/portal/KenhTin/Theo-guong-Bac.aspx
https://tracnghiemtxka.hatinh.gov.vn/
Ảnh hoạt động
http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=BD4E2714-C848-527E-9A06-2C7C8A110E59
 Tiềm năng cơ hội đầu tư
/portal/Home/hoi-dap/default.aspx
Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 2.501.536
Online: 101
°
http://www.quangninh.gov.vn/chuyen-de/nam-du-lich-quoc-gia/Trang/default.aspx