Ngày 04/3/2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã ban hành văn bản số 04/HĐ-PBPL về việc hướng dẫn phổ biến pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

            Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung một số nội dung như sau:

        - Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định pháp luật có liên quan đến bầu cử theo Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền các quy định về nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân, số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…), việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, quy định về bầu cử và thể thức bầu cử…

- Vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019.

        - Các quy định pháp luật về xử lý các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước được quy định trong Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử…

        - Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  (như Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV; Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp…)

        - Các nội dung khác có liên quan đến cuộc bầu cử cần tuyên truyền, phổ biến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

        Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp và hiệu quả, lưu ý tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương và của tỉnh, của thị xã tăng cường PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cấp phát tài liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL thông qua các hình thức: tuyên truyền qua hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử và mạng xã hội./.

thixakyanh.hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 43.799
    Online: 12