Thời gian qua, UBKT Thị uỷ và cơ quan Thanh tra thị xã đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát hằng năm, qua đó khắc phục, hạn chế được sự chồng chéo, trùng lặp giữa kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan tại địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Thị ủy. Thanh tra thị xã cũng đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ và UBKT Thị ủy; gửi các kết luận thanh tra để UBKT Thị uỷ nghiên cứu, sử dụng cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phối hợp giải quyết đơn tố cáo, giúp UBKT xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Qua thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Thị uỷ với cơ quan thanh tra thị xã đã góp phần phát huy những nhân tố tích cực, phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giúp các cơ quan, tổ chức thấy được những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và trong hoạt động của mình. Việc duy trì và ngày càng nâng cao mối quan hệ phối hợp đã tạo những chuyển biến thực sự, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm của UBKT Thị uỷ và cơ quan thanh tra thị xã trong hệ thống chính trị của thị xã Kỳ Anh.

Tuy nhiên, việc thực hiện phối hợp vẫn còn một số hạn chế như: Phương pháp phối hợp theo các nội dung của quy chế có lúc, có việc chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Một số thời điểm chưa phối hợp trong xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra kinh tế xã hội. Việc trao đổi, xử lý thông tin giữa UBKT Thị ủy và cơ quan thanh tra nhà nước tuy được thực hiện thường xuyên, nề nếp, tuy nhiên hiệu quả trao đổi, sử dụng thông tin, kết quả thanh tra của UBKT Thị uỷ còn hạn chế. Quy định về sử dụng kết quả của các bên chưa đầy đủ (chủ yếu UBKT Thị uỷ sử dụng kết quả của cơ quan thanh tra chứ ngược lại còn hạn chế). Thực hiện phối hợp chưa tốt trong cung cấp thông tin và giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh. Một số cuộc thanh tra còn chậm ban hành kết luận thanh tra hoặc việc xem xét, kiểm điểm theo kết luận thanh tra chậm trễ, lúng túng,...

Thực tiễn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy, nếu hai cơ quan thực hiện tốt quy chế phối hợp thì hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng cao. Vì vậy, cần thực hiện một số giải pháp sau đây để tiếp tục tăng cường phối hợp giữa UBKT Thị uỷ với cơ quan thanh tra thị xã trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng:

Một là, UBKT Thị uỷ chủ trì, phối hợp với cơ quan thanh tra kịp thời rà soát, tham mưu giúp Ban thường vụ Thị uỷ ban hành mới Quy chế phối hợp khả thi, phù hợp với các quy định của Đảng nói chung và quy định công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nói riêng; phù hợp với pháp luật nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của UBKT, cơ quan thanh tra và tình hình thực tế, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của ban thường vụ, cấp ủy các cấp. Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Hai là, thành viên UBKT Thị uỷ và lãnh đạo cơ quan thanh tra tiếp tục quán triệt, nhận thức đúng, đầy đủ về sự cần thiết phối hợp, vị trí, vai trò, tác dụng của quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong giai đoạn hiện nay. UBKT, lãnh đạo cơ quan thanh tra cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợpnâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, đảng viên trong cơ quan, đơn vị để tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế. Mỗi cơ quan cần phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện quy chế và làm đầu mối thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp giữa hai bên.  

 Ba là, cần thực hiện chặt chẽ, đầy đủ và thường xuyên nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp trong Quy chế phối hợp ban hành. Hai cơ quan cần chủ động trao đổi thống nhất chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hằng năm để không chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung; thực hiện tốt việc giao ban định kỳ, thống nhất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp; thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đòi hỏi nghiệp vụ chuyên sâu; kịp thời trao đổi thông tin, hồ sơ, tài liệu, nắm bắt những vấn đề nổi cộm, bức xúc dư luận xã hội quan tâm, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh vi phạm về quản lý quy hoạch; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác công trình giao thông; quản lý tài nguyên, môi trường; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; quản lý tài sản công,... Phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài xảy ra tại địa phương.

Bốn là, UBKT Thị uỷ cần tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cơ quan thanh tra chủ động trong thông báo, trao đổi thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý. Cần bảo đảm 100% kết luận thanh tra được chuyển cho UBKT cùng cấp. UBKT phải luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Xác định trọng tâm, trọng điểm kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra vi phạm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra khi tiến hành nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhưng đồng thời phải chủ động, không trông chờ vào kết quả của công tác thanh tra, thậm chí còn là cơ sở, điều kiện cho công tác thanh tra. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Thị uỷ có thể đề nghị hoặc yêu cầu tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo cơ quan thanh tra cùng cấp tiến hành thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 Năm là, định kỳ hằng năm hoặc khi cần thiết, UBKT Thị uỷ chủ trì, phối hợp với cơ quan thanh tra thị xã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện, đề ra giải pháp, kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo. Hai cơ quan cần thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 370.162
    Online: 58