Sau thành công của cuộc cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thị xã đã thành lập Ban Kinh tế-xã hội và bầu 07 thành viên (01 trưởng ban kiêm nhiệm, 01 phó ban chuyên trách và 05 thành viên kiêm nhiệm), trong đó nữ 03 vị, nam 04 vị; về trình độ chuyên môn 03 vị thạc sỹ, 03 vị đại học; trình độ chính trị: 01 vị cử nhân, 02 vị cao cấp và 04 vị trung cấp; đến tháng 11/2017, 01 vị được điều động ra công tác tại Cục thuế tỉnh, thành viên Ban còn lại 06 vị hoạt động cho đến nay.

         Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản đó là khu kinh tế Vũng Áng từng bước phát triển với nhiều dự án đầu tư hạ tầng giao thông, kỷ thuật...; tiềm năng lợi thế trên lĩnh vực kinh tế, xã hội của thị xã Kỳ Anh từng bước được khai thác, phát huy hiệu quả. Tuy vậy, những khó khăn, phức tạp trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng sau chia tách huyện thành lập thị xã, sự cố môi trường biển tháng 4/2016, dịch bệnh COVID-19, tình hình phức tạp về an ninh, trật tự vùng giáo; đội ngũ cán bộ công chức thị xã biên chế thiếu, kinh nghiệm hạn chế, trong khi nhiệm vụ hết sức khó khăn, nặng nề, phức tạp... đã chi phối đến hoạt động của HĐND nói chung và Ban Kinh tế -xã hội nói riêng.

         Với quyết tâm cao Ban Kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác được giao.

         Về công tác thẩm tra, khảo sát nội dung các kỳ họp của HĐND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của Luật: Với chức năng, nhiệm vụ Ban Kinh tế-xã hội được giao đảm nhiều lĩnh vực như kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo trên địa bàn thị xã.

         Trong nhiệm kỳ 2011-2016, cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ban Kinh tế- xã hội đã phối hợp chuẩn bị và tổ chức 19 kỳ họp (trong đó có 09 kỳ họp chuyên đề); Ban Kinh tế -Xã hội  được phân công thẩm tra tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã 30 báo cáo, 79 tờ trình, 02 đề án với 81 nội dung đã được thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, xã hội (năm 2016 có 02 kỳ họp với 15 nội dung; năm 2017 có 02 kỳ họp với 14 nội dung; năm 2018 có 02 kỳ họp với 13 nội dung; năm 2019 có 03 kỳ họp với 15 nội dung; năm 2020 có 05 kỳ họp với 24 nội dung); thẩm tra 79 dự thảo nghị quyết, liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội và tài nguyên và môi trường do Hội đồng nhân dân thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; trong đó trực tiếp thẩm tra các nội dung để ban hành 12 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, 38 nghị quyết về đầu tư phát triển, tài chính, ngân sách, 06 nghị quyết về các vấn đề an sinh xã hội và 28 nghị quyết khác; Chuẩn bị 16 báo cáo thẩm tra của Ban trình tại các kỳ họp của HĐND thị xã; Tổ chức 05 cuộc khảo sát về đầu tư xây dựng cơ bản, vệ sinh lò giết mổ ở Hưng Trí, tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng một số công trình dự án…

          Quá trình thẩm tra, Ban đã nỗ lực, cố gắng thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định, chú trọng chất lượng, trong đó thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban, có tính phản biện, xây dựng cao, tạo cơ sở cho đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị, góp phần nâng cao chất lượng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nguyện vọng của cử tri và có tính khả thi cao.

Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã giám sát việc thực hiện các chính sách trên địa bàn

         Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế -xã hội đã đồng hành cùng UBND trình HĐND thị xã ban hành nhiều chính sách quan trọng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn đặc thù thị xã Kỳ Anh; UBND thị xã đã chủ động tìm tòi, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, các ban ngành để đưa ra bàn, thảo luận và quyết định thông qua tại các kỳ họp HĐND một số chính sách ở các địa phương khác chưa triển khai như: hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, sản phẩm Ocop, xây dựng tuyến đường VMĐT, hỗ trợ làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh thủy lợi nội đồng, hỗ trợ BHYT cho người có độ tuổi từ 60 đến dưới 70 tuổi, hỗ trợ BHXH cho cán bộ hoạt động ở thôn xóm, tổ dân phố...; quá trình thực hiện, nhiều chính sách đã phát huy tốt, tạo động lực giúp Nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển mô hình kinh tế, củng cố hạ tầng kỷ thuật, ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội... những ý kiến thẩm tra của Ban đã được các phòng chuyên môn UBND nghiêm túc tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh đưa vào nghị quyết HĐND và được UBND, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức kinh tế, các đơn vị có liên quan và cử tri triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, dưới sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và các xã, phường;

         Để chuẩn bị cho các kỳ họp, Ban luôn tích cực, trách nhiệm trong việc đề xuất với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, nhất là thống nhất về các báo cáo, tờ trình, đề án do Uỷ ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết định tại kỳ họp có liên quan đến nhiệm vụ thẩm tra của Ban.

           Về thực hiện chức năng giám sát:

        Giám sát tại các kỳ họp của HĐND: Nhiệm kỳ qua, Ban Kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện việc giám sát tại 19 kỳ họp của HĐND với 81 nội dung về kinh tế, xã hội, trong đó về kinh tế, xã hội 10, thu chi ngân sách, quyết toán ngân sách, điều chỉnh thu chi ngân sách 20, đầu tư xây dựng cơ bản 23, đặc biệt là 18 đề án phát triển kinh tế, xã hội (gồm ĐA khắc phục sản xuất thủy, hải sản, du lịch biển do sự cố môi trường biển; xây dựng tuyến đường VMĐT, xây dựng trường học trọng điểm, chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM-ĐTVM; đề án hợp nhất trung tâm VH-TT-DL và Đài TT-TH thành Trung tâm văn hóa -Truyền thông, chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người từ 60-dưới 70 tuổi, hỗ trợ cán bộ thôn-TDP đóng BHXH, đề án xây dựng thiết chế văn hóa thể thao, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; đề án xây dựng thiết chế và hệ thống truyền thanh cơ sở; cơ chế hỗ trợ xi măng, vật liệu, chi phí khác làm đường giao thông, rãnh thoát  nước, kênh thủy lợi nội đồng, đề án xây dựng đô thị loại 3...), thông qua xem xét các báo cáo, tờ trình do Uỷ ban nhân dân và các ngành chức năng trình; thông qua tổ chức khảo sát, giám sát, làm việc trực tiếp; thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri,.... để từ đó HĐND có thông tin cho việc biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội hàng năm; Trong quá trình giám sát Ban đã tham gia thảo luận, góp ý vào các báo cáo, văn bản trình tại kỳ họp và đề nghị các phòng, ban, ngành giải trình, làm rõ các vấn đề cử tri còn băn khoăn, chưa rõ, qua giám sát Ban đã đề xuất Hội đồng nhân dân thị xã kịp thời điều chỉnh các chính sách phát triển kinh tế, xã hội chưa phù hợp, không để tình trạng ban hành Nghị quyết mang tính hình thức, không khả thi. Hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ qua của Ban đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu lớn như đạt đô thị loại III, 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15/23 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên trong điều kiện phát sinh nhiều khó khăn.

           Giám sát giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân: Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Kinh tế -xã hội đã thực hiện 11/24 cuộc giám sát chuyên đề ở các phòng, ban, đơn vị, địa phương theo chương trình hoạt động giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân thị xã; nội dung các cuộc giám sát chuyên đề tập trung: việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018 (năm 2016); đề án phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị (năm 2017); đề án nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị loại 3 (năm 2018); công tác huy động nội lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, chương trình nước sạch (năm 2019); giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM, hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng từ 60- dưới 70 tuổi, một số đề án xây dựng tuyến đường VMĐT, cơ chế hỗ trợ xi măng, vật tư, chi phí khác làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh thủy lợi nội đồng, đề án phát triển kinh tế đô thị, nghị quyết 100 về hỗ trợ đóng BHXH cho cán bộ thôn-TDP (năm 2020); phối hợp Thường trực HĐND giám sát thu ngân sách, nghị quyết 11,112 của HĐND thị xã về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn mới, ĐTVM và tuyến đường văn minh đô thị (năm 2021);

 Giám sát về việc triển khai thực hiện một số đề án trên địa bàn

         Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát có báo cáo, kết luận, kiến nghị cụ thể đối với Uỷ ban nhân dân, các cơ quan, đơn vị có liên quan và báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp gần nhất. Qua giám sát Ban Kinh tế xã hội đã đưa ra 83/162 kiến nghị của Thường trực HĐND, Ban Kinh tế -xã hội, Ban Pháp chế, số kiến nghị đã được giải quyết 66/83, đạt tỷ lệ 79,5%;

        Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp: Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, đáp ứng sự quan tâm, mong muốn của cử tri, Ban Kinh tế- xã hội đã chú trọng các nội dung chất vấn tại các kỳ họp, các nội dung chất vấn được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, băn khoăn, các vấn đề cấp bách, cần thiết liên quan đến đời sống dân sinh, trong đó tập trung: giải pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề, phát triển kinh tế cho đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển; các đề án nâng cao chất lượng thực hiện đề án hệ thống truyền thanh cơ sở, thu ngân sách, đô thị loại III, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chất lượng công tác xây dựng cơ bản, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị loại III...hoạt động chất vấn được thực hiện thẳng thắn, trách nhiệm; các phòng, ban ngành chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn với tinh thần cầu thị tiếp thu, trách nhiệm cao; trả lời chất vấn và tranh luận tạo không khí dân chủ, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp thu, giải trình, tìm ra giải pháp tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra. Trong nhiệm kỳ với 10 phiên chất vấn của HĐND thị xã tại kỳ họp, Ban Kinh tế xã hội đã có 22/68 nội dung chất vấn (năm 2016 có 02 nội dung, năm 2017 có 04 nội dung, năm 2018 có 04 nội dung, năm 2019 có 04 nội dung...) trong đó có nhiều ý kiến chất vấn trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn, chuyên sâu, sát thực tiễn.

         Hoạt động thẩm tra, khảo sát phục vụ các kỳ họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND thị xã: Ban Kinh tế-xã hội đã tổ chức khảo sát, thẩm tra các nội dung UBND thị xã trình tại 62 phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã hàng tháng giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền và lĩnh vực phụ trách; khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, đưa ra đánh giá về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý, điều hành của các cơ quan chức năng các cấp trên lĩnh vực kinh tế, xã hội. Từ đó đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền có biện pháp chỉ đạo kịp thời để thúc đẩy việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, góp phần quan trọng cho việc điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài  ra, theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ban Kinh tế- xã hội còn tham gia khảo sát thực tế cơ sở, kiểm tra giám sát việc chấp hành và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân ở địa phương, đảm bảo các nghị quyết được thực hiện đúng hướng, phát huy hiệu quả, thiết thực;

          Để đảm bảo hoạt động cho các ban, các tổ và đại biểu, Ban Kinh tế- xã hội thường xuyên rà soát, đề xuất các bộ phận liên quan thực hiện chế độ kinh phí bố trí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, các chế độ của đại biểu, phụ cấp kiêm nhiệm, các chế độ khoán, chế độ hội nghị, hội họp ... theo Hướng dẫn tại Nghị quyết số 82/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị quyết của HĐND thị xã.

         Trong quá trình hoạt động, để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thẩm tra Ban Kinh tế- xã hội thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy; giữ mối liên hệ chặt chẽ với các phòng, ban, ngành thị xã, phối hợp với MTTQ trong công tác giám sát đảm bảo các cuộc giám sát không bị trùng lắp nội dung, phát huy vai trò của cơ quan dân cử và cơ quan tập hợp đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; nắm vững tình hình, những khó khăn, kiến nghị đề xuất giúp các đơn vị cơ sở từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

         Các thành viên Ban Kinh tế-xã hội ngoài việc làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, đã tập trung hoàn thành có chất lượng các chương trình, kế hoạch của Ban phục vụ nội dung cho các kỳ họp của HĐND, phiên họp Thường trực HĐND thị xã và các nhiệm vụ phát sinh, được cử tri đồng tình, đánh giá cao, kết quả đạt được thể hiện tinh thần trách nhiệm, khả năng, bản lĩnh của người đại biểu dân cử, tạo nên những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của HĐND, đóng góp vào kết quả, thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ qua./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 497.863
    Online: 42