Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với người lao động và cộng đồng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, sự chỉ đạo sát sao toàn diện của BHXH tỉnh và sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành liên quan, tập thể công chức, viên chức và người lao động BHXH thị xã Kỳ Anh đã tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Kỷ niệm 5 năm thành lập Bảo hiểm xã hội thị xã là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua.

Thực hiện Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13 ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh, ngày 15/8/2015 BHXH thị xã Kỳ Anh được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Khi mới chia tách BHXH thị xã có 14 viên chức, người lao động, trong đó có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 12 viên chức, hợp đồng lao động. Với sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, hiện nay BHXH thị xã có tổng số 17 người, với 7 bộ phận chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo phù hợp và đáp ứng khối lượng các công việc được giao. Chi bộ BHXH thị xã có 11 đảng viên, trong đó có 10 người trình độ Đại học, trên đại học, 02 người có trình độ lý luận từ Trung cấp trở lên, cơ bản đáp ứng yêu với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. 

Trải qua chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển, BHXH thị xã đã góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai đến các tổ chức, đơn vị, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần làm chuyển biến căn bản nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Nhờ đó số lượng người tham BHXH, BHYT, BHTN gia tăng nhanh, năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể: Về BHYT, năm 2015 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có 70.923 người tham gia, đến 31/12/2019 số người tham gia BHYT là 77.269 người, đạt 96% tỷ lệ bao phủ BHYT. Về BHXH, số người tham gia BHXH năm 2015 có 10.689 lao động, đến 31/12/2019 là 16.662 lao động, đạt 102% kế hoạch được giao; số thu năm 2015 là 56,1 tỷ đồng, đến 31/12/2019 là trên 384 tỷ đồng tăng gấp 7 lần so với năm 2015. Đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 tình hình thu BHXH, BHYT trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm sâu. Tình đến thời điểm 30/6/2020 số người tham gia BHXH trên địa bàn có 16.557 người, giảm so với cuối năm 2019. Mặc dù số thu đến 30/6/2020 cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái 12 tỷ  đồng nhưng do số người tham gia BHXH giảm vì vậy sô thu đến 30/6/2020 mới đạt 42% kế hoạch giao.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT cho người thụ hưởng luôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định: Năm 2015 giải quyết chế độ BHXH cho 2.476 lượt, năm 2019 là 7.871 lượt, tăng 317%; số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH năm 2015 là 2.210 người, đến năm 2019 là trên 2.500 người. Theo đó, năm 2015, đã chi trả các chế độ BHXH với số tiền 24,145 tỷ đồng, đến năm 2019 tổng số tiền chi trả chế độ BHXH, BHYT 453,8 tỷ đồng. Việc giải quyết chế độ cho các đối tượng tham gia BHXH đã đi vào nề nếp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách quy định, không gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị và người lao động, tạo sự phấn khởi, yên tâm cho người lao động. 

Với phương châm mang lại sự thuận lợi nhất cho các đơn vị, đối tượng tham gia và thụ hưởng. Bảo hiểm xã hội tỉnh nói chung, BHXH thị xã Kỳ Anh nói riêng tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đơn vị, công khai các quy định về thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác giám định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi KCB luôn được quan tâm và thực hiện tốt, mặc dù số lượng cán bộ làm công tác giám định BHYT còn thiếu so với nhu cầu công việc nhưng đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2015 đã giám định chi trả cho 103.349 lượt bệnh nhân KCB nội, ngoại trú với số tiền 35,774 tỷ; đến năm 2019 giám định và chi trả cho 170.067 lượt bệnh nhân, với số tiền 83,860 tỷ đồng, tăng 235%.

 

 Hiện nay các đơn vị đủ điều kiện về cơ sở vật chất và con người đều đã thực hiện giao dịch BHXH điện tử trên các lĩnh vực: thu, sổ thẻ, chế độ chính sách; các đối tượng đến giao dịch với cơ quan BHXH đều thực hiện qua Trung tâm hành chính công của thị xã. Chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, đã triệt tiêu các hiện tượng gây phiền hà và giảm thiểu thời gian đi lại của đối tượng, từ đó được đối tượng tin tưởng, đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Việc tư vấn hướng dẫn được tổ chức thường trực tại bộ phận giao dịch 1 cửa và trung tâm hành chính công, lịch tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, trong những năm qua đơn vị không có đơn thư khiếu kiện. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng quy định, chấm dứt tình trạng chậm cấp thẻ BHYT, cấp sổ BHXH cho người lao động. Điều này góp phần làm cho chính sách BHXH, BHYT được gần dân hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách. Công tác quản lý tài chính luôn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, chủ động phối hợp với hệ thống Ngân hàng, Kho bạc thực hiện thu, quản lý, luân chuyển tốt nguồn tiền thu BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng dự toán và tổ chức thực hiện tốt dự toán hàng năm, kịp thời đáp ứng nguồn kinh phí để chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo chuyển trả tiền kịp thời các chế độ ngắn hạn cho đơn vị sử dụng lao động khi chứng từ đã duyệt đảm bảo nguyên tắc nộp đến đâu giải quyết đến đó.

 5 năm qua BHXH thị xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành 02 chương trình hành động; 02 kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH;  quyết định kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân cấp thị xã và tất cả các xã, phường; tham mưu nội dung báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 38/CT-CP. Ngoài ra trực tiếp tham mưu 35 văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, như: việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, trẻ em,  BHYT hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; triển khai cấp thẻ BHYT cho đối tượng vùng đặc biệt khó khăn, đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường theo quyết định số: 12/QĐ-CP, đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh, thị xã; đối tượng BHYT học sinh, BHXH cho người bán chuyên trách, …  

Đặc biệt, đã chủ động phối hợp với các Ngành, phòng, ban tham mưu UBND thị xã Kỳ Anh đề nghị HĐND ban hành chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi từ 60 đến dưới 70 tuổi tham gia BHYT, chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã  hội tự nguyện cho người làm việc tại các thôn, tổ dân phố. Đây là những chính sách mang tính nhân văn, nhân đạo tạo được niềm tin của đông đạo quần chúng nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước về chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh công tác thực hiện tốt chuyên môn của ngành thì công tác tham gia các hoạt động của địa phương được lãnh đạo cơ quan BHXH thị xã hết sức quan tâm, hằng năm Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được các cấp có thẩm quyền tặng bằng khen và nhiều giấy khen. Hàng năm, cơ quan BHXH thị xã luôn đạt danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc; các tổ chức Đảng, đoàn thể đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn với thành tích năm sau cao hơn năm trước.

Với những thành tích, kết quả đạt được, trong nhiều năm qua, tập thể BHXH thị xã Kỳ Anh đã được BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua, Bằng khen và ghi nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, lãnh đạo, viên chức BHXH thị xã Kỳ Anh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu “BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân”, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã. 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 242.655
    Online: 67