TX Kỳ Anh luôn được nhận định là địa bàn phức tạp về tình hình ANTT, chính vì vậy, suốt thời gian qua thị xã đã tập trung, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATXH, tháo gỡ nhiều vụ việc phát sinh, không để hình thành các điểm nóng về ANTT trên địa bàn.

Phát sinh nhiều loại tội phạm

Thị xã Kỳ Anh được xem là “đầu kéo kinh tế” của tỉnh nhà, hiện đang tập trung rất nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn thu hút hàng vạn chuyên gia, người lao động trong và ngoài nước đến đầu tư, sinh sống và làm việc. Đây cũng là môi trường để phát sinh nhiều loại tội phạm tác động trực tiếp, sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tình hình ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, lợi dụng tình hình các đối tượng phản động, cực đoan, hội nhóm chống đối tăng cường các hoạt động móc nối, kích động chống đối, gây rối ANTT nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết, li tán lòng dân, hiện thực hóa các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước.

 Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật trong sự phát triển bền vững của địa phương, thị xã Kỳ Anh đã tập trung nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, cài cắm, nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

 Hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng

Bên cạnh việc chú trọng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về ANTT, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025”, theo đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược về ANTT cho cả giai đoạn, đồng thời chỉ đạo các cấp, cấc ngành xây dựngkế hoạch, phương án cho từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể về xử lý các vấn đề phát sinh về ANTT, ATXH trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng Công an chủ động làm tốt công tác phối hợp với Quân sự, Biên phòng, các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT; quan tâm công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm; phát huy vai trò của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp vào công tác đảm bảo ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các mô hình đảm bảo ANTT cụ thể, thiết thực, hiệu quả, vv...

Với nhiều cách làm hay và đồng bộ, TX Kỳ Anh đã từng bước đảm bảo ổn định nhiều mặt về tình hình ANTT trên địa bàn. Trong số đó phải kể đến việc duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy lực lượng bán chuyên trách tham gia đảm bảo ANTT; xây dựng, hoàn thiện các nội quy, quy ước về an ninh, trật tự trong từng địa bàn, khu dân cư; tranh thủ huy động các nguồn lực xây dựng mô hình camera an ninh tại các tuyến, khu vực, mục tiêu tại địa bàn cơ sở, phối hợp đưa vào vận hành với hệ thống camera giám sát an ninh trong toàn thị xã; gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để chủ động kiểm soát và xử lý tình hình về an ninh trật tự,vv...Nhờ vậy, ANTT, ATXH được đảm bảo, chính trị ổn định góp phần thiết thực vào quá trình phát triển bền vững trên địa bàn.

Nhìn rõ hạn chế, có giải pháp căn cơ cho công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trọng điểm

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn như: Mối quan hệ giữa đảm bảo ANTT, ATXH và phát triển kinh tế chưa thật sự được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan đơn vị trên địa bàn trong đảm bảo ANTT chưa được chú trọng; nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về công tác ANTT trong phát triển còn chừng mực; HTCT cơ sở còn yếu, chưa phát huy tốt vai trò trong đảm bảo ANTT; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc thiếu nhất quán và dứt điểm dẫn đến việc người dân vẫn còn khiếu kiện, khiếu nại lâu dài, vượt cấp; công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ; hoạt động của một số loại tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, có lúc vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp; công tác đấu tranh với các hoạt động truyển thông cực đoan hoạt động trên không gian mạng còn khó khăn...

 Xác định đảm bảo an ninh trật tự là yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trên địa bàn, nhất là khi thị xã Kỳ Anh được định hướng phát triển trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh và khu vực. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, thời gian tới cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về công tác đảm bảo ANTT trong xu hướng phát triển của địa phương. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác, đấu tranh với các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, sai sự thật trên Internet, mạng xã hội…, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân.

Công an thị xã Kỳ Anh nhân rộng, triển khai mô hình Camera an ninh tại các địa phương

Hai là, đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó vai trò hạt nhân là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng để ngoài việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phải đủ sức lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chú trọng làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo đảm bảo các hoạt động tôn giáo trên địa bàn diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao chát lượng hoạt động của chi hội, chi đoàn, phát huy sức mạnh toàn dân thông qua vai trò tập hợp vận động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Ba là, giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý giữa cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh với Ban quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng. Vận hành tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự công an và các ban ngành làm tham mưu” nhằm tạo nên sự đoàn kết thống nhất, sức mạnh tổng hợp, phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường cũng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi để Khu Kinh tế Vũng Áng phát triển bền vững. Phát huy tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính và giữa các cơ quan trong khối nội chính với các ban, phòng ngành, các xã, phường trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 Các lực lượng chức năng phối hợp đảm bảo ANTT tại KKT Vũng Áng (ảnh tư liệu)

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt vùng giáo hoạt động hiệu quả để quản lý và nắm bắt thông tin kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp. Phát huy tối đa các nguồn lực tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Năm là, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, quản lý địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm. Chủ động xây dựng và bổ sung các phương án, kế hoạch xử lý tình huống cụ thể làm thất bại âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch; các biện pháp khắc phục, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cự phân loại đối tượng, sử dụng các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giảm trọng án, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; tiếp tục củng cố và phát huy các mô hình, điển hình về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Sáu là, xây dựng lực lượng Công an, quan sự địa phương, lực lượng bán chuyên trách vững mạnh cả 3 mặt về chính trị, tư tưởng, và tổ chức làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đảm bảo ANTT, đoàn kết phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thường xuyên có sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang với nhau và giữ lực lượng vũ trang với các ngành Hải quan, Đăng kiểm, Cảng vụ và các ngành liên quan trên địa bàn nhằm nắm chắc tình hình mọi hoạt động trong Khu Kinh tế Vũng Áng để chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xử lý kịp thời các tình huống xảy ra ngay từ đầu, ngay tại cơ sở.

Tiếp tục phát huy lực lượng bán chuyên trách trên địa bàn, xây dựng các mô hình tự quản có hiệu quả như: Khối phố tự quản, dòng họ tự quản, giáo xứ tự quản; các câu lạc bộ tham gia đảm bảo an ninh trât tự như câu lạc bộ hội cựu chiến binh tham gia đảm bảo an ninh trât tự...

Bảy là, kết hợp gữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, cũng cố quốc phòng - an ninh, không lơ là chủ quan mất cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống biểu hiện sai lệch chỉ lo lợi ích kinh tế, lợi ích trước mắt không tính đến sự ổn định phát triển lâu dài. Đặc biệt kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm trong sạch nội bộ Đảng, Nhà nước lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân. Từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết thống nhất xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong đảm bảo ANTT.

Tám là, trong quy hoạch, chiến lược phát triển, cũng như trong các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm nói chung và các dự án đầu tư nói riêng, phải cân đối nguồn lực cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Huy động tốt các nguồn lực của xã hội, của doanh nghiệp, tham gia nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành liên quan, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thị xã, sự tham gia tập trung của các lực lượng chức năng, thời gian tới thị xã Kỳ Anh sẽ quyết tâm đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, giữ vững bình yên trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; xây dựng thị xã Kỳ Anh mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị/.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 763.581
    Online: 62