Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8481670

Văn hóa - xã hội Văn hóa - xã hội

« Quay lại

Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

 

Tổ chức, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong thời kỳ đổi mới, cùng với việc khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn nhấn mạnh tư tưởng về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đó là: "làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh...." (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng (khóa VIII) "về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc").

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; nâng cao tính tự quản của mỗi cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã ban hành Chỉ thị 25-CT/Th.U ngày 08/8/2018 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

            Có thể khẳng định, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thị xã Kỳ Anh thời gian qua đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua rộng lớn của quần chúng; từng bước đi vào chiều sâu mang lại những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa, các hoạt động chỉ đạo, triển khai và thực hiện phong trào, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt của các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa được nâng lên. Vì thế, phong trào ngày càng nhận được sự ủng hộ, tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Sự chủ động và tự giác của người dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, các thiết chế hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở...đã tạo nên sự đa dạng về nội dung và phương thức tổ chức xây dựng đời sống văn hóa và phát huy sức sáng tạo văn hóa của nhân dân trên địa bàn, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần phát triển kinh tế - xã hội một các bền vững.

         

          Việc nhà nước đứng ra tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thể hiện sự nhất quán trong chủ trương và hành động. Nhưng sự tham gia một cách chủ động của người dân vào các hoạt động văn hóa, thể thao cũng không kém phần quan trọng. Người dân tự nguyện làm văn hóa, tự quản trong văn hóa là một thành công lớn, là một yếu tố rất quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và phát triển văn hóa. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động giao lưu văn hóa với nhiều quy mô, cấp độ khác nhau thường xuyên được tổ chức; phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa...với sự tham gia tích cực, chủ động mang tính tự quản của cộng đồng dân cư đã khẳng định tính tự chủ, tích cực và sức mạnh sáng tạo văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Toàn thị xã có 42/76 cơ quan, đơn vị văn hóa (đạt 55,26%); 56 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 67,5%), 27,6% gia đình thể thao, 11/12 xã, phường; 65/83 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn; 16 sân bóng đá diện tích 10.800m2, 48 sân bóng đá mi ni, 10 sân cỏ nhân tạo, 02 sân quần vợt, 02 bể bơi, 67 sân cầu lông, 123 sân bóng chuyền, 24 cơ sở kinh doanh các dịch vụ thể thao; 09 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, 102 câu lạc bộ thể thao, 97 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ; 16 câu lạc bộ dưỡng sinh...Thông qua việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, mức hưởng thụ văn hóa của người dân được tăng lên rõ rệt. Yếu tố văn hóa dần trở thành thước đo về giá trị, chất lượng cuộc sống, phát triển nhân cách của con người...

Hoạt động của Hội người cao tuổi phường Kỳ Trinh  

Bên cạnh những kết quả đạt được; trong quá trình triển khai xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng chưa thường xuyên, sâu sát; sự phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở một số địa phương còn thiếu đồng bộ; Ban chỉ đạo các cấp tuy đã được thành lập nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, bộ máy hoạt động chưa đồng đều, một số cơ quan chưa quan tâm đến việc xây dựng văn hóa, tác phong đơn vị...

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công cuộc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động bằng nhiều hình thức, nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, môi trường văn hóa và công cuộc xây dựng đời sống văn hóa, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Thứ hai, đưa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phong trào vào kế hoạch hoạt động của chính quyền địa phương hàng năm để thực hiện. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tổ chức các Hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; gắn kết và phát huy vai trò của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội;

Thứ ba, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tiếp tục phát huy hiệu quả hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư; phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của các tầng lớp nhân dân và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo cơ chế quản lý đồng bộ để phong trào phát triển bền vững.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai tổ chức xây dựng phong trào đến tận cơ sở. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra việc tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu: "gia đình văn hóa"; "thôn, tổ dân phố văn hóa"; "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa", "phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở cơ sở, đảm bảo theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình, tập thể tiên tiến gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm.

Thứ năm, tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư; tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, hỗ trợ phát triển văn hóa, thể thao; khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia vào xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở.

Thứ sáu, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở các cấp trong việc phối hợp lãnh đạo, tổ chức, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, khắc phục những mặt hạn chế trong các hoạt động và phong trào liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở./.

 

Đoàn Thị Mỹ - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này