Ngay sau đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tham mưu xây dựng Chương trình Kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ; Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị uỷ; Chương trình công tác toàn khoá và các Quy chế phối hợp giữa UBKT và các cơ quan tư pháp, các cơ quan thanh tra, kiểm tra có liên quan. Tổ chức thẩm định và hướng dẫn hoàn thiện Quy chế hoạt động, Chương trình KTGS toàn khoá của cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ cơ sở; từng bước đưa công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch KTGS đi vào thực chất, trọng điểm và hiệu quả. Ngoài việc ban hành Quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Thị ủy Kỳ Anh đã ban hành Kế hoạch khảo sát, xây dựng đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng giai đoạn 2021 - 2025 để đánh giá đúng thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, đồng thời đề ra giải pháp hiệu quả, thực hiện phù hợp với thực tiễn của thị xã Kỳ Anh trong giai đoạn mới.

 

Tổ khảo sát của Thị uỷ họp triển khai kế hoạch khảo sát thực trạng KTGS

Nhiệm kỳ 2015- 2020 các đảng ủy và chi bộ cơ sở của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, song nhìn chung chất lượng vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm chưa sát với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp trên, cấp mình, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục, quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng chưa đúng theo quy định của Đảng và Hướng dẫn của UBKT Trung ương; Người đứng đầu một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế, chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị mình... Một số đảng bộ cơ sở chưa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra còn thiếu về số lượng và hạn chế về năng lực thực tiễn nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát,...

Tổ khảo sát làm việc với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ phường Kỳ Trinh

Để khắc phục được những hạn chế đó, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã giao UBKT Thị ủy tổ chức khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, tham mưu giúp Ban Thường vụ, xây dựng và ban hành Đề án về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, giai đoạn 2021 - 2025". Tổ khảo sát đã phát phiếu khảo sát đối với cấp uỷ viên, uỷ viên UBKT cấp thị và cơ sở; tiến hành làm việc cụ thể đối với 11 Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ xã phường, 08 Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ, 12 Chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã báo cáo rõ thực trạng, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, nhất là ở cấp cơ sở. Hiện nay, UBKT Thị uỷ và Tổ khảo sát đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Đề án để xin ý kiến rộng rãi đến cấp uỷ, UBKT cấp thị và cơ sở cũng như thỉnh thị xin ý kiến trao đổi, góp ý hoàn thiện từ các phòng chuyên môn của UBKT Tỉnh uỷ.

Tổ khảo sát làm việc với Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ xã Kỳ Hà

Trên cơ sở thực trạng và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh trong giai đoạn 2021- 2020, dự thảo Đề án dự kiến đặt ra một số chỉ tiêu đó là: Hằng năm, Ban Thường vụ Thị uỷ, UBKT Thị uỷ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát ít nhất 02 cuộc kiểm tra và 03 cuộc giám sát/năm; 100% cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát ít nhất 02 cuộc kiểm tra và 02 cuộc giám sát/năm; Chi bộ cơ sở thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra hoặc 01 cuộc giám sát chuyên đề/năm; 100% các cuộc KTGS đều thực hiện đúng quy trình, quy định, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ; 100% Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật đảng phải bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Đảng; 100% tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật phải được xem xét xử lý công minh, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng lỗi phạm. Phấn đấu kiện toàn, bổ sung đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng nghiệp vụ chuyên môn cho UBKT Thị uỷ và 19 UBKT Đảng uỷ cơ sở. 100% uỷ viên UBKT Đảng uỷ cơ sở được hưởng phụ cấp 0,2/tháng; được tham gia tập huấn nghiệp vụ mỗi năm ít nhất 02 lần; được trang cấp đầy đủ sách nghiệp vụ và Tạp chí Kiểm tra hàng quý. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ Trần Thị Huyền báo cáo Thường trực Thị uỷ về Kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án và xin ý kiến triển khai thực hiện

Theo đồng chí Trần Thị Huyền, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ cho biết:  Căn cứ nội dung Đề án, UBKT Thị ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh. Sau đó, UBKT Thị uỷ sẽ tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch để hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đề án đặt ra. Trong đó sẽ xác định một số yêu cầu đặt ra trong xây dựng và thực hiện Đề án về kiểm tra, giám sát, đó là:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của Đề án. UBKT 02 cấp phải chủ động tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án, phân công cán bộ theo dõi, chủ động hướng dẫn và đôn đốc thực hiện Đề án. Ban chỉ đạo của các đảng bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, trí tuệ tập thể và sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Đề án.

Hai là, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đề án. Kinh nghiệm cho thấy ở đâu cấp ủy và người đứng đầu quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đề án đạt chất lượng và hiệu quả cao. 

Ba là, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách trực tiếp trong việc triển khai thực hiện đề án gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đồng thời lấy kết quả công tác kiểm tra, giám sát làm một trong những tiêu chí, căn cứ để đánh giá, kiểm điểm và phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Bốn là, việc xác định đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát, nhất là nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cần phải có hướng dẫn cụ thể của UBKT cấp trên và có phương pháp phù hợp trong truyền đạt, hướng dẫn để cán bộ cơ sở dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức, cách thức thực hiện các bước theo quy trình, quy định và thủ tục trong quá trình thực hiên các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo trình độ, năng lực và có tính kế thừa. 

Năm là, thực hiện công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm, để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và UBKT hai cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, đồng thời có các biện pháp xử lý, giải quyết các vướng mắc, khó khăn và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án./.

                                                    


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 763.554
    Online: 45