Trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 09/12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước (ngay sau Hội nghị này, không phải chờ đợi gì cả); căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà "phán", hoặc "chờ xem", coi như mình vô can”. Vì vậy, cần phải chú trọng hơn nữa để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2021 đi vào thực chất và hiệu quả.

            

            

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cán bộ toàn quốc 

Những năm qua, việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm trên địa bàn thị xã Kỳ Anh luôn bám sát các hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, trong đó, các tổ chức đảng chú trọng đánh giá thực chất, hiệu quả, không chạy theo thành tích. Qua kiểm điểm, đánh giá và xếp loại đã góp phần giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm. Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Bên cạnh đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã từng bước đổi mới quy trình kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá theo hướng đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan.

          Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên cũng được Ban Thường vụ Thị uỷ, các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ và các Đoàn công tác 183 của Thị uỷ chú trọng tăng cường, bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất. Kết quả phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

          Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; quá trình kiểm điểm chưa sâu, chưa thẳng thắn, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao, ý kiến góp ý còn chung chung hoặc chủ yếu nêu thành tích, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những khuyết điểm, hạn chế; một số tổ chức đảng thực hiện không nghiêm nên đã được gợi ý, nhắc nhở.

Hội nghị cán bộ toàn quốc

          Năm nay, tiếp tục thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Thị uỷ đã sớm ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị uỷ, các Đoàn công tác 183 bám sát nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị uỷ để chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tham dự kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

Hội nghị cán bộ toàn quốc điểm cầu thị xã Kỳ Anh

          Để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, cấp uỷ tổ chức đảng, đảng viên trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định, thực chất, hiệu quả. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên cần thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau:

         Thứ nhất, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

         Thứ hai, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần bám sát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; có nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải giao trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị cụ thể cho từng chi bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp uỷ viên, từng đảng viên. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

         Thứ ba, Ban Thường vụ Thị uỷ đã chủ động phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, thành viên Đoàn công tác 183 bám nắm, dự chỉ đạo và báo cáo tình hình công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo địa bàn được giao. Đề nghị Đảng uỷ cơ sở chú trọng phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ dự, theo dõi việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; nghiêm túc yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm lại nếu kiểm điểm chưa đạt yêu cầu; tập trung củng cố các tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

          Thứ tư, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của tập thể, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân đảm bảo khách quan, thực chất. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 37-QÐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đảng viên cần đề cao trách nhiệm, tự giác, thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại.

         Thứ năm, có biện pháp khắc phục tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình để khen thưởng đúng, kịp thời những tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Bên cạnh đó, cần  nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị uỷ, lấy kết quả đánh giá rèn luyện hàng tháng là cơ sở quan trọng để phân loại chất lượng cấp uỷ viên, chất lượng đảng viên hàng năm. Trong kiểm điểm phải gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và gắn với kết quả hoạt động của tổ chức.

         Thứ sáu, thực hiện rà soát, đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 2020, kịp thời chấn chỉnh đối với những nơi thực hiện thiếu nghiêm túc, không theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân để chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm lại đối với những tập thể, cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa đạt yêu cầu; xếp loại lại ở những nơi xếp loại không đúng quy định.

          Trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 09/12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra yêu cầu cụ thể trong công tác kiểm điểm cuối năm là: “Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; đồng thời cũng ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác”.  

          Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Kinh nghiệm cho thấy, muốn tự phê bình và phê bình có kết quả tốt, điều quan trọng là phải giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; người đứng đầu phải gương mẫu làm trước và phải có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng. Mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, "ngậm miệng ăn tiền" hoặc cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ, đều là không đúng”.

          Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự, và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở để đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới. Vì vậy, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải thực sự trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị trong thực hiện kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.459.077
    Online: 24