Thẩm tra, đánh giá các báo cáo, tờ trình, đề án được trình tại kỳ họp HĐND là một trong những nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của các Ban HĐND. Thẩm tra, đánh giá các báo cáo, đề án là nhằm xem xét tính khoa học, tính chính xác, tính hợp lý, hợp pháp, tính khả thi của các vấn đề trong báo cáo của UBND thị xã, các ngành tư pháp trình HĐND thị xã. Thẩm tra là cơ sở giúp đại biểu HĐND thị xã có thêm thông tin, thấy được những vấn đề cần tập trung để thảo luận và quyết định, góp phần đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND thị xã phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã.

Ban pháp chế HĐND thị xã khoá I làm việc để thẩm tra Đề án về quân sự quốc phòng

         Ban Pháp chế HĐND thị xã với chức năng thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình trên lĩnh vực thực thi pháp luật, quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội, xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính và các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự. Thời gian qua, công tác thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình của Ban Pháp chế HĐND thị xã luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vận dụng sáng tạo, phù hợp, thiết thực, hiệu quả; chất lượng báo cáo thẩm tra tại kỳ họp ngày càng được nâng lên, các báo cáo thẩm tra đã đánh giá, phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế, chỉ ra được những nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể, thể hiện được chính kiến và có tính phản biện, làm cơ sở để các đại biểu HĐND thị xã thảo luận, xem xét các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thị xã.

        Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND thị xã, theo chức năng luật định, Ban pháp chế HĐND thị xã đã chủ động triển khai việc xây dựng kế hoạch thẩm tra, phối hợp giữa Ban với các cơ quan chuyên môn và cơ quan soạn thảo. Ban đã chủ động trong công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình ngay từ khi được UBND thị xã mời tham dự các phiên họp thường kỳ để thảo luận, thống nhất các nội dung trình kỳ họp HĐND thị xã. Do đó, đã giúp Ban pháp chế tiếp cận được thông tin sớm, chủ động về kế hoạch, thời gian xây dựng báo cáo thẩm tra. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban pháp chế cũng đã chủ động đề nghị UBND thị xã và các cơ quan liên quan gửi báo cáo, đề án kèm theo các hồ sơ, tài liệu đảm bảo thời gian để Ban triển khai các hoạt động thẩm tra, có cơ sở nghiên cứu tài liệu kỹ lưỡng và thấu đáo.

Ban pháp chế HĐND thị xã khoá I làm việc với xã, phường để thẩm tra Đề án về lĩnh vực đất đai

        Để việc thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thị xã thực sự có chất l­ượng thì công tác chuẩn bị được xác định là rất quan trọng. Trên cơ sở nội dung của báo cáo, đề án, Tr­ưởng Ban pháp chế đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, yêu cầu nghiên cứu báo cáo, đề án và các tài liệu có liên quan. Thành viên Ban phải chịu trách nhiệm trư­ớc tập thể Ban về công việc đ­ược giao. Xác định rõ đối t­ượng, phạm vi, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề cần thẩm tra, tổ chức khảo sát nếu thấy cần thiết, công việc này đ­ược tiến hành khẩn tr­ương, liên tục, khai thác vấn đề từ nhiều nguồn thông tin một cách trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện có đối chiếu và kiểm chứng.

        Trong quá trình thẩm tra, Ban pháp chế HĐND thị xã luôn đề cao tính dân chủ, công khai, qua nhiều kênh thông tin với nhiều ph­ương pháp giám sát linh hoạt tiếp thu, thăm dò ý kiến, kiến nghị của nhân dân đóng góp vào nội dung của báo cáo, đề án. Đặc biệt trong những trư­ờng hợp nội dung của báo cáo, đề án liên quan đến quyền lợi của nhiều ngư­ời hoặc một nhóm ngư­ời, một nhóm đối tư­ợng nào đó thì việc đưa nội dung để lấy ý kiến thăm dò, góp ý của nhân dân và các đối tượng chịu tác động là một yêu cầu bắt buộc. Có như vậy, mới có cơ sở để xây dựng báo cáo thẩm tra một cách chính xác, nêu lên được những vấn đề bức xúc, có tính phản biện cao, giúp HĐND thị xã có những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân và mang tính khả thi.

Lãnh đạo thị xã tặng hoa Trưởng 2 Ban HĐND thị xã khoá I

        Quá trình thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND thị xã luôn đi sâu phân tích những vấn đề trọng tâm để HĐND tập trung thảo luận, cân nhắc, chú trọng làm rõ những khả năng và điều kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết trong thực tiễn. Từ kiến nghị của Ban, các phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường và hoạt động chất vấn được các đại biểu tích cực tham gia và có kết quả thiết thực, góp phần giúp đại biểu có cơ sở để thảo luận, xem xét tính chân thực, tính hợp pháp và tính khả thi của các báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp.

        Để đạt được những kết quả trên, quá trình thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, Ban đã tập trung xem xét những nội dung cơ bản, trong đó trước hết xem xét về tính hợp pháp. Đối chiếu nội dung dự thảo với các quy định của Hiến pháp, luật để xem xét nội dung đảm bảo không trái với những qui định của Hiến pháp, luật và không trái với thẩm quyền của HĐND được phân cấp ban hành nghị quyết. Tiếp đến là xem xét đảm bảo tính trung thực, trong đó thẩm tra đối với các cứ liệu đảm bảo thông tin khách quan, chính xác, đầy đủ không mâu thuẫn với các thông tin ở các văn bản do cơ quan cùng cấp ở địa phương đã ban hành và mang tính thời sự. Đồng thời, thẩm tra, xem xét nội dung phải phù hợp với điều kiện đặc thù của tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương, đảm bảo khi được thông qua, đưa vào thực hiện sẽ nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân thuộc phạm vi và đối tượng tác động. Bên cạnh đó, thẩm tra, xem xét về hình thức của văn bản phải phù hợp với nội dung chuyển tải, văn bản có cấu trúc hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trình bày logic, chặt chẽ. Để nêu ra được những ý kiến thẩm tra sát thực, cần có sự phân tích nội dung cụ thể của dự thảo về mục tiêu, tiêu chí đánh giá, hiệu quả có thể có và sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân khi đưa vào thực hiện. Khi thẩm tra, Ban yêu cầu các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu và trình bày các vấn đề cần thiết, đồng thời tiến hành khảo sát tình hình thực tế ở địa phương về những vấn đề liên quan nội dung thẩm tra văn bản, các nguồn thông tin phải trung thực, khách quan.

        Các phiên họp thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thị xã luôn tiến hành theo đúng trình tự quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong đó, Ban pháp chế đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận của các thành viên, đánh giá nội dung văn bản và trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa các thành viên Ban với đại diện cơ quan trình thẩm định. Kết quả thẩm tra được thể hiện bằng báo cáo thẩm tra của Ban sẽ trình tại kỳ họp của HĐND thị xã, trong đó báo cáo phải nêu bật được các nội dung được và chưa được của dự thảo; đồng thời, đưa ra các kiến nghị cụ thể của Ban pháp chế đối với các nội dung đã thẩm tra; trong đó nêu rõ những điểm nào còn có ý kiến khác nhau, điểm nào có thể chấp nhận để thông qua, điểm nào cần tiếp tục thảo luận để bổ sung hoàn chỉnh.

        Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND trình tại kỳ họp HĐND, các thành viên của Ban pháp chế HĐND thị xã còn gặp không ít những khó khăn, hạn chế: Một số báo cáo, đề án của UBND thị xã gửi về Thường trực HĐND thị xã còn chậm so với yêu cầu, có những văn bản gửi sát ngày diễn ra kỳ họp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thẩm tra của Ban; trong công tác chuẩn bị kỳ họp, cơ quan trình đề án, tờ trình chưa phối hợp với Ban HĐND ngay từ đầu nên rất khó khăn trong công tác thẩm tra. Trong khi đa số các thành viên của Ban pháp chế đều hoạt động kiêm nhiệm, chỉ có một Phó Ban chuyên trách, các thành viên của Ban đa số lại giữ chức vụ chủ chốt ở các ban ngành, đoàn thể, đơn vị của thị xã nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát, thẩm tra, việc đưa ra ý kiến thảo luận, góp ý của một vài thành viên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế công tác thẩm tra. Mặt khác, lĩnh vực hoạt động mà Ban pháp chế phải thẩm tra là khá rộng, trong khi tầm hiểu biết và sức ảnh hưởng của các thành viên chưa bao trùm toàn diện, cũng là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động thẩm tra của Ban. Vì vậy, chất lượng một số báo cáo thẩm tra của Ban còn hạn chế, tính phản biện chưa cao, trong đó có nguyên nhân do công tác chuẩn bị của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã đôi khi chưa kịp thời, gửi báo cáo chậm nên các thành viên Ban có ít  thời gian để nghiên cứu, phân tích sâu, phát hiện những vấn đề còn tồn tại làm ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra của Ban pháp chế.

        Để việc thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình của các Ban nói chung và Ban Pháp chế HĐND thị xã nói riêng tiếp tục phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng, mang tính phản biện cao, trong nhiệm kỳ mới cần quan tâm tới một số nội dung cơ bản sau:

        Trước hết, lãnh đạo Ban pháp chế HĐND thị xã cần được mời tham dự các hội nghị liên quan đến hoạt động của Ban; các Hội nghị của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, cuộc họp của UBND thị xã khi thảo luận, thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HĐND để kịp thời nắm bắt thông tin, thống nhất quan điểm chỉ đạo, góp phần định hướng trong các hoạt động thẩm tra của Ban về những nội dung có liên quan. Đây là điều kiện đầu tiên, tạo tiền đề cho công tác thẩm tra có chất lượng.

        Hai là, các báo cáo, đề án, tờ trình phải được gửi cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã và các thành viên của Ban pháp chế đúng thời gian; phối hợp để có sự thẩm định của Phòng Tư pháp đối với các văn bản có yêu cầu phải thẩm định.

        Ba là, các thành viên của Ban pháp chế HĐND thị xã và đại biểu HĐND thị xã cần nỗ lực để nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, tăng cường khảo sát, giám sát để nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra. Thực tế cho thấy, nhân tố chủ yếu, quan trọng quyết định đến chất lượng công tác thẩm tra chính là thành viên của Ban pháp chế. Nếu các thành viên của Ban, ai cũng như ai, có ý thức rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm thực tiễn, có trách nhiệm và điều kiện hoạt động thì sẽ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Ban và chất lượng thẩm tra, giám sát sẽ được nâng lên. Vì vậy, định kỳ hàng năm, Thường trực HĐND thị xã cần quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực và kỹ năng thẩm tra của các Ban HĐND, chú trọng công tác phối hợp để nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tham mưu, giúp việc cho HĐND, UBND thị xã để hoạt động của HĐND và các ban HĐND thị xã ngày càng mang tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 763.824
    Online: 45