Ban pháp chế HĐND thị xã khoá I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 05 thành viên, 01 đồng chí Trưởng ban (kiêm nhiệm), 01 đồng chí phó trưởng ban (chuyên trách) và 03 thành viên. Đến giữa nhiệm kỳ, 01 thành viên được miễn nhiệm do chuyển công tác khỏi địa bàn, đồng chí phó trưởng ban chuyên trách thôi thực hiện nhiệm vụ chuyên trách do điều chuyển công tác về cấp xã, vì vậy để hoạt động đầy đủ và hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của Ban pháp chế gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, cố gắng của các thành viên trong Ban, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Pháp chế HĐND thị xã Kỳ Anh khoá I đã triển khai tổ chức thực hiện tốt chức năng giám sát và thẩm tra theo Luật định.

Ban pháp chế giám sát chuyên đề về cấp GCNQSD đất nguồn gốc trước năm 1980 tại UBND xã Kỳ Ninh

        Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Pháp chế HĐND thị xã đã tiến hành thẩm tra các báo cáo trước 18 kỳ họp HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự; các báo cáo của UBND thị xã về tình hình chấp hành và tuân thủ theo pháp luật ở địa phương; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; các đề án, dự thảo nghị quyết chuyên đề trình các kỳ họp… Các báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế đều đảm bảo tính khách quan, thể hiện rõ quan điểm, những vấn đề nhất trí, chưa nhất trí, chưa rõ, yêu cầu các cơ quan giải trình, nhằm giúp đại biểu HĐND thị xã có thêm cơ sở để thảo luận và quyết định tại kỳ họp và tổ chức giám sát sau từng kỳ họp.Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND thị xã, ngay từ đầu nhiệm kỳ và định kỳ trước các kỳ họp HĐND thị xã, Ban Pháp chế đã chủ động ban hành Chương trình công tác, trong đó, đề ra nhiệm vụ cụ thể như: Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND thị xã liên quan đến lĩnh vực thuộc Ban Pháp chế phụ trách; trực tiếp làm việc với các cơ quan, phòng ban liên quan để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết chuyên đề trình HĐND thị xã. Thực hiện giám sát thường xuyên, chuyên đề theo tháng, quý; tổ chức khảo sát một số vụ việc nổi cộm liên quan đến việc thực thi pháp luật trên địa bàn.

       Trong nhiệm kỳ, Ban Pháp chế đã tiến hành giám sát 08 chuyên đề về: quản lý hộ tịch, hộ khẩu; quản lý đất đai, cấp đổi GCNQSD đất, cấp GCNQSD đất có nguồn gốc trước năm 1980; việc thực hiện đề án thu gom rác thải; công tác đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn; việc xử lý, giải quyết các vấn đề cử tri nêu; việc thực hiện đề án sắp xếp bố trí cán bộ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

       Ban pháp chế đã tham mưu chuẩn bị nội dung, giúp Thường trực HĐND thị xã tổ chức tiếp công dân thường kỳ hàng tháng; trực tiếp giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác tuyên truyền PBGDPL; tiến hành chấn vấn hoạt động của Hội thẩm nhân dân, vai trò của Ban ATGT và trách nhiệm của Viện KSND thị xã trong kiểm sát và khuyến cáo việc thực thi pháp luật trên địa bàn; chất vấn và giám sát thực hiện các nội dung chất vấn sau các kỳ họp của UBND thị xã và các phòng ban chuyên môn cũng như UBND các xã, phường về lĩnh vực quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, công tác bồi thường, GPMB, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn. 

      Thông qua hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Ban Pháp chế HĐND thị xã đã đề nghị cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của lãnh đạo, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân; kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các đơn vị thu gom và quản lý rác thải trên địa bàn.  

Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã Trần Thị Huyền chất vấn tại kỳ họp

        Ngoài ra, Ban Pháp chế đã tham gia cùng Thường trực HĐND thị xã thực hiện khảo sát, giám sát công tác cải cách hành chính; việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện các chính sách cán bộ, công tác bồi thường GPMB, cấp đất tái định cư,... trên địa bàn thị xã; tham gia đoàn giám sát của Ban Kinh tế HĐND thị xã thực hiện giám sát Đề án xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, đề án xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở; giám sát việc thực hiện danh mục các dự án đầu tư, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các xã, phường.

        Đánh giá kết quả hoạt động của Ban, Trưởng ban pháp chế Trần Thị Huyền cho biết: Ban Pháp chế đã chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch; công tác chuẩn bị cho mỗi kỳ họp HĐND thị xã đã được Ban xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết, tổ chức thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Hoạt động giám sát của Ban Pháp chế đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định; các thành viên của Ban đã chủ động tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát, chủ động tham gia góp ý, từng bước nâng cao chất lượng một số văn bản trả lời kiến nghị cử tri, kịp thời đề xuất biện pháp chấn chỉnh, sửa đổi cách thức hoạt động giám sát và chất vấn của các Ban và các tổ đại biểu HĐND thị xã, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thị xã.

 Thường trực HĐND thị xã khoá I tại kỳ họp thứ 17 năm 2020

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thị xã còn những hạn chế, như: Việc thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát còn hạn chế, chưa thực hiện được nhiều cuộc khảo sát để thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp, một vài thành viên chưa thực sự chú trọng nghiên cứu để chất vấn và giám sát việc thực hiện các nội dung chất vấn sau các kỳ họp,...

        Trao đổi với từng thành viên Ban pháp chế HĐND thị xã, họ cho biết, kinh nghiệm được rút ra trong hoạt động của Ban pháp chế thời gian qua, đó là: Chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và phân công của Thường trực HĐND thị xã; thực hiện tốt công tác giám sát, việc giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm; tích cực tham gia các đoàn giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND thị xã tổ chức, chủ động phối hợp giữa các Ban, các tổ đại biểu của HĐND thị xã trong thực hiện giám sát theo kế hoạch. Cần phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, các thành viên Ban pháp chế, phải có sự gắn bó mật thiết với nhân dân, hòa vào cuộc sống của nhân dân, truyền tải được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các kỳ họp, từ đó để HĐND thị xã có những quyết sách, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn. Mỗi thành viên Ban pháp chế cần phải nắm vững pháp luật, phải thể hiện năng lực, lợi thế của bản thân, tích cực, chủ động, sáng tạo, có chính kiến, bản lĩnh, đổi mới cách thức hoạt động, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ người đại biểu chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban pháp chế cũng cần tham mưu cho Thường trực HĐND thị xã quan tâm đến các hoạt động trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các tổ đại biểu HĐND thị xã, góp ý sáng kiến tốt để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của người đại biểu, nhất là trong hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 478.572
    Online: 32