Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn đảng bộ thị xã Kỳ Anh có 208 đảng viên bị thi hành kỷ luật, với các hình thức: Khiển trách 172 đảng viên, cảnh cáo 18 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 17 đảng viên; trong đó số lượng cấp uỷ viên bị kỷ luật chiếm 12% trong tổng số đảng viên bị kỷ luật. Nội dung vi phạm chủ yếu chiếm tỉ lệ lớn là vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, chiếm đến 85,1%; phần còn lại là vi phạm do thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo (7,7%), vi phạm những điều đảng viên không được làm (2,9%), vi phạm về quản lý đất đai, tài chính (1,9%) và các vi phạm khác (2,4%). Riêng năm 2020 (tính đến ngày 31/11/2020), tổng số đảng viên thuộc đảng bộ thị xã đã bị thi hành kỷ luật là 68 đồng chí (Khiển trách 60, Cảnh cáo 07, Khai trừ 01), trong đó vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình chiếm trên 85%.

Tuy việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Kết luận rõ nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân của vi phạm, chú ý xem xét tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng mức kỷ luật. Nhưng qua rà soát, số lượng đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoach hoá gia đình chiếm tỷ lệ lớn và có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân một phần là do hiện nay phương hướng xử lý còn nhẹ, chưa phù hợp dẫn đến tình trạng không ít đảng viên chấp nhận kỷ luật để sinh thêm con, nhận thức của cán bộ, đảng viên về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình chưa thật sự đầy đủ; tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ, hành động của cán bộ đảng viên. Hơn nữa, một số tổ chức đảng chưa xử lý kỷ luật đảng kịp thời đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình; nhiều cơ quan, đơn vị chưa xử lý kỷ luật hành chính đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức; nhiều đoàn thể chưa xử lý kỷ luật đoàn thể đối với đảng viên là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình, vẫn còn tình trạng chưa thật sự đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể,...

Vì vậy, căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng và Văn bản số 3716-CV/UBKTTW, ngày 22/01/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc xử lý đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, đảm bảo sự đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể, Ban Thường vụ Thị ủy vừa ban hành Công văn số 74-CV/ThU về chỉ đạo xử lý kỷ luật đảng, hành chính, đoàn thể đối với những đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Trong đó yêu cầu:

1. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở: Trên cơ sở Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm và các văn bản liên quan để chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai kịp thời quy trình xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên thuộc đơn vị mình vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình mà chưa kỷ luật và kiểm tra các trường hợp kỷ luật chưa đúng mức quy định (trừ các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đã hết thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định). Đồng thời, kiến nghị Thủ trưởng cơ quan xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với đảng viên vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp triển khai xử lý kỷ luật về mặt đoàn thể đối với những đảng viên vi phạm là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình sau khi đã có quyết định kỷ luật về Đảng.

2. Ủy ban nhân dân thị xã: Trên cơ sở Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 và các văn bản liên quan để khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai kịp thời trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật hành chính đối với những đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức sau khi đã có quyết định kỷ luật về Đảng do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (trừ các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật hoặc hết thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định).

3. Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thị xã: Trên cơ sở điều lệ của các đoàn thể và các văn bản liên quan để chỉ đạo triển khai kịp thời việc xử lý kỷ luật đoàn thể đối với những đảng viên là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình sau khi đã có quyết định kỷ luật về Đảng do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (trừ các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật hoặc hết thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định).

4. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy chủ trì tổng hợp kết quả xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy theo đúng quy định. Đồng thời, căn cứ Quy định số 07-QĐi, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm để tham mưu xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức đảng trực thuộc và người đứng đầu khi có biểu hiện che giấu, không kịp thời xử lý đảng viên trực tiếp quản lý có vi phạm trong thực hiện chính sách dân số, kế hoạch gia đình theo đúng quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 478.491
    Online: 25