Trong tháng 5/2021 có 14 Nghị định, 08 Quyết định, 18 Thông tư chính thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân:

       1. Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá, có hiệu lực từ ngày 01/5/2021

        Theo đó, bổ sung quy định về yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.

        Cụ thể, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá phải đáp ứng các yêu cầu sau:

       - Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 hoặc điểm c khoản 2 hoặc điểm c khoản 3 hoặc điểm c khoản 4 hoặc điểm c khoản 5 Điều 39 Luật giá 2012;

       - Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá;

       - Không là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận này.

        2. Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 05/5/2021

        Theo đó, việc hỗ trợ tài chính trong Khu kinh tế - quốc phòng được quy định như sau:

      - Đoàn kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ kinh phí mua, sửa chữa trang thiết bị y tế, giáo dục, phương tiện GTVT, phương tiện truyền thông, nhiên liệu và vật tư trang thiết bị khác;...

      - Doanh nghiệp quốc phòng an ninh được giao nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

      - Hộ dân sinh sống hợp pháp tại Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng các quy định về hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ giảm nghèo, hỗ trợ về nhà ở, công trình sinh hoạt thiết yếu và BHYT theo quy định;

      - Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đến công tác tại Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng các chế độ chính sách, ưu đãi theo quy định.

     3. Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, có hiệu lực từ ngày 14/5/2021

       Nghị định này cho phép công dân khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an. 

       Cũng theo Nghị định, công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan trên sẽ có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

       4. Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, có hiệu lực từ ngày 16/5/2021

      Theo đó, lộ trình bố trí công an xã, thị trấn chính quy trên cả nước được quy định như sau:

      - Trước ngày 30/6/2021: Hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự;

       - Trước ngày 30/6/2022: Hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn còn lại. 

      Đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy, trường hợp công an xã bán chuyên trách được đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản khác. 

      5. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/5/2021

      Trong đó, ban hành kèm theo 99 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh được sử dụng thống nhất trên toàn quốc, đơn cử như:

      - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

      - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2);

      - Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7);

     - Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-24);

     - Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1);

     - Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-1);…

    6. Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hang Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hang nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có hiệu lực từ ngày 17/5/2021

     Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn, giảm lãi, phí đến ngày 31/12/2021 đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng, mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong thời gian từ 23/01/2020 đến 31/12/2021 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận theo doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của Covid-19.

     Đồng thời, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ đến ngày 31/12/2021 nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện như: Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021…

      7. Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, có hiệu lực từ 16/5/2021 

      Thông tư 09/2021 là văn bản đầu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chính thức quy định về tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

      Theo Thông tư này, hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

       Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại trường học, nhưng trường hợp học sinh không thể đến trường bởi lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

       8. Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2021

      Theo quy định mới, Trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất của DN và thị trường lao động. DN được Trung tâm mời tham gia vào việc xây dựng chương trình, giáo dục đào tạo; tham gia giảng dạy…

      Đặc biệt, Trung tâm sẽ phối hợp với DN tổ chức cho giáo viên, học viên tham quan, thực tập tại DN, gắn giảng dạy với thực tiễn sản xuất, dịch vụ. Ngoài ra sẽ hợp tác để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động của doanh nghiệp khi có nhu cầu.

     Đối với gia đình học viên, Trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm thông báo công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh và các chính sách, chế độ đối với học viên và gia đình học viên. Trung tâm có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ học viên và gia đình trong việc lựa chọn chương trình, thời gian, hình thức học phù hợp. Đồng thời giữ liên lạc với gia đình để trao đổi kết quả học tập, rèn luyện của con em họ.

     Quy định mới về tiêu chuẩn đối với Giám đốc Trung tâm yêu cầu phải có trình độ đại học và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục.

      9. Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, có hiệu lực kể ngày 22/5/2021

      Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

      Cụ thể, những người có bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được tham gia Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

     Bên cạnh đó, người tham gia Chương trình sẽ được đào tạo 13 học phần bắt buộc tương đương 31 tín chỉ và chọn 02 học phần trong 07 học phần tự chọn tương đương 04 tín chỉ. Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến. Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần.

    Ngoài ra, học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 05 điểm trở lên. Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng thực hiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học theo quy định.

     10. Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông, có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021

       Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

       Theo đó, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT) có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT phải trải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với thời lượng chương trình như sau: Khối học phần chung là 17 tín chỉ, gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 02 tín chỉ lựa chọn; Khối học phần nhánh gồm 17 tín chỉ nhánh THCS và 17 tín chỉ nhánh THPT.

      Nội dung khối học phần chung bắt buộc bao gồm các học phần về: Tâm lý học giáo dục; Giáo dục học; Lý luận dạy học; Đánh giá trong giáo dục; Quản lý Nhà nước về giáo dục; Giao tiếp sư phạm; Rèn luyện nghiệp vụ sự nghiệp. Bên cạnh đó, các học phần tự chọn trong khối học phần chung bao gồm: Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông; Kỷ luật tích cực; Quản lý lớp học; Kỹ thuật dạy học tích cực; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;…

       11. Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ ngày 03/5/2021

       Theo đó, chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử được quy định như sau:

       - Hồ sơ thuế điện tử gồm:

      + Hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

      + Hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ miễn giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; hồ sơ khoanh tiền thuế nợ; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế;…

      - Chứng từ nộp NSNN điện tử: chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP dưới dạng điện tử,...

      - Các thông báo, quyết định, văn bản khác của cơ quan thuế dưới dạng điện tử.

     Các chứng từ điện tử phải được ký điện tử theo quy định, trường hợp hồ sơ thuế điện tử có các tài liệu kèm theo ở dạng chứng từ giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định.

     12. Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 22/5/2021

     Theo đó, người Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu sẽ được miễn lệ phí cấp hộ chiếu.

      Ngoài ra, Thông tư cũng quy định một số đối tượng khác được miễn phí, lệ phí như khách mời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; viên chức, nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và gia đình; người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện công tác cứu trợ, giúp đỡ nhân đạo…

     Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm cả hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử) là 200.000 đồng/lần nếu cấp mới, 400.000 đồng/lần nếu cấp lại do hỏng hoặc mất, 100.000 đồng/lần nếu cấp Giấy xác nhận yếu tố nhân sự. Lệ phí cấp Giấy phép xuất cảnh là 200.000 đồng/lần, cấp Công hàm xin thị thực là 10.000 đồng/lần; cấp mới thẻ ABTC của thương nhân APEC là 1,2 triệu đồng/lần, cấp lại là 1 triệu đồng/lần và lệ phí cấp tem AB là 50.000 đồng/lần.

     13. Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021

     Theo đó, từ ngày 15/5/2021, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng theo Quyết định 17/2021, thay cho Quyết định 77/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

      Cụ thể, mức hỗ trợ đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng; đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng tối đa là 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

       Trước đây, mức hỗ trợ được quy định chỉ là 01 triệu đồng/người/tháng, không phụ thuộc vào thời gian đào tạo.

       Những người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày 15/5/2021 nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề mới nêu trên. 

     Trên đây là một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 5/2021, Hội đồng PBGDPL thị xã tổng hợp cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ thực hiện./.                             


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 568.922
    Online: 39