Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ là một nội dung quan trọng trong đường lối Quân sự của Đảng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quốc phòng và an ninh trong các tình huống, góp phần giữ vững ổn định ở cơ sở trong thời bình và chuẩn bị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thảo luận, biểu quyết và ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về việc thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021 - 2025. Đây là nghị quyết quan trọng về lĩnh vực quân sự quốc phòng, cần sớm được quán triệt, triển khai các giải pháp cụ thể để đưa nghị quyết đi vào đời sống.

 

 Hình ảnh biểu dương lực lượng Dân quân tự vệ thị xã Kỳ Anh 

Thị xã Kỳ Anh là một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và Quân khu IV. Toàn thị xã có 11 đơn vị hành chính cấp xã  với 78 thôn, tổ dân phố. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; kinh tế tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Các tiềm lực về quốc phòng được tăng cường, lực lượng vũ trang thị xã nói chung và lực lượng dân quân tự vệ nói riêng có bước chuyển biến toàn diện.

Hội thao quân sự ở các xã, phường

Lực lượng dân quân tự vệ thị xã được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng. Hàng năm, Ban chỉ huy Quân sự thị xã đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện chiến sỹ dân quân tự vệ đạt trên 98% quân số, đã nâng cao trình độ nhận thức và năng lực hoạt động của cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ; sự phối hợp hoạt động với các lực lượng tham gia tuần tra, canh gác, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy rừng, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở đạt chất lượng hiệu quả; việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ luôn được cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở quan tâm. Hiện nay, dân số toàn thị xã 80.677 người. Tổng số dân quân tự vệ là 1.176 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,42% so với tổng dân số; được biên chế: 01 Đại đội, 19 Trung đội, 11 Tiểu đội, 66 khẩu đội, tổ; đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 30%; đoàn viên trong dân quân tự vệ chiếm tỷ lệ 70% và phục viên xuất ngũ chiếm 10%. Việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức cơ sở quan tâm thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chế độ phụ cấp chức vụ của cán bộ và cấp phát trang phục cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ được bảo đảm kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn. Chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ khi tham gia huấn luyện, hoạt động được các địa phương vận dụng linh hoạt theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, qua đó đã động viên kịp thời cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

                                                Một số hình ảnh huấn luyện dân quân tự vệ tại thị xã Kỳ Anh năm 2021

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; trên địa bàn thị xã, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, lợi dung vấn đề “Dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền” để xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương có những thời điểm diễn biến phức tạp; tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cháy rừng tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Những đặc điểm trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động đối với lực lượng dân quân tự vệ của thị xã.

Hội thao huấn luyện quân sự ở các xã, phường

Số lượng dân quân tự vệ trong xây dựng kế hoạch và thực tiễn huy động còn có sự biến động. Chất lượng lực lượng dân quân tự vệ tuy đã được nâng lên nhưng chưa toàn diện, công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ đào tạo của một số địa phương chưa được quan tâm, tổ chức xây dựng lực lượng chưa chặt chẽ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả hoạt động chưa cao, nhất là khi tình hình diễn biến phức tạp. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị tuyển chọn dân quân tự vệ chưa chặt chẽ, chất lượng chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về dân quân tự vệ của chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế. Trong huấn luyện dân quân tự vệ, một số cơ sở cấp xã, phường chưa chú trọng tới chất lượng huấn luyện; việc bố trí bảo đảm phòng trực, nhà trực cho dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ còn hạn chế; bảo đảm công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ còn thấp so với thực tế; việc bảo đảm chế độ thôn đội trưởng còn nhiều bất cập so với Luật quy định. Một số cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, về vị trí và vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới.

 Ban pháp chế HĐND thị xã khoá I làm việc với BCH Quân sự thị xã về nội dung Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trước khi thẩm tra trình kỳ họp

Về mục tiêu, quan điểm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025, cấp uỷ chính quyền thị xã Kỳ Anh xác định: Gắn với địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh, việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cần phải đảm bảo số lượng hợp lý, gắn với địa bàn đặc thù của từng xã, phường. Theo đó, thống nhất, cấp thị xã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tối thiểu tỷ lệ 1,42% so với tổng dân số (theo số liệu điều tra hàng năm); Cấp xã, phường xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ từ 1% đến 2,2 % (cụ thể theo đặc thù và dân số từng xã, phường để giao chỉ tiêu hàng năm); Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định của pháp luật, chú trọng thành lập cơ sở tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu quan trọng nhất của Đề án là chú trọng nâng cao về chất lượng dân quân tự vệ. Theo đó, tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 31% trở lên, trong đó lực lượng Dân quân là 26,5% trở lên (Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng cấp thị xã đạt 30,5% trở lên; dân quân cơ động đạt 31% trở lên; dân quân cấp xã đạt 24% trở lên). 100% cán bộ dân quân tự vệ Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng, tiểu đội trưởng đến đại đội trưởng, thôn đội trưởng là đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, khi có tình huống xảy ra trong thời gian 01 giờ huy động đạt 90% quân số theo biên chế trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, 100% Chỉ huy trưởng có trình độ đại học, Phó Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên, trong đó có 80% đạt trình độ Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở; 100% cán bộ sau đào tạo nếu đủ điều kiện được bố trí sử dụng đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Về chế độ chính sách, cơ sở vật chất, thao trường cho huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ sẽ phấn đấu bảo đảm đúng, đủ chế độ chính sách cho dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật; bảo đảm đủ ngân sách cho công tác quân sự - quốc phòng ở cấp xã. Bảo đảm đủ trang thiết bị chuyên ngành quân sự ở trụ sở hoặc phòng làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định của pháp luật. Bảo đảm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ thiết yếu cho huấn luyện, hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng thủ dân sự, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống, chữa cháy rừng của lực lượng dân quân tự vệ. Bảo đảm có đủ thao trường cho huấn luyện cấp xã, cấp thị xã; thao trường bắn đạn thật của thị xã. 100% Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có phòng làm việc riêng; các xã có công sở mới phải bảo đảm chính quy nơi làm việc của Ban Chỉ huy quân sự; xây dựng, cải tạo, bố trí nhà trực cho lực lượng dân quân được ít nhất 90% đơn vị cấp xã.

Phấn đấu các đơn vị dân quân tự vệ toàn thị xã luôn thực hiện đúng chức năng, quyền hạn; hàng năm các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ công tác dân quân tự vệ (trong đó 75% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ). Lực lượng dân quân tự vệ tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, luôn nhận và hoàn thành các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Được biết, hiện nay, Ban chỉ huy Quân sự thị xã đang khẩn trương tham mưu cấp uỷ, chính quyền, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thị xã để sớm triển khai, tổ chức quán triệt nội dung Đề án. Trong đó, chú trọng việc nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, về vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao vai trò công tác tham mưu, tổ chức thực hiện về công tác dân quân tự vệ của Ban chỉ huy quân sự 11 xã, phường, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Khảo sát, chỉ đạo xây dựng một số mô hình hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ tại một số xã, phường ven biển và các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Vũng Áng để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả, cũng như có chính sách hỗ trợ phù hợp với địa bàn trọng điểm như thị xã Kỳ Anh./.                      


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.830.272
    Online: 84