ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ KỲ ANH
 
 
 
 
Số: 349 /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Thị xã Kỳ Anh, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020

 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 1344/SKHCN-KHTC, ngày 06/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh về việc tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN

Thị xã Kỳ Anh nằm ở phía Nam Hà Tĩnh được thành lập theo Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13 ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với diện tích tự nhiên 28.025, 3 ha, dân số 85.508  người, bao gồm 06 phường, 05 xã. Đây là khu vực giàu tiềm năng phát triển kinh tế, mà hạt nhân là Khu kinh tế Vũng Áng, có vị trí thuận lợi cho giao thương, nằm trên hành lang hàng hải quốc tế, là cửa ngõ ra biển của Lào và Thái Lan thông qua cảng biển nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, với QL12C nối thông với QL 1 (trong tương lai sẽ đấu nối với đường sắt quốc gia). Nhờ các lợi thế này, thị xã Kỳ Anh thuận lợi cho việc tiếp thu và ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế; việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị văn minh, tiến tới trở thành thành phố vào năm 2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến các xã, phường, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN và đông đảo các tầng lớp Nhân dân nên hoạt động KH&CN đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh, kết cấu hạ tầng không ngừng được củng cố, hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng, an ninh cơ bản được đảm bảo, chính trị ổn định. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KH&CN, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đặc biệt là những yếu tố chủ quan như cơ sở hạ tầng còn bất cập, tập quán sản xuất của bà con nông dân còn manh mún, lạc hậu. Giai đoạn 2016-2020, sự cố môi trường biển, bão số 10, đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, ANTT trên địa bàn, hụt thu ngân sách liên tục trong các năm nên các nguồn lực đầu tư cho hoạt động KH&CN mặc dù đã được quan tâm, nhưng chưa đúng mức và hiệu quả chưa cao; đội ngũ cán bộ KH&CN chưa đáp ứng được yêu cầu; sự phối hợp, lồng ghép hoạt động giữa các ngành, các cấp chưa tốt, sự vào cuộc chỉ đạo hoạt động KH&CN chưa kịp thời.

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Tham mưu ban hành các văn bản quản lý nhà nước

Hàng năm thị xã Kỳ Anh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị cụ thể hoá chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động KH&CN; xây dựng kế hoạch về phát triển KH&CN, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào sản xuất và đời sống. Tập trung nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất của các cơ quan chuyên môn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, các mô hình trang trại, chế biến nước mắm ...; các chính sách hỗ trợ kinh phí từ các chương trình, dự án... Điển hình như:

- Đề án “Phát triển kinh tế đô thị thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2035”; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 22/4/2019 của HĐND thị xã về việc thông qua Đề án “Phát triển kinh tế đô thị thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2035”;

- Dự án Sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời;

- Phương án Nuôi cá chạch bùn xen lúa;

- Mô hình Nuôi hàu đại dương;

- Mô hình trồng rau thủy canh;

- Phương án nhân rộng Cây mai vàng năm cánh Kỳ Nam;

- Đề án Nuôi lươn thương phẩm trong bể xi măng

- Đề án Nuôi cá chình thương phẩm trong ao đất;

- Dự án Nuôi ốc hương thương phẩm tại vùng ven biển.

2. Hoạt động thông tin, lưu trữ, tuyền truyền và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn

UBND thị xã Kỳ Anh thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Truyền thông tuyên truyền trên Đài phát thanh truyền hình thị xã, loa phát thanh các xã, phường; đồng thời tuyên truyền bằng miệng của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy và cơ sở, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị đã xây dựng cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, tạo ra sức lan tỏa, góp phần đưa nhiệm vụ KH&CN đi vào cuộc sống. Với từng ngành, từng lĩnh vực xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và phát động phong trào sáng tạo kỹ thuật, thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong quần chúng Nhân dân, phát triển tài năng sáng tạo và áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào học tập, lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế và xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã đã phối kết hợp tiến hành các hoạt động thông tin tuyên truyền về hoạt động KH&CN thông qua các chương trình lồng ghép như: Hội nghị, tập huấn nghiệp vụ về chuyên môn cho hàng ngàn lượt người để hướng dẫn cho người dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo các chuyên đề như: kỹ thuật chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, cây mai, trồng hoa, trồng nấm, sử dụng năng lượng mặt trời trong chế biên nước mắm…

Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định pháp luật cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức 18 Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ với hội nhập kinh tế; đề án, chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu theo Đề án Hỗ trợ Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ chế, chính sách về KHCN cho hơn 10.000 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn,

3. Công tác quản lý triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước và phong trào sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Giai đoạn 2016-2929, UBND thị xã đã tổ chức xét duyệt cho hơn 2.300 sáng kiến, kinh nghiệm trong các ngành, lĩnh vực, nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống và công tác, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người lao động.

Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng hàng năm; Giai đoạn 2016-2020, UBND thị xã đều lựa chọn được những đề tài, giải pháp có chất lượng để tham gia Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đều đạt được giải cao; Đặc biệt, Ban tổ chức Hội thi, Cuộc thi thị xã Kỳ Anh đã được Ban tổ chức tỉnh trao tặng bằng khen ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức Hội thi, Cuộc thi cấp huyện. Việc tổ chức Hội thi, Cuộc thi đã thực sự trở thành sân chơi trí tuệ của đông đảo tầng lớp nhân dân, trí thức, công nhân, học sinh, đến người lao động.

Tiếp tục duy trì hoạt động của hệ thống cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn. Các mô hình này đã khẳng định được vai trò trong việc đem lại sự công bằng cho người tiêu dùng, hạn chế tình trạng gian lận trong lưu thông hàng hoá, được quần chúng Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020, Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020. Qua đó, UBND thị xã đã đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo chính sách thuộc Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh cho hơn 220 tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt xây dựng và trình Hội đồng chuyên ngành KHCN cấp tỉnh xét duyêt Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “nước mắm Kỳ Ninh” dùng cho sản phẩm nước mắm của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” nhằm đảm bảo danh tiếng, nâng cao giá trị của sản phẩm trên thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó góp phần cải thiện thu nhập, đời sống của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước mắm trên địa bàn xã Kỳ Ninh và thị xã Kỳ Anh.

Hàng năm, UBND thị xã đều tích cực phối hợp, tham gia khảo sát, tìm hiểu về công nghệ bảo quản, chế biến và trao đổi kinh nghiệm khai thác tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, làng nghề và sản phẩm OCOP của các địa phương khác.

Thời gian qua, công tác chuyển giao KH&CN đã được chú trọng, nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đã được chuyển giao, ứng dụng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào xây dựng mô hình được triển khai thực hiện khá tốt, các mô hình phát triển sản xuất bước đầu đem lại kết quả khả quan, cụ thể:

- Xây dựng “Mô hình sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời” tại các xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Dự án được Đại sứ quán phê duyệt và Australia tài trợ. Mô hình sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời với hệ thống vận hành tự động, khép kín, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thời gian lên men, công lao động sản xuất và hạn chế ô nhiễm môi trường. Hệ thống đã đưa vào vận hành và đã đạt kết quả tốt.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình trồng cây ăn quả với hơn 5.000 cây tại xã Kỳ Ninh và xã Kỳ Hưng góp phần tăng thu nhập cho người dân đặc biệt là các hộ xây dựng vườn mẫu, hiện nay các hộ vườn mẫu đã trồng chuyên canh các loại cây ăn quả như Na, Xoài, ổi, táo, các mô hình được chăm sóc và phát triển tốt, giúp người dân tăng giá trị kinh tế trong vườn hộ.

- Xây dựng 12 Mô hình thử nghiệm nuôi hàu sữa Thái Bình Dương bằng bè trên các vùng cửa sông theo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của thị xã nhằm giúp người dân địa phương phát triển lợi thế sản xuất vùng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường thu nhập. Sau 6 tháng nuôi hiện nay người dân đang tiến hành thu hoạch, ước tính doanh thu mỗi bè đạt 100 triệu đồng.

- Xây dựng Mô hình nuôi cá chạch bùn xen lúa quy mô 0,2 ha, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, phát huy hiệu quả cho các vùng sản xuất lúa ngập nước kém hiệu quả.

- Xây dựng 03 mô hình trồng nấm theo chính sách hỗ trợ NQ32/HĐND tỉnh và theo chương trình hỗ trợ của dự án Sở Khoa học công nghệ với quy mô 200m2-300m2/mô hình. Doanh thu đạt từ 100-150 triệu đồng/mô hình.

- Mô hình cánh đồng 1 giống tại Phường Kỳ Trinh với quy mô 10ha lạc L14 theo chính sách Nghị quyết 01/HĐND thị xã.

- Khảo sát xây dựng “mô hình thử nghiệm liên kết trồng cây lá gai”, sản phẩm được liên kết và tiêu thụ cho công ty sản xuất sợi may mặc, mô hình sẽ được triển khai đầu năm 2019. 

- Xây dựng 03 mô hình “Trồng rau Thủy canh trong nhà lưới” cho các vườn mẫu tại xã Kỳ Ninh, góp phần xây dựng tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay mô hình bước đầu mang lại nhiều kết qủa khả quan.

- Phối hợp Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh xây dựng mô hình “Nuôi Cá bống bớp thương phẩm trên ao đất vỗ bờ xi măng” triển khai tại khu Eo Bù xã Kỳ Ninh. Mô hình triển khai 0,5ha, hiện nay khối lượng cá đạt 15con/kg.

- Xây dựng 3 mô hình trình diễn giống lúa mới tại xã Kỳ Hoa (giống BQ09), Kỳ Trinh (BQ09) và Kỳ Hưng (NH6), với quy mô 20ha, cho năng suất trung bình 51tạ/ha, cao hơn năng suất trung bình của thị xã 3tạ/ha. Bước đầu giống lúa mới cho năng suất, sản lượng khá, khả năng chống chịu khá với sâu bệnh, chất lượng gạo ngon. Xây dựng mô hình cánh đồng 1 giống lạc cao sản L14 tại Phường Kỳ Trinh với quy mô 12,45 ha, cho năng suất cao 28 tạ/ha, sản lượng 34,86tấn.

- Xây dựng thử nghiệm mô hình lươn trong bể xi măng, diện tích 25m2, tại xã Kỳ Hoa, kinh phí xây dựng mô hình 64 triệu đồng; mô hình nuôi cá Chình trong ao đất tại phường Kỳ Long, quy mô 75m2, tổng kinh phí xây dựng mô hình 196 triệu đồng, bước đầu mô hình phát triển tốt.

- Tiếp tục xây dựng 03 mô hình trồng rau trong nhà lưới, góp phần xây dựng tiêu chí nông thôn mới, bước đầu mô hình mang lại nhiều kết quả khả quan, tăng năng suất, sản lượng rau trên đơn vị diện tích, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất thuận.

- Xây dựng dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi Ốc hương (Babylonia areolata) thương phẩm có hiệu quả kinh tế cao tại vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh.

4. Hoạt động kiểm tra các tổ chức, cá nhân chấp hành chính sách, pháp luật về KH&CN như tiêu chuấn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Giai đoạn 2016-2020, UBND thị xã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức kiểm định dụng cụ đo lường (cân) cho các chợ và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn với hơn 1200 cân các loại; được Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao trong công tác kiểm định các phương tiện đo.

Thường xuyên tham gia phối hợp với Sở KH&CN, các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử; tại các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn bao gồm các cơ sở sản xuất: Các loại gạch; Ngói xi măng cát; Tấm sóng amiăng xi măng; Cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm và các loại vật liệu xây dựng khác.

Tham gia phối hợp cùng đoàn Sở KH&CN và các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra thủ tục hành chính về hoạt động kinh doanh đối với công tác đo lường chất lượng tại một số cửa hàng xăng dầu, cửa hàng vàng bạc

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Sau 5 năm thực hiện nhiệm vụ hoạt động KH&CN, tiềm lực khoa học và công nghệ của thị xã đã được tăng cường. Đội ngũ cán bộ Khoa học công nghệ thường xuyên được trau dồi kiến thức như: trình độ đại học và trên đại học đã được quan tâm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, cũng như tổ chức thực hiện tốt công tác chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và các lĩnh vực.

Cùng với việc ban hành các văn bản liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cụ thể hóa bằng các đề án thực hiện. Nhiều đề án điều tra, khảo sát, nghiên cứu đặc điểm tình hình, tài nguyên, tiềm năng, nắm thông tin về tình hình nghiên cứu KH&CN trong nước, quốc tế, trong tỉnh. Trên cơ sở đó để tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, đồng thời có cơ sở, luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn.

Hệ thống giải pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ về KH&CN đã góp phần khơi dậy và phát huy tối đa nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển trên nhiều lĩnh vực;

Đặc biệt, hình thức liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong chăn nuôi, trồng trọt thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác đã góp phần rất lớn trong việc cung ứng đầu vào và giải quyết đầu ra cho bà con nông dân. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật cùng với cơ giới hóa trong sản xuất đã làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và xóa đói giảm nghèo.

2. Tồn tại, hạn chế

Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức, chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của KH&CN trong sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương; chưa thực sự vào cuộc trong tuyên truyền, vận động nhân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm hàng hóa.

Hoạt động KH&CN đang còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ là do cán bộ cấp cơ sở hầu như đang kiêm nhiệm.

Thị xã Kỳ Anh hiện chưa thành lập Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật nên hoạt động KH&CN còn gặp nhiều khó khăn.

Triển khai thực hiện các khâu đột phá trên các lĩnh vực chưa cao, một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra; việc ứng dụng các thiết bị tiên tiến đầu tư cho phát triển các mô hình chưa kịp thời, nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chưa nhiều; việc ứng  dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu; có vài mô hình chuyển giao chưa thật sự có hiệu quả.

Công tác nghiên cứu, triển khai các dự án, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm chưa được áp dụng trong sản xuất, đời sống, chăm sóc sức khỏe nên chưa thật sự có giá trị cao trong thực tiễn.

Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản chưa phát triển, sản phẩm hàng hóa xuất ra thị trường chủ yếu dạng nguyên liệu thô, sơ chế, nên giá trị các sản phẩm nông nghiệp còn thấp.

3. Bài học kinh nghiệm

          Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về KH&CN, phải thực sự coi KH&CN cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu để đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện nhà trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Tập trung lựa chọn những công nghệ mới, mô hình sản xuất hiệu quả nhất, có tính nổi bật, có sức thuyết phục cao và có khả năng lan tỏa để chuyển giao đến người dân. Việc chuyển giao khoa học công nghệ, không chỉ chú ý những nội dung về kỹ thuật công nghệ mà còn cần chú ý đến nội dung về kinh tế và tổ chức như: tổ chức sản xuất, liên kết, thông tin về thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Những nội dung này là điều kiện cần thiết để các thành tựu về khoa học công nghệ có thể phát huy đầy đủ và hiệu quả hơn.

          Đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào sản xuất dưới các hình thức đa dạng như: Phổ biến kinh nghiệm của những người sản xuất giỏi ở địa phương; các tổ chức đoàn thể ở cơ sở lồng ghép các chương trình hoạt động theo từng lĩnh vực chuyên môn, tuyên truyền KH&CN vào hoạt động của chính mình; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác KH&CN và các hội nghề nghiệp.

          Hàng năm, UBND thị xã đều phối hợp với Sở KH&CN tổ chức, tham gia các Hội nghị, Tập huấn, trong đó đều mời các DN, HTX, HKD tham gia, mục đích tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh phí, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh; qua đó giúp tăng doanh thu, đảm bảo vệ sinh môi trường…

IV. ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, các Đề án của Trung ương và tỉnh về KH&CN. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực CN-TTCN, xây dựng ...; hình thành các sản phẩm hàng hoá có năng suất, chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; hình thành các sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

          Chú trọng trong công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu đặc điểm, tình hình về điều kiện tự nhiên,kinh tế - xã hội để làm cơ sở tham mưu các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp..

Khuyến khích các doanh nghiệp, làng nghề mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ sản xuất kinh doanh, gắn với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo ra những sản phẩm hàng hóa mới hoặc nâng cấp các sản phẩm truyền thống, đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tập trung nghiên cứu các vấn đề xã hội, nhằm phát huy yếu tố tích cực của con người và các giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của huyện, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đẩy mạnh hoạt động thông tin KH&CN, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác có hiệu quả các thành tựu KH&CN, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, đảm bảo cho sự cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường thuận lợi để huy động các nguồn vốn đầu tư cho KH&CN.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ trong chuyển giao, ứng dụng KH&CN, đặc biệt là trong phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Đề nghị Sở Khoa học & Công nghệ có chính sách đào tạo, tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình, làng nghề trong và ngoài tỉnh để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ phụ trách khoa học và công nghệ cấp huyện.

Đề nghị Sở Khoa học & Công nghệ thường xuyên phối hợp với UBND thị xã  để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời có hiệu quả.

          Trên đây là kết quả thực hiện các nhiệm khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh./.

 

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;

- Lưu: VT, QLĐT&KT.

Gửi VB Giấy và điện tử./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chung

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 478.464
    Online: 22