Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh

Điện thoại: 02393 865366

Fax: 02393 865365

Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn

 

A. LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hoài Sơn

        Điện thoại: 0912158668

        Email: nguyenhoaison.txka@hatinh.gov.vn

Các Phó Chủ tịch:

        Đ/c Nguyễn Thế Anh

        Điện thoại: 0982866645

        Đ/c Nguyễn Văn Chung

        Điện thoại: 0914599946

 

B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC

          1. Văn phòng HĐND & UBND

Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Nam

        Điện thoại: 0944426872

        Email: hoainamnt.txka@hatinh.gov.vn

Phó Chánh văn phòng:

         Đ/c Trần Thị Vân Anh

         Điện thoại: 0916685969

         Email: vananhtt.txka@hatinh.gov.vn

         Đ/c Nguyễn Văn Luân

         Điện thoại: 0985324448

         Email: luannv.txka@hatinh.gov.vn

2. Phòng Nội vụ

Trưởng phòng: Đ/c  Nguyễn Hồng Cương

          Điện thoại: 0977587879

          Email: nguyenhongcuong.txka@hatinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Văn Hào

          Điện thoại: 0977704779

          Email: nguenvanhao.txka@hatinh.gov.vn

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng: Đ/c Phan Văn Quang

           Điện thoại: 0988000038

           Email: quanghatinh@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Trưởng phòng: Đ/c Trần Quốc Hoàng

4. Phòng Quản lý đô thị

Phó Trưởng phòng: (phụ trách): Đ/c Lê Thái Quả

          Điện thoại: 0979273999

          Email: qualt.txka@hatinh.gov.vn

Phó phòng

            Đ/c Phan Công Vũ

         Đ/c Nguyễn Thị Thủy

5. Phòng Kinh tế

 Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Hữu Khiếu

           Điện thoại: 0912999123

           Email: nguyenhuukhieu.txka@hatinh.gov.vn

Phó phòng: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh

Phó phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thủy

          6. Thanh tra thị xã

Chánh Thanh tra: Nguyễn Hoàng Anh

          Điện thoại: 0982773429

          Email: anhnh.txka@hatinh.gov.vn

Phó Chánh thanh tra: Đ/c Nguyễn Quang Tú

 

          7. Phòng  Văn hóa & Thông tin

Trưởng phòng: Hồ Minh Hằng

          Điện thoại: 0973024192

          Email: 

 

          8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

              Trưởng phòng: Dương Tri

                 Điện Thoại: 0988.989775

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thanh Bình

          Điện thoại: 0941499099

 

          9. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Trưởng phòng:  Nguyễn Quốc Hiệp

           Điện thoại: 0944280284

              Email: hiepnq.kkt@gmail.com

Các Phó Trưởng phòng:

           Đ/c Nguyễn Vũ Tuấn

           Đ/c Đậu Thị Hoài Thu

10. Phòng Giáo dục - Đào tạo

Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Hữu Sum

          Điện thoại: 0988676198

          Email: huusum.txka@hatinh.gov.vn

 Các Phó Trưởng phòng:

          Đ/c Nguyễn Thị Tường Vân

          Điện thoại: 0982343237

          Email: tuongvannt.txka@hatinh.gov.vn

            Đ/c Võ Nguyên Hà

            Điện thoại: 0917 772 388

 

           11. Phòng Tư pháp

Trưởng phòng: Đ/c Võ Thị Như Long

           Điện thoại: 0985886009

           Email: nhulongvt.txka@hatinh.gov.vn

 

C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

          1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

 Giám đốc:  Đ/c Nguyễn Anh Phong

            Điện thoại: 0989846500

Các Phó Giám đốc:

          Đ/c Phan Công Đính

          Điện thoại: 0915082763

          Email: phancongdinhttvh.ka@hatinh.gov.vn

                     Đ/c Nguyễn Thị Hường

                     Điện thoại: 0984148077

                     Email: nguyenhuong.ka@hatinh.gov.vn

                     Đ/c Phạm Văn Chúng

                          Điện thoại:

 

2. Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thế Anh

Các Phó Chủ tịch:

           Đ/c Nguyễn Tài Chính

           Điện thoại: 0943559469

                      

3. Trung tâm Y tế

Phó Giám đốc phụ trách: Đ/c Võ Văn Phong

           Điện thoại:

 

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX thị xã

Giám đốc: Đ/c Nguyễn Phúc Long

                       Điện thoại: 02393604567

                       Email: phuclong.ka@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Thị Thủy

           Điện thoại: 0987219270

 

5. Ban Quản lý dự án thị xã

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Đức Thắng

            Điện thoại: 0983.940007

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Thành

           Điện thoại: 0912.318342

Phó trưởng ban: 

       

6. Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi thị xã

            Giám đốc: Nguyễn Thanh Hường

                             Điện thoại: 038.929.1727

            Phó giám đốc: Phạm Văn Hòa

                       Điện thoại: 01689184898

7. Trung tâm dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã

              Giám đốc: Phạm Danh Hiệp

                           Điện thoại: 0919.943268

8. Ban quản lý di tích Nguyễn Thị Bích Châu

Trưởng ban: Đ/c Phan Công Đính

 

B - QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và

Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thị xã thuộc tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3568/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2016-2021; số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2016-2021; số 2456/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2016-2021;

          Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã; sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo UBND thị xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên UBND thị xã:      

          1. Chủ tịch UBND thị xã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của UBND thị xã, các Ủy viên UBND thị xã, Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, ban, ngành thị xã, Chủ tịch UBND cấp xã; chịu trách nhiệm điều hành chung tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã.

          Chủ tịch UBND thị xã phân công các Phó Chủ tịch UBND thị xã giúp Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã trong từng lĩnh vực công tác của UBND thị xã.

          2. Phó Chủ tịch UBND thị xã làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị xã; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã những công việc quan trọng, cần thiết, vượt thẩm quyền. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch UBND thị xã khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND thị xã đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND thị xã. Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch UBND thị xã vắng mặt, Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND thị xã khác xử lý các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND thị xã.

          3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND thị xã có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch UBND thị xã:

          - Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã.

          - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị. Chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị, đề xuất của các phòng, ban, đơn vị, xã, phường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã trong lĩnh vực được phân công.

4. Tùy theo tình hình, yêu cầu công tác và công việc đột xuất, Chủ tịch UBND thị xã có thể phân công các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND thị xã phụ trách một số công việc liên quan khác.

          5. Khi Chủ tịch UBND thị xã vắng mặt, Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Chủ tịch UBND thị xã điều hành công tác của UBND thị xã.

6. Các Ủy viên UBND thị xã chịu trách nhiệm điều hành công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã về quyết định, kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.

7. Ngoài các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc theo dõi và tham gia chỉ đạo các xã, phường theo quyết định phân công của Ban Thường vụ Thị ủy.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, nội chính, cải cách hành chính, địa giới hành chính, chính quyền địa phương, thi đua khen thưởng; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển doanh nghiệp; kế hoạch - đầu tư, tài chính - ngân sách; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thi hành án dân sự; tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị & Kinh tế; Nội vụ, Thanh tra, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã, Trung tâm Dịch vụ hạ tầng - Môi trường đô thị, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước.  

- Giữ mối quan hệ làm việc với UBND tỉnh và Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQ thị xã, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự.

2. Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã

- Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã.

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư thị xã; Trưởng Ban quản lý kinh phí các sự nghiệp.

- Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, Biển đảo, biến đổi khí hậu; cấp phép xây dựng, quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, giao thông vận tải; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách; giúp Chủ tịch tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND; Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư,  Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị và Kinh tế (Công nghiệp, TTCN; giao thông, an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ), Đội Quản lý trật tự đô thị và các xã, phường: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Thịnh.

- Làm Phó Trưởng ban thường trực Ban an toàn giao thông thị xã. Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã.

- Giữ mối quan hệ làm việc với các tổ chức Đoàn thể chính trị và các hội xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Được ủy quyền làm Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thị xã. Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng HĐND & UBND thị xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

3. Ông Nguyễn Văn Chung- Phó Chủ tịch UBND thị xã

- Trực tiếp làm Chánh văn phòng điều phối xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới thị xã và đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm OCOP;

- Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục & đào tạo; văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, du lịch; bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin; truyền thông, báo chí, xuất bản; lao động TB&XH, y tế, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; vệ sinh an toàn thực phẩm; văn thư lưu trữ, dân tộc, tôn giáo, công tác thanh niên, công tác đối ngoại và các tổ chức phi chính phủ, khoa học công nghệ, kinh tế tập thể; thương mại- dịch vụ; chương trình giảm nghèo bền vững; nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; chất lượng đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các lĩnh vực khác của công tác tư pháp; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và các lĩnh vực xã hội khác; các hội nghề nghiệp; giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách, giúp Chủ tịch tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Quản lý đô thị và Kinh tế (lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Nông nghiệp - Khoa học công nghệ), Giáo dục  và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Lao động TB&XH, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN, Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; các xã, phường: Kỳ Hoa, Hưng Trí, Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Trinh.

- Giữ mối quan hệ làm việc với các tổ chức Đoàn thể chính trị và các tổ chức Hội khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

4. Ông Bùi Thanh Tùng - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Công an thị xã: Phụ trách công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ATGT trên địa bàn.

5. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

6. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Chánh Văn phòng HĐND & UBND: Phụ trách công tác Văn phòng, hoạt động của Trung tâm hành chính công UBND thị xã; tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

7. Ông Phan Văn Quang - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Phụ trách công tác tài chính; kế hoạch và đầu tư; quản lý giá, tài sản công, đăng ký kinh doanh (trực tiếp ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể); tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

8. Bà Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Chánh thanh tra: Phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

9. Ông Nguyễn Văn Giáp - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Nội vụ: Phụ trách công tác Tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng; quản lý hoạt động các tổ chức Hội.

10. Ông Nguyễn Hữu Sum - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo: Phụ trách chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; Tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán  bộ quản lý giáo dục; Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; Quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

11. Ông Nguyễn Hồng Cương - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Trưởng phòng Lao động Thương binh & Xã hội: Phụ trách công tác việc làm, giảm nghèo bền vững; Dạy nghề; lao động tiền lương; Tiền công; Bảo hiểm xã hội; An toàn lao động; Người có công, người cao tuổi; bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới; Phòng, chống tệ nạn xã hội.

12. Ông Nguyễn Hữu Khiếu - Ủy viên Ủy ban nhân dân Thị xã, Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng) Quản lý đô thị và Kinh tế :

Phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Diêm nghiệp; Thủy lợi; Thủy sản; Phát triển nông thôn; Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; Tiểu thủ công nghiệp; Khoa học và công nghệ; Công nghiệp; Thương mại;

Phụ trách lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Hoạt động đầu tư xây dựng; Phát triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sang đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; Quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); Nhà ở; công sở; Vật liệu xây dựng; Giao thông.

13. Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường: Phụ trách công tác Tài nguyên và môi trường, khoáng sản gồm: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, Biển đảo, biến đổi khí hậu. 

14. Ông Nguyễn Văn Luân - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Y tế: Phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng; Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; Sức khỏe sinh sản; Trang thiết bị y tế; Dược; Mỹ phẩm; An toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

15. Bà Võ Thị Như Long - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tư pháp: Phụ trách công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; Hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

16. Bà Đoàn Thị Mỹ - Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin: Phụ trách lĩnh vực văn hóa; Thể dục, thể thao; Gia đình; Du lịch; Quảng cáo; Bưu chính; Viễn thông; Công nghệ thông tin; Phát thanh truyền hình; Báo chí; Xuất bản; Thông tin cơ sở; Thông tin đối ngoại; Hạ tầng thông tin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND thị xã.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh;

- Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã;

- Các đồng chí UVBTV Thị ủy;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịchUBND thị xã;

- UBMTTQ và các đoàn thể thị xã;

- VP Thị ủy, VP HĐND&UBND thị xã;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

- UBND các xã, phường;

- Lưu: VT.

  Gửi văn bản giấy và điện tử./.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 478.555
Online: 33