Trong tháng 9/2021 có 06 Nghị định, 03 Quyết định, 25 Thông tư chính thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân:

1. Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

          Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

          Cụ thể, 07 trường hợp (thay vì 06 trường hợp như quy định cũ) bao gồm: Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc đất thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp thu hồi đất; Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng nhà, đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định, trừ nhà, đất thuộc vụ việc đã được tòa án nhân dân có thẩm quyền thụ lý;…

          Bên cạnh đó, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất thu hồi có trách nhiệm bàn giao theo quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền, thực hiện hạch toán giảm tài sản, giá trị tài sản thu hồi.

          Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án và ban hành quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với nhà, đất có nguyên giá tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất từ 500 tỷ đồng trở lên tính trên một cơ sở nhà, đất thuộc Trung ương quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và ý kiến của Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà, đất bán.

2. Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

          Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

          Theo đó, Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch, bao gồm: Nhà chung cư phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ theo quy định; Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn sử dụng theo quy định pháp luật nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan nhà ở cấp tỉnh về việc phải thực hiện di dời hoặc phá dỡ theo quy định.

          Ngoài ra, nhà chung cư bị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính của công trình, gồm: móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường mà chưa thuộc diện phải phá dỡ do hết niên hạn hoặc theo kết luận kiểm định của cơ quan nhà ở cấp tỉnh đã nêu ở trên nhưng nằm trong khu vực có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ quy định tại Khoản 2 Điều 110 Luật Nhà ở cũng thuộc trường hợp phải phá dỡ.

          Thêm vào đó, với trường hợp nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ nhưng theo quy hoạch được duyệt không thực hiện xây dựng lại nhà chung cư mà xây dựng công trình khác, chủ sở hữu được lựa chọn bồi thường tiền hoặc tái định cư tại địa điểm khác. Trong đó, nếu tái định cư tại địa điểm khác thì có thể được bố trí tại dự án xây dựng nhà ở tái định cư hoặc dự án nhà ở thương mại trên cùng địa bàn cấp xã.Nếu không có nhà ở này trên địa bàn cấp xã thì bố trí trên cùng địa bàn cấp huyện.

3. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (mức chuẩn). Cụ thể, hàng tháng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp 4.872.000 đồng; mức trợ cấp đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là: 1.361.000 đồng; …

Các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao gồm: bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ...

Cụ thể, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà bằng 0,9 lần mức chuẩn/01 người/01 lần chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng. Mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần, gồm các tiền ăn trong thời gian điều dưỡng, thuốc thiết yếu, quà tặng và các khoản chi khác như khăn mặt, xà phòng, bàn chải, tham quan…

Ngoài mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, người có công với cách mạng còn được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hỉnh (mỗi niên hạn 01 lần) hoặc đi điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định. Mức hỗ trợ là 5.000 đồng/01km/01 người tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến cơ sở y tế gần nhất đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật cung cấp dụng cụ chỉnh hình, nhưng tối đa 1.400.000 đồng/người/01 niên hạn.

Ngoài ra, hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (tối đa 03 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ với mức hỗ trợ tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/01 km/01 người.

Nghị định này có hiệu lực từ 15/9/2021 nhưng một số chế độ được áp dụng từ 01/7/2021 và 01/01/2022. 

4. Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai, có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

          Theo đó, Quỹ phòng, chống thiên tai (Quỹ) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý.

          Bên cạnh đó, Hội đồng quản lý Quỹ trung ương có không quá 9 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 2 Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Chủ tịch Hội đồng bổ nhiệm hoặc phê duyệt theo đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ. Ban kiểm soát Quỹ trung ương có không quá 05 thành viên, gồm Trưởng Ban kiểm soát, do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm hoặc phê duyệt theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ, và các thành viên.

          Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương chi cứu trợ, hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương; trong đó ưu tiên cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác, hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học và xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai; hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương; hỗ trợ các dự án khẩn cấp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai…

5.Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

          Ngày 07/7/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc .

          Cụ thể, từ ngày 01/01/2021, điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động của người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019. Việc xác định mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

          Bên cạnh đó, bổ sung nội dung sau đây khi xác định mức lương hằng tháng: việc xác định số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% được căn cứ vào thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động.

          Ngoài ra, khi xác định tuổi của con để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất trong trường hợp thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì con dưới 6 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 6 tuổi.

6. Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo, có hiệu lực 01/9/2021.

          Ngày 18/7/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

          Cụ thể, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện thông qua khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểm để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau:

          Đối với mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A) ở khu vực nông thôn, 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị, 175 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng.

          Đối với mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B), 10 điểm tương đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

          Bên cạnh đó, hộ có điểm A từ 140 điểm trở xuống và điểm B từ 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A từ 175 điểm trở xuống và điểm B từ 30 điểm ở khu vực thành thị thì được xác định là hộ nghèo. Hộ cận nghèo là hộ có điểm A từ 140 điểm trở xuống và điểm B dưới 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A từ 175 điểm trở xuống và điểm B dưới 30 điểm ở khu vực thành thị.

7. Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai; có hiệu lực  từ ngày 01/9/2021.

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, đối với trường hợp thửa đất mới phát sinh do tách thửa, hợp thửa thì hủy bỏ số thứ tự thửa đất cũ, số thửa mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa đất lớn nhất trong mảnh bản đồ. Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất mà phần thu hồi không tạo thành thửa đất mới và phần diện tích còn lại không bị chia cắt thành nhiều thửa đất thì phần diện tích còn lại không thu hồi vẫn giữ nguyên số thứ tự thửa đất cũ.

Khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc chỉnh lý số thứ tự mảnh bản đồ địa chính được thực hiện như sau: trường hợp nhập xã, số thứ tự các mảnh bản đồ địa chính của xã sau khi sáp nhập mà có trụ sở Ủy ban nhân dân xã mới được giữ nguyên, số thứ tự các mảnh bản đồ ghép vào được đánh lại tiếp theo số thứ tự mảnh bản đồ lớn nhất; trường hợp tách xã thành các xã riêng biệt thì thực hiện đánh lại hoặc giữ nguyên số thứ tự mảnh bản đồ địa chính theo từng xã mới;…

Ngoài ra, bổ sung trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động sau đây: Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 02/2015/TT-BTNMTThông tư 33/2017/TT-BTNMT và Thông tư 24/2019/TT-BTNMT.

8.Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, có hiệu lực 05/9/2021.

Theo đó, hình thức đánh giá đối với các môn học như sau:

- Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn học: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.

- Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông, trừ các môn học quy định trên; kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Trên đây là một số văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 9/2021, Ủy ban nhân dân phường cung cấp thông tin đến các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 88.589
    Online: 49