Thị xã Kỳ Anh là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh, Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là đô thị động lực, vì vậy công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và Cải cách tư pháp, nhất là việc đảm bảo an ninh trật tự để thu hút đầu tư, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn được cấp uỷ, chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2021, cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã tập trung, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối nội chính tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp, đặc biệt là việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tháo gỡ nhiều vụ việc phát sinh, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp năm 2021.

Thường trực Thị uỷ tổ chức giao ban khối nội chính quý III/2021

Ban Thường vụ Thị uỷ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai toàn diện các nhiệm vụ khối nội chính; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp trên địa bàn. UBKT Thị uỷ là cơ quan chuyên trách phụ trách tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp đã rất tích cực, linh hoạt và hiệu quả trong tham mưu cấp uỷ tổ chức các cuộc làm việc với khối nội chính, các cuộc giao ban riêng với từng cơ quan khối nội chính; đồng thời thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo các cơ quan thuộc khối nội chính triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Điểm đáng ghi nhận trong thực hiện công tác nội chính năm 2021 là: Ban Thường vụ Thị uỷ đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, các kết luận kiểm toán; bám sát để đề xuất các sở ngành cấp tỉnh giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng liên quan trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề cử tri đề xuất; huy động lực lượng tuyên truyền giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chú trọng các giải pháp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ kép: vừa huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vừa tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn trọng điểm của tỉnh.

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã đã chỉ đạo tổ chức 02 phiên toà lưu động và 01 phiên toà điểm theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh để rút kinh nghiệm, được các ngành tư pháp cấp tỉnh đánh giá cao, có tác dụngg rất lớn trong nâng cao nghiệp vụ tư pháp cho đội ngũ cán bộ và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến tận người dân. Thường trực Thị uỷ đã tổ chức 04 hội nghị giao ban, 08 cuộc làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ với các cơ quan khối Nội chính, 02 cuộc làm việc với các cơ quan tư pháp, 02 cuộc kiểm tra về lĩnh vực nội chính và cải cách tư pháp đối với 07 tổ chức đảng. Ban Thường vụ Thị uỷ đã tổ chức thảo luận, cho ý kiến góp ý và chỉ đạo ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo UBKT Thị uỷ thực hiện tốt quy chế phối hợp với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh; quy chế phối hợp với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ BCH Quân sự tỉnh. UBKT Thị uỷ và các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ đã tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ tốt các Đoàn Kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trên địa bàn thị xã.

Thị xã Kỳ Anh tổ chức phiên toà điểm rút kinh nghiệm toàn tỉnh năm 2021

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, các cơ quan khối nội chính đã rất linh hoạt trong tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận, rà soát, đôn đốc giải quyết đơn thư phát sinh trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền 2 cấp; trong đó đồng chí Bí thư Thị ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức tiếp 09 lượt với 17 công dân; qua các phiên tiếp dân đã kết luận, giao nhiệm vụ cho các phòng ban và các xã, phường giải quyết và trả lời thấu đáo các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, chính sách xã hội, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, đánh giá việc thực hiện công tác tiếp dân theo Quy định 11-QĐ/TW tại các xã, phường.

Phải khẳng định rằng, các cơ quan thuộc khối nội chính thị xã Kỳ Anh đã chủ động, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt quy chế phối hợp và đều đạt kết quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ, Công an thị xã, BCH Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Phòng Tư pháp thị xã, Văn phòng Thị uỷ,... đều được cấp trên xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đều được khen tưởng cấp tỉnh và Trung ương, đặc biệt Công an thị xã được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an trao tặng.

 UBKT Thị uỷ nhận giấy khen tại Tỉnh uỷ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Về nhiệm vụ năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp, trong đó xác định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT, nhất là đảm bảo ANTT các địa bàn vùng giáo, vùng thực hiện các dự án. Triển khai Đề án “Tăng cường đảm bảo ANTT trên địa bàn thị xã phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2026 và những năm tiếp theo”. Quán triệt, phổ biến các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”. Tập trung nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của cấp ủy, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của cấp ủy, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc để nâng cao trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy, các tổ chức đảng ở cơ sở và chi bộ.  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo tội phạm; điều tra, xét xử chính xác, kịp thời các vụ án hình sự nhất các vụ án lớn, phức tạp, các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy truyền thống 56 năm ngành Nội chính của Đảng, với kết quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021, hy vọng các cơ quan khối nội chính thị xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực trong tham mưu cấp uỷ thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và Cải cách tư pháp năm 2022./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.459.135
    Online: 28