Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid.19 xẩy ra khốc liệt tại một số tỉnh, thành trong cả nước, trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến tình hình dịch cũng rất phức tạp. Do dịch bệnh tình hình phát triển kinh tế nói chung và công tác xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh cũng bị ảnh hưởng, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện hai nhiệm vụ kép: phòng chống dịch bệnh và sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã, trong đó công tác xây dựng NTM-ĐTVM năm qua đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

 

Trước hết, những kết quả quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh: Về xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Tổng số tiêu chí đạt trong năm 2021 là 21/45 tiêu chí/04 xã (Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Nam); xã Kỳ Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã Kỳ Hà, Kỳ Hoa, Kỳ Nam mỗi xã đến nay lũy kế đạt 05/14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Tổng số tiêu chí đạt trong năm 2021 là 14/31 tiêu chí, 89/119 tiểu tiêu chí; trong đó phường Kỳ Liên đạt lũy kế đến nay 09/18 tiêu chí, Kỳ Phương đạt 08/18 tiêu chí, Kỳ Long đạt 06/18 tiêu chí, Hưng Trí, Kỳ Trinh đạt 05/18 tiêu chí, Kỳ Thịnh đạt 04/18 tiêu chí.

Xây dựng mô hình phát triển kinh tế: Tổng số mô hình xây dựng trong năm 2021 là 76 mô hình; các đơn vị xây dựng mô hình kinh tế  đạt khá như Kỳ Nam 26 mô hình, Kỳ  Phương 13 mô hình, Kỳ Thịnh 10 mô hình;

Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Trong năm 2021, xây dựng 8/6 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, đạt 133,3% kế hoạch (Kỳ Ninh đạt 5/3 thôn đăng ký, tỷ lệ 167% kế hoạch, nâng tổng số thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu toàn xã là 9/9 thôn; Kỳ Hà đạt 2/1 thôn đăng ký, tỷ lệ 200% kế hoạch, nâng tổng số đạt khu dân cư kiểu mẫu là 5/5 thôn toàn xã; Kỳ Nam đạt 1/1 thôn đăng ký, tỷ lệ 100% kế hoạch, nâng tổng số thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu là 4/4 thôn toàn xã; Phá bỏ nhà vệ sinh 2 ngăn để xây dựng 729 nhà vệ sinh tự hoại. Lũy kế đến nay toàn thị xã có 26 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn;

Xây dựng vườn mẫu: Năm 2021, xây dựng 33/55 vườn mẫu đạt chuẩn, một số đơn vị đạt khá như: Kỳ Hoa xây dựng 08 vườn, Kỳ Hà xây dựng 06 vườn, Kỳ Ninh xây dựng 05 vườn.

Xây dựng sản phẩm OCOP: Năm 2021 xây dựng 06 sản phẩm đạt chuẩn OCOP (02 sản phẩm 4 sao: Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa và nước mắm cốt nhĩ Nhất Ninh; 04 sản phẩm 3 sao: rượu đông trùng hạ thảo, nước mắm Diện Xuân, Nước mắm Khoàn Minh và ruốc nêm Khoàn Minh); một số đơn vị đạt khá như: Kỳ Ninh: Đạt 4/6 sản phẩm (1 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 3 sao) của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ninh, Hoàng Thị Diện, Nguyễn Thị Khoàn; Hưng Trí: Đạt 2/2 sản phẩm (01 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm 3 sao) của Hộ kinh doanh Lê Thị Cẩm Vân. Lũy kế đến nay thị xã có 17 sản phẩm đạt chuẩn, trong đó có 14 sản phẩm 3 sao và 3 sản phẩm 4 sao.

Két quả giảm nghèo: cuối năm 2021 giảm được 303/279 hộ đạt 109% kế hoạch, cuối năm 2020 địa bàn thị xã Kỳ Anh có 1.167 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,64%; đến cuối năm 2021 có 864 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,46% (vượt mục tiêu đề ra đầu năm giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%).

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh: Tổng huy động nguồn lực thực hiện trong năm 2021 đối với nông thôn mới và đô thị văn minh đạt 145,152 tỷ đồng  (Ngân sách NTM 55,152 tỷ đồng; ĐTVM 90 tỷ đồng), trong đó ngân sách TW, tỉnh 2,658 tỷ đồng; ngân sách thị xã 97,51 tỷ đồng; ngân sách xã, phường 17,52 tỷ đồng; vốn huy động xã hội hóa Nhân dân đóng góp 18,913 tỷ đồng (NTM: 10,353 tỷ đồng, ĐTVM 8,56 tỷ đồng). Nguồn vốn huy động khác 8,551 tỷ đồng (NTM 1,421 tỷ đồng, ĐTVM 7,13 tỷ đồng. Đồng thời huy động trên 50.418 ngày công từ nhân dân để tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Ngoài ra một só kết quả góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh như: Làm đường GTNT, Thuỷ lợi nội đồng (Đường giao thông 16,392/16,392km, đạt 100%KH); Rãnh thoát nước 10,289km/10,289km đạt 100% KH; Kênh mương nội đồng 0,12km/0,12km đạt 100%; phục hồi mặt đường 0,42km/0,42km, đạt 100%KH;  Mở rộng lề đường 18,089/18,089km đạt tỷ lệ 100%KH với lượng xi măng nhận 2790,25 tấn đạt 100%KH. Xây dựng, công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Thông tư  02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, đến nay, các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Long được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phường Hưng Trí được đánh giá đạt 22/24 tiểu tiêu chí. Xây dựng tuyến đường văn minh: năm 2021 công nhận 13/13 tuyến đạt tuyến đường VMĐT (Kỳ Long, Hưng Trí, Kỳ trinh 03 tuyến, Kỳ Liên, Kỳ Phương 02 tuyến, Kỳ Thịnh 01 tuyến).

Đạt được những kết quả trên, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM-ĐTVM thị xã và các xã, phường đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám khung kế hoạch, thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện khung kế hoạch xây dựng NTM-ĐTVM và các chỉ tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, sản phẩm Ocop, mô hình kinh tế; tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò của thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các tiêu chí, Đoàn 183 của Thị ủy chỉ đạo cơ sở trong việc hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định khung kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện đối với từng xã phường. Tập trung công tác thông tin, truyên truyền về chủ trương, các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực, kịp thời động viên, nhắc nhở; công tác điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo nền nếp, bài bản, khoa học, hiệu quả; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trước hết phải xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bám sát khung kế hoạch và các chỉ tiêu đề ra, tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn nới nâng cao ở các xã (27 tiêu chí/ 3 xã), xây dựng phường đạt chuẩn ĐTVM ở các phường (30 tiêu chí/6 phường và 17 tiêu chí còn lại của năm 2021) ngay từ những tháng đầu năm; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng vườn mẫu, sản phẩm O cop, mô hình kinh tế, giảm hộ nghèo theo kế hoạch. Huy động sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự vào cuộc mạnh mẽ của người dân; tiếp tục quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền; vai trò của thành viên Ban chỉ đạo thị xã, xã phường; vận dụng tối đa cơ chế, chính sách hỗ trợ. Khai thác nguồn lực xã hội hóa, đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất, cây, công trình để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM-ĐTVM năm 2022.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.453.698
    Online: 26