Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2023.

Nghị định có 6 chương 31 điều với nội dung chính quy định về:

1. Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; biểu quyết trực tuyến tại thôn, tổ dân phố để Nhân dân bàn và quyết định; quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư.

2. Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

3. Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị; ở doanh nghiệp nhà nước.

4. Nghị định ban hành phụ lục gồm 5 biểu mẫu:

Mẫu số 01 - Giấy mời

Mẫu số 02 - Biên bản kiểm phiếu về việc....

Mẫu số 03 - Nghị quyết/biên bản cuộc họp/bản ghi nhớ/bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư về việc....

Mẫu số 04 - Biên bản kiểm phiếu về việc phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình về....

Mẫu số 05 - Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (nhiệm kỳ...)

Côgr thông tin thị xã Kỳ Anh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 114.428
Online: 45