ; tiếp tục chỉ đạo sinh hoạt điểm, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, Đảng uỷ theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-ThU; Phối hợp hướng dẫn rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý; hướng dẫn chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2024; Phối hợp cùng các ban ngành liên quan quán triệt thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban tham mưu trong việc giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19. Tích cực tham gia công tác chỉ đạo toàn diện đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo Quyết định 183 của Ban Thường vụ Thị ủy.

Ở cấp cơ sở, 100% cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ đã ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; đã có gần 60% cấp uỷ và 50% UBKT Đảng uỷ cơ sở tiến hành được các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; thi hành kỷ luật đảng đối với 09 đảng viên. Tích cực tham mưu rà soát giải quyết đơn thư phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch covid19, giám sát công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực trong rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý và chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Duy Linh, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an thị xã thông qua Quy chế phối hợp giữa

Đảng ủy Công an thị xã với Đảng ủy xã, phường

Tại hội nghị giao ban, đồng chí Trần Thị Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ,  Chủ nhiệm UBKT Thị ủy đã phổ biến, quán triệt Đề án số 02-ĐA/ThU ngày 02/12/2021 và Nghị quyết số 06-NQ/ThU, ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” với 03 nhiệm vụ trọng tâm và 08 nhóm giải pháp chủ yếu cần chủ động triển khai thực hiện ở cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Duy Linh, Phó bí thư Đảng uỷ Công an thị xã đã thông qua Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thị xã với Đảng ủy xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với chi bộ và đảng viên thuộc chi bộ Công an xã, phường .

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tham luận, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản tán thành với nội dung báo cáo; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị và những cách làm hay mà Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các đơn vị đang thực hiện.

Đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của ngành kiểm tra Đảng trong thời gian qua; đồng thời đề nghị UBKT Thị uỷ uỷ cũng như các Đảng ủy, các cơ quan đơn vị trong thời gian tới tiếp tục bám sát kế hoạch để triển khai có hiệu quả, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng cường giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; Chủ động hướng dẫn, kiểm tra, bổ cứu việc triển khai 09 nghị quyết đã ban hành của Ban Thường vụ Thị uỷ tại cơ sở; quan tâm tới việc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn; đôn đốc việc thực hiện các kết luận để khắc phục được những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm tra, giám sát.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy đề nghị các Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ cơ sở bám sát kế hoạch để triển khai nghiêm túc các cuộc kiểm tra giám sát, chú trọng giám sát chuyên đề, nhất là các chuyên đề về  quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng quản lý đất đai tại cơ sở; xây dựng Khung Kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 02-ĐA/ThU, ngày 02/12/2021 và Nghị quyết số 06-NQ/ThU, ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy; phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thị xã với Đảng ủy xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với chi bộ và đảng viên thuộc chi bộ Công an xã, phường. Đồng thời, tích cực phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định nhân sự phục vụ công tác rà soát xây dựng quy hoạch cán bộ, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; tích cực tham gia công tác GPMB, xây dựng nông thôn ism, đô thị văn minh tại địa phương./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.394.893
    Online: 37