Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", với những kết quả, ý nghĩa đạt được, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Kỳ Anh có thêm niềm tin, động lực mới, quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những cách làm hay, những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống - xã hội, thiết thực, hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và có sức lan tỏa sâu rộng.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 - CT/TW, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh đã chủ động, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy về việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai học tập các chuyên đề hàng năm sát với yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực cụ thể.

Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, có nhiều nét đổi mới, sáng tạo. Bên cạnh việc tổ chức học tập, triển khai chuyên đề, các tập thể và cá nhân đã có nhiều mô hình, điển hình “làm theo” thiết thực, hiệu quả. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng đều triển khai nội dung chuyên đề, đăng ký mô hình ”làm theo” của tập thể, cá nhân, cuối năm tổ chức đánh giá, xếp loại, biểu dương, tôn vinh các điển hình có thành tích xuất sắc, đồng thời, cũng nghiêm túc phê bình đối với các tập thể và cá nhân không triển khai thực hiện theo đúng cam kết. Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, nề nếp và trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xác định tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Thị ủy Kỳ Anh tập trung chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục bám sát nội dung, trong đó coi trọng, đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị về học tập và làm theo Bác; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên vì dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành Quy định số 05-Qđi/ThU, với nội dung “9 xây, 9 chống” về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên BCH và cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trên địa bàn.

Để Chỉ thị số 05 từng bước đi vào đời sống, hiệu quả, thiết thực; Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các xã, phường, cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn đúng những vấn đề đột phá, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, bức xúc tại địa phương. Trong việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, bên cạnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; cấp ủy các đơn vị còn chú trọng gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội. MTTQ và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở đã vận động Nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, hiến đất, hiến tài sản trên đất, đóng góp tiền, vật liệu, công sức để xây dựng các thiết chế văn hóa, kết cấu hạ tầng, tuyến đường văn minh đô thị...góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả sau 05 năm, đã vận động xây dựng được 442 mô hình kinh tế, thành lập được 43 hợp tác xã, các hộ dân đã tự nguyện hiến 22.381m2 đất, 8.877m2 tường rào, xây dựng 75,666 km đường giao thông,  huy động nội lực Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng kinh phí 37,210 tỷ đồng.

Qua theo dõi, kiểm tra, đánh giá hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu; nhiều chi bộ đã lập sổ theo dõi và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác; nhiều chi bộ, đảng bộ và các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể đã thực hiện việc niêm yết công khai tại cơ quan, công sở về quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức. Một số đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt nội dung này như: Đảng bộ Công an, Quân sự, Cơ quan Thị ủy, Chính quyền, Bệnh viện đa khoa, chi bộ Khối dân, Bảo hiểm xã hội, chi bộ trường Tiểu học Kỳ Thịnh I,... Nhiều gương cá nhân điển hình tiêu biểu như bác Nguyễn Văn Mến, Đào Thị Huệ (Đảng bộ xã Kỳ Hoa); Bác sỹ Đặng Diên (Đảng bộ Bệnh viện đa khoa); Đông chí Hoàng Xuân Đình( Đảng bộ phường Kỳ Phương), Đồng chí Nguyễn Hữu Đại, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Kỳ Anh, Đồng chí Đinh Thị Thơm, Lê Thị Kim Liên (Đảng bộ Công an thị xã)...

Khen thưởng các tập thể trong Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Ghi nhận những kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh vinh dự có 4 tập thể, 7 cá nhân được biểu dương, tôn vinh cấp tỉnh; 23 tập thể và 31 cá nhân điển hình tiên tiến được Ban Thường vụ Thị ủy tôn vinh, khen thưởng.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại cần được khắc phục như:

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 có thời điểm thiếu chiều sâu, thiếu tính sáng tạo, hiệu quả chưa cao; việc học tập và làm theo Bác chưa thật sự trở thành ý thức tự giác trong một số cán bộ, đảng viên. Một số địa phương, đơn vị hướng dẫn đăng ký “làm theo” chưa sát yêu cầu thực tế, chương trình hành động còn đối phó, hình thức;

 Vai trò, trách nhiệm nêu gương của một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa rõ nét; một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, cá biệt có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên còn hạn chế;

Hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cơ sở với Nhân dân chưa được duy trì thường xuyên; một số người đứng đầu còn thiếu chủ động, ngại va chạm, cố tình né tránh, những vấn đề mang tính nhạy cảm, phức tạp.

Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là theo Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa nhiều; việc phát hiện, nhân rộng và vinh danh các gương điển hình chưa kịp thời, tính lan tỏa, thuyết phục còn hạn chế...

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nhận rõ mặt hạn chế, tồn tại, để nội dung Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tập thể, cá nhân, thời gian tới, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

        Một là: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về phát huy vai trò nêu gương, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân;

        Hai là:  Đưa việc học tập và thực hiện các nội dung chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị;

        Ba là: Tiếp tục bổ sung, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đề cao vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các ngành, các cấp. Nghiêm túc thực hiện đưa nội dung chương trình giảng dạy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở Trung tâm Chính trị thị xã.

        Bốn là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay. Công tác tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, theo nội dung Nghị quyết 02 của BTV Thị ủy;

        Năm là: Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức hệ thống chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thực chất, học và làm theo Bác từ những điều bình thường, giản dị

        Sáu là: Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW, Quy định số 890-QĐi/TU, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ...

        “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đang dồn sức thực hiện mục tiêu “kép”, vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19, vừa quyết tâm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021. Những kết quả đạt được, những tấm gương điển hình tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, là những đóa hoa trong vườn đầy hương sắc, kính dâng lên Bác Hồ kính yêu, nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.210.016
    Online: 107