Ngày 18/6/2020, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi là Luật năm 2020).

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 với những nội dung mới cơ bản sau đây:

Xem các tài liệu đính kèm của Bộ Tư pháp: 

Luat ban hanh van ban quy pham phap luat sua doi 2020.doc

Tai lieu tap huan trien khai Luat ban hanh VB QPPL nam 2020.doc

Luat ban hanh van ban phap luat 2015.doc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 427.540
    Online: 22