Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8571515

Tin tức xây dựng Đảng Tin tức xây dựng Đảng

« Quay lại

Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đổi mới, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy

 

       Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở mỗi tổ chức đảng có đạt hiệu lực, hiệu quả hay không chính là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tích cực, chủ động, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

 

 

(Ảnh: Chung kết Hội thi cán bộ Kiểm tra cơ sở giỏi 2018 toàn thị xã)

 

Thực tiễn hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp thị xã Kỳ Anh thời gian qua cho thấy: Ở đâu cấp ủy quan tâm, người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm cao thì ở đó công tác KTGS được chú trọng thực hiện hiệu quả; Ở đâu công tác KTGS tốt thì ở đó vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn. Kết quả công tác KTGS thời gian qua, đặc biệt là năm 2017, 2018 của thị xã Kỳ Anh đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn tỉnh, có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Để đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong công tác kiểm tra, giám sát; Ban Thường vụ Thị ủy đã rất chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Văn kiện Đại hội XII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; các quy chế, quy định, hướng dẫn mới của UBKT Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Từ việc tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm đúng thời gian quy định, đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm chắc, nắm vững những vấn đề mới trong chỉ thị, nghị quyết, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; từng bước  nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, UBKT các cấp về vai trò, vị trí trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về nhận thức,  thống nhất về tư tưởng và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng; ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, trong đó quy định rõ chức năng, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và trách nhiệm cá nhân của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cũng như các Đoàn công tác; xây dựng Quy chế làm việc của UBKT Thị ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, trong đó phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo và trực tiếp làm Trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát. Xây dựng, ban hành các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là, trong các chương trình hành động của cấp ủy thị xã Kỳ Anh đều chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm.

Cùng với việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, BTV Thị ủy đã chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, HĐND, UBND thị xã và các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở của cấp ủy ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBKT Thị ủy; Các cơ quan chính quyền, đoàn thể xem xét xử lý kỷ luật kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức vi phạm đồng bộ với kỷ luật đảng. Chỉ đạo UBKT Thị ủy, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm sát với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, tránh tình trạng rập khuân, máy móc chung cho tất cả các tổ chức đảng, đảng viên.

Nét nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đó là đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả; gắn công tác kiểm tra, giám sát với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 73 lượt tổ chức đảng và 22 lượt đảng viên (có 20 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 46 lượt tổ chức đảng và 11 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 27 lượt tổ chức đảng, 11 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 73/73 tổ chức đảng và 22/22 đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, không có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật. Cấp ủy các cấp tiến hành giám sát chuyên đề 47 lượt tổ chức đảng và 10 lượt đảng viên (có 03 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy giám sát 23 lượt tổ chức đảng, 03 đảng viên; cấp ủy cơ sở giám sát 24 lượt tổ chức, 07 lượt đảng viên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đã duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua việc đi cơ sở nắm tình hình, dự các cuộc họp với các tổ chức đảng trực thuộc; tiến hành kiểm tra, giám sát 80 lượt tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua KTGS đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu khắc phục, không để khuyết điểm nhỏ trở thành vi phạm.

Cùng thời gian, UBKT các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm, dễ xảy ra vi phạm. Kết quả, UBKT các cấp đã kiểm tra 01 tổ chức đảng cấp dưới và 12 đảng viên, có 07 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (UBKT Thị ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng, 03 đảng viên; UBKT cấp cơ sở kiểm tra 09 đảng viên). Qua kiểm tra, kết luận có 01 tổ chức đảng, 12 đảng viên đều có khuyết điểm, vi phạm, trong đó, 01 tổ chức đảng, 06 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; các đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã được kiểm điểm nghiêm túc, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 98 lượt tổ chức đảng và 02 lượt đảng viên (UBKT Thị ủy giám sát 22 lượt tổ chức đảng; UBKT cấp cơ sở giám sát 76 lượt tổ chức đảng, 02 lượt đảng viên). Qua giám sát, kịp thời phát huy những ưu điểm, chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Về thi hành kỷ luật Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức Khiển trách; thi hành kỷ luật 120 đảng viên bằng hình thức: khiển trách 110, cảnh cáo 07, cách chức 01, khai trừ 02. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 09 đồng chí là cấp uỷ viên các cấp. Ban Thường vụ Thị uỷ thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, 05 đảng viên, đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 08 đảng viên, chi bộ thi hành kỷ luật 107 đảng viên.UBKT Thị uỷ đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 08 đảng viên vi phạm (khiển trách 05, khai trừ 03), trong đó có 05 đảng viên là đảng ủy viên cơ sở. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng cũng như công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình, quy định về thi hành kỷ luật Đảng, nên trong 3 năm qua Đảng bộ thị xã Kỳ Anh không có trường hợp nào có khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Xuất phát từ việc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, cho thấy chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ thị xã đã được nâng lên rõ rệt. Qua các cuộc kiểm tra, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng, kết luận kiểm tra đều chỉ rõ vi phạm và nguyên nhân dẫn tới vi phạm, từ đó đề ra giải pháp để khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của đảng viên và tổ chức đảng.

Tuy nhiên, nhìn lại quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên địa bàn thị xã cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa coi trọng, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; còn nể nang, né tránh; chưa chủ động phát hiện, đề xuất vụ việc để kiểm tra. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự quan tâm, tạo điều kiện cho UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc xác định đối tượng, nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra ở một số nơi chưa cụ thể, còn dàn trải. Việc kiểm tra đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa tương xứng, chưa mạnh mẽ.

 

(Ảnh: Hội thi cán bộ Kiểm tra cơ sở giỏi 2018 cụm số 1 Thị xã Kỳ Anh)

 

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ thị xã cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy. Từ đó, mỗi cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải có nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; luôn coi kiểm tra, giám sát đó là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, cấp ủy, UBKT từ cấp thị đến cơ sở cần tích cực, chủ động, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Việc kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; phải thực hiện theo phương châm "giám sát phải được mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"; kết quả kiểm tra, giám sát kết luận phải khách quan, chính xác, nếu sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm minh, sai phạm về kinh tế thì phải kiên quyết thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước mới có hiệu quả và tác dụng giáo dục cao.

Thứ ba, UBKT Thị ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở tiếp tục thực hiện tốt vai trò và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác KTGS hằng năm và đột xuất; phát huy tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; vai trò giám sát của nhân dân, MTTQ, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội… để kịp thời KTGS những lĩnh vực bức xúc, nổi cộm mà dư luận và nhân dân quan tâm, không để nảy sinh "điểm nóng" trên địa bàn. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa UBKT với các ban xây dựng Đảng của cấp uỷ, các cơ quan trong khối nội chính để thực hiện tốt các cuộc kiểm tra; xây dựng quy chế phối hợp trong đó làm rõ cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin các vụ việc, vụ án để không vướng mắc, chồng chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan liên quan.

Thứ tư, UBKT từ cấp thị đến cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện dấu hiện vi phạm; chủ động mở rộng hoạt động giám sát, chú trọng giám sát các lĩnh vực nhạy cảm như: công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, các lĩnh vực kinh tế ngân sách, đất đại, GPMB, an sinh xã hội, giáo dục, thực thi pháp luật... Thông qua giám sát để cảnh báo, răn đe, giáo dục tổ chức đảng, đảng viên; thông qua giám sát để phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để kiểm tra. Cán bộ được cấp ủy, UBKT phân công theo dõi địa bàn, lĩnh vực thực hiện chức năng giám sát thường xuyên thông qua nhiều kênh như: dự họp ban thường vụ cấp ủy, họp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; theo dõi đơn thư của đảng viên, công dân và các vấn đề dư luận quan tâm, báo chí nêu,v.v...

Thứ năm, Ban Thường vụ Thị ủy cần tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp thị và cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự có chất lượng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, thận trọng, khách quan và có ứng xử văn hóa. Phối hợp để đổi mới nội dung tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra; chú trọng bồi dưỡng các nội dung chuyên ngành, trao đổi nghiệp vụ cụ thể để phục vụ trực tiếp cho công tác kiểm tra, giám sát.                       

Với những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, cấp ủy,  đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thị xã Kỳ Anh đã tạo được nền tảng vững chắc để tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa công tác kiểm tra của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

Trần Thị Huyền - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy

 

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này