Để hổ trợ cho bà con Nhân dân phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa I, kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết 111 về Hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh xin giới thiệu 1 số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

Một số mô hình chăn nuôi bò ở phường Kỳ Phương

1. Chăn nuôi bò vỗ béo: Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi bò vỗ béo, quy mô ổn định từ 5 - 14 con/hộ, theo hình thức nuôi nhốt, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các vùng tái định cư theo quy hoạch đã được phê duyệt, được hỗ trợ 1 triệu đồng/con, tối đa không quá 10 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

2. Chăn nuôi bò vỗ béo: Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi bò vỗ béo, quy mô ổn định 15-20 con trở lên/hộ, theo hình thức nuôi nhốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, được hỗ trợ 1 triệu đồng/con, tối đa không quá 15 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

3. Chăn nuôi bò vỗ béo: Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi bò vỗ béo, quy mô ổn định từ 21 con trở lên/hộ, theo hình thức nuôi nhốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, được hỗ trợ 1 triệu đồng/con, tối đa không quá 50 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

4. Chăn nuôi gia cầm: Nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, quy mô ổn định 300 con gia cầm trở lên theo hình thức nuôi nhốt, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các vùng tái định cư theo quy hoạch đã được duyệt, được ngân sách thị xã hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ/mô hình.

5. Chăn nuôi gia cầm tập trung: Nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, quy mô ổn định 500 gà mái đẻ trở lên hoặc 1.000 gà thịt, 1.000 vịt trở lên được hỗ trợ 10 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.           

6. Nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, quy mô ổn định 1.000 gà mái đẻ hoặc 2.000 gà thịt trở lên, được ngân sách thị xã hỗ trợ 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.461
    Online: 75