Bạn phải truy cập từ địa chỉ đăng ký thủ tục hành chính

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 0393 865 366 - Fax: 0393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: .....................................................................................