Cách đây 90 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 01/8 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc...Ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm tuyên truyền phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng. Những quan điểm, lời dạy của Bác về công tác tư tưởng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong tình hình mới. Xác định vai trò quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, những năm qua Đảng  bộ và nhân dân thị xã Kỳ Anh đã luôn luôn coi trọng công tác Tuyên giáo, cùng với công tác Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng cấp ủy góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch,vững mạnh.

Tự hào về sự ra đời và lớn mạnh của ngành Tuyên giáo nói chung, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thị xã đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Năm 2015, thị xã Kỳ Anh được thành lập theo Nghị quyết 903 của Ủy ban thường vụ Quốc hội trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh. Cùng với việc ổn định bộ máy, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Kỳ Anh được thành lậpvà từng bước kiện toàn bổ sung, hiện nay có 4 biên chế bao gồm 02 đồng chí UV Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó trưởng ban, 02 đồng chí chuyên viên. Từ năm 2015 đến nay, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo thị xã Kỳ Anh ngày càng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, cơ sở vật chất trang bị ngày càng đầy đủ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Tuyên giáo của Đảng nói chung, của đảng bộ thị xã Kỳ Anh nói riêng trong quá trình xây dựng và phát triển.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp ủy. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu giúp cấp ủy rà soát kiện toàn củng cố đội ngũ báo cáo viên cấp thị xã, báo cáo viên các cơ quan trực thuộc và các xã, phường. Toàn thị xã có 191 báo cáo viên, tuyên truyền viên tỉnh, thị xã và cơ sở. Trong đó 2 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh; 34 báo cáo viên Thị ủy, 155 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Với chức năng là cơ quan tham mưu của cấp ủy thị xã trên mặt trận Tư tưởng-Văn hoá - Khoa giáo và lịch sử đảng…sau 5 năm thành lập, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trong thị xã, định hướng công tác tuyên truyền và tạo sự đồng thuận xã hội, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị uỷ, hướng dẫn đảng ủy cơ sở xây dựng các Kế hoạch, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp uỷ đảng Đảng; tham mưu đắc lực giúp các cấp uỷ từ thị xã đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong xã hội,... 

Đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chỉ đạo tổ chức và hưởng ứng tích cực các cuộc thi do các cấp phát động. Chủ động xây dựng đề cương, hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, thị xã và đất nước; tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Duy trì nề nếp hội nghị báo cáo viên hàng tháng mở rộng đến bí thư, tổ trưởng thôn, tổ dân phố đảm bảo chuyển tải thông tin kịp thời về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn thị xã; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể của thị xã. Hằng tháng, chuyển tải bản tin sinh hoạt chi bộ tới các chi, đảng bộ trong toàn thị xã.Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thị xã, từ đó làm tốt công tác tham mưu giúp Ban thường vụ Thị uỷ lãnh, chỉ đạo tuyên truyền góp phần ngăn ngừa, giải quyết các vấn đề mới phát sinh; chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp thị xã và cơ sở nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh các cấp có thẩm quyền và Ban tuyên giáo Thị ủy.

 Công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai tích cực, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Đặc biệt, chú trọng mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở" và "Bồi dưỡng chuyên đề công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, dư luận xã hội” cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thị xã và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Công tác khoa giáo, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp được quan tâm chú trọng. Hoạt động phối hợp giữa các ngành trong khối khoa giáo, ngày càng nề nếp, hiệu quả hơn trong quán triệt và triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các cấp ủy Đảng về công tác giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, thể dục - thể thao, bảo vệ môi trường và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Tỉnh uỷ, thị xã về khoa giáo.

 Tham mưu, triển khai sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tích cực phối hợp với UBND thị xã và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân được chú trọng. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được đẩy mạnh, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các chi, đảng bộ, nghiên cứu biên soạn lịch sử chi, đảng bộ của đơn vị mình. Năm 2015, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy biên soạn và xuất bản Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015-2020; năm 2020, chủ trì tham mưu biên soạn, xuất bản ấn phẩm “Thị xã kỳ Anh cơ hội đầu tư và phát triển”; Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025…Làm tốt công tác thẩm định bản thảo lịch sử đảng ủy các xã, phường trực thuộc Thị ủy trước khi xuất bản.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận và thừa nhận rằng, trong bối cảnh phát triển như vũ bão của công nghệ số, trước sự “thu hẹp khoảng cách” của “thế giới phẳng”, đặc biệt là trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng, phát triển, hội nhập sâu rộng đất nước trong tình hình mới, thời cuộc, thế giới biến động khó lường, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thị xã vẫn còn có một số mặt khó khăn, hạn chế, như: Tính chiến đấu, tính nhạy bén, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng còn chưa hiệu quả; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm còn chưa kịp thời; công tác định hướng trong lĩnh vực báo chí, văn hóa, văn nghệ vẫn còn có mặt hạn chế; các lĩnh vực khoa giáo chưa triển khai mạnh mẽ để tác động các cơ quan Nhà nước thể chế hóa thành các chính sách; công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn thiếu các giải pháp hữu hiệu. Mặc dù, đã có nhiều đổi mới, nhưng sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các cơ quan quản lý Nhà nước chưa chủ động, chưa chặt chẽ, dẫn đến công tác tuyên truyền, thông tin thiếu chiều sâu và sức lan tỏa chưa rộng…

Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo diễn ra trong bối cảnh: thị xã Kỳ Anh kỷ niệm 5 năm thành lập và phát triển gắn với đón nhận Quyết định công nhận Đô thị loại III; Đảng bộ thị xã vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025…Các cấp uỷ đảng đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025...Đây là thời cơ để công tác tuyên giáo phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thể hiện chức năng định hướng tư tưởng, chính trị, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phương châm của Đảng “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để công tác Tuyên giáo tiếp tục hoàn thành trọng trách, vai trò là mặt trận hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thị uỷ, hệ thống tuyên giáo các cấp xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều; lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của tuyên giáo các cấp, các lĩnh vực, các địa phương.

Tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, thường xuyên chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội; hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng và kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo phương châm “Nhanh nhạy - Bám sát thực tiễn - Thuyết phục - Hiệu quả”. Đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên và báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, bức thiết, phức tạp, nhạy cảm, nhất là những chủ trương, chính sách mới được dư luận Nhân dân quan tâm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới ”.

Công tác tuyên giáo phải là lĩnh vực tiên phong, góp phần quan trọng vào xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm, kiên quyết bảo vệ lẽ phải, lên án, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo các cấp, nhất là ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi cán bộ của Ngành phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu, tâm huyết với nghề. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải thực sự sắc bén, tinh thông và am hiểu nghiệp vụ, có tư duy phản biện, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

Quan tâm hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng. Đổi mới hình thức tuyên truyền giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức sâu sắc về truyền thống cách mạng vẻ vang, hào hùng của Đảng, dân tộc; về văn hóa và con người quê hương Hà Tĩnh nói chung, thị xã Kỳ Anh nói riêng. Từ đó, tạo khí thế, niềm tin tưởng, tự hào, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Cuối cùng là thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Các phòng, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề liên quan theo quy định cho ngành Tuyên giáo để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, Ban Tuyên giáo Thị uỷ, hệ thống tuyên giáo cơ sở sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện có hiệu quả sứ mệnh và trọng trách “đi trước – mở đường, đi cùng – phát triển”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.542
    Online: 4