ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ KỲ ANH

 

 
 
 

 

 

Số: 3435/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

    Thị xã Kỳ Anh, ngày 06  tháng 9 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp,

 nông thôn và xây dựng nông thôn mới

trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2019-2020.

 

 
 

 

 

 

                                                               

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

                                                               

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc bổ sung chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2019-2020.

Xét đề nghị của  Chánh Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trưởng các phòng: Quản lý đô thị và Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch,

 

Điều 1: Bổ sung Khoản 8, Điều 7 tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND thị xã, hỗ trợ trồng mai cảnh trên địa bàn xã Kỳ Nam:

- Về hỗ trợ xây dựng vườn mai cảnh: Các tổ chức, cá nhân trồng mai cảnh, với số lượng từ 100 cây trở lên, đường kính gốc cây từ 1cm trở lên, trồng tập trung trên cùng một diện tích (đảm bảo mật độ trồng 1 cây/1,5 - 2m2), được hỗ trợ một lần kinh phí, với mức hỗ trợ 100.000 đồng/cây, tối đa không quá 25 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

- Về hỗ trợ xây dựng vườn mai cảnh: Các tổ chức, cá nhân trồng mai cảnh, với số lượng từ 200 cây trở lên, đường kính gốc cây từ 0,5cm đến dưới 1cm, trồng tập trung trên cùng một diện tích (đảm bảo mật độ trồng 1 cây/1,5 - 2m2), được hỗ trợ một lần kinh phí, với mức hỗ trợ 30.000 đồng/cây, tối đa không quá 15 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

- Hỗ trợ xây dựng vườn ươm giống mai: Các tổ chức, cá nhân xây dựng vườn ươm giống mai với quy mô diện tích 100m2 trở lên, quy mô từ 5.000 cây/vườn trở lên, được ngân sách thị xã hỗ trợ một lần kinh phí, với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/vườn/ tổ chức, cá nhân (cây đã ươm trong bầu).

Thời gian thực hiện: 2019-2020

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, Trưởng các phòng: Quản lý Đô thị và Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã, Giám đốc Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN thị xã, UBND xã Kỳ Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTrực Thị ủy, HĐND,UBND  thị xã;

- Các Ban Thị ủy, các Ban HĐND thị xã;

- Chủ tịch, các PCT UBD thị xã;

- UBMTTQ và các Đoàn thể cấp thị;

- Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã;

- UBND các xã, phường;

- Trang giao tiếp điện tử thị xã;

- Lưu: VT.

Gửi bằng vb giấy và điện tử./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Quốc Hà

 

           


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 370.141
    Online: 52