Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8867737

Tin tức cải cách hành chính Tin tức cải cách hành chính

« Quay lại

Ban pháp chế HĐND thị xã làm việc với UBND thị xã và các phòng chuyên môn về kết quả giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn

 

          Sáng ngày 08/12/2017, Ban pháp chế HĐND thị xã đã tổ chức làm việc với UBND thị xã và các phòng chuyên môn về kết quả giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã Trần Thị Huyền chủ trì hội nghị. Tham dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hoài Sơn, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Phạm Đình Hùng – Phó chủ tịch HĐND thị xã, các thành viên Ban pháp chế và Đoàn giám sát theo QĐ278 của HĐND thị xã; Trưởng phòng và cán bộ chuyên môn phụ trách công tác cải cách hành chính các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý Kinh tế & Đô thị, Lao động TB&XH, Văn hóa, Giáo dục, Y tế, Văn phòng HĐND – UBND thị xã.

 

 

           Theo báo cáo năm 2017, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính đảm bảo sát, đúng với tình hình thực tiễn. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác cải cách hành chính kịp thời, đồng bộ; hệ thống văn bản các cấp, đặc biệt là Chỉ thị 08-CT/ThU ngày 19/8/2016 của BTV Thị uỷ về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thị xã Kỳ Anh trong tình hình mới" đã được cập nhật triển khai kịp thời. Vì vậy, công tác cải cách hành chính bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu lực quản lý, điều hành của UBND thị xã và các xã, phường trên nhiều lĩnh vực được cải thiện; hệ thống văn bản ban hành phục vụ công tác quản lý điều hành ngày càng đi vào quy củ, nề nếp; việc thực thi công vụ được chú trọng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp thị và các xã, phường được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

         Việc bố trí đội ngũ CBCC làm công tác cải cách hành chính cũng như làm việc tại Bộ phận một cửa được UBND thị xã và các xã, phường quan tâm; công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thể hiện tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất và phương tiện làm việc từng bước được cải thiện. Đặc biệt, gắn với nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, bám sát Nghị quyết HĐND thị xã và HĐND các xã, phường đã ban hành, UBND thị xã và các xã, phường đã chủ động rà soát, phân công nhiệm vụ, tổ chức đối thoại và giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng của người dân thuộc thẩm quyền và những kiến nghị đề xuất của cử tri gửi HĐND các cấp.

 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn phát biểu tiếp thu

 

         Bên cạnh đó, UBND thị xã đã quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 11 công chức cấp xã, phường; bổ nhiệm kế toán trưởng cho 24 công chức, viên chức cấp thị xã, các xã, phường, trường học, đơn vị sự nghiệp; nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên cho 335 cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã đến xã, phường; bố trí 214 cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố; Xây dựng và trình UBND tỉnh các đề án thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã như: Trung tâm dịch vụ hạ tầng và quản lý môi trường đô thị, Trung tâm Cấp nước thị xã, Trung tâm Dân số KHHGĐ thị xã, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi thị xã. Cử 84 cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập trên các lĩnh vực; 100% cán bộ, công chức, viên chức xã, phường và đơn vị trường học trên địa bàn được tập huấn và triển khai ứng dụng việc cập nhật phần mềm quản lý tại đơn vị mình đã đem lại những hiệu quả trong giải quyết công việc.

 

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Phạm Đình Hùng phát biểu ý kiến

 

         Tuy nhiên, các thành viên Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND thị xã cũng chỉ rõ: Việc triển khai nhiệm vụ CCHC đối với các đơn vị sự nghiệp và ở nhiều xã, phường chưa được chú trọng nên còn biểu hiện nhiều bất cập; cán bộ, công chức làm công tác CCHC chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, dẫn đến kết quả tham mưu trong tổ chức, thực hiện các nội dung cải cách hành chính còn hạn chế. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực cải cách hành chính chưa được thường xuyên và đồng bộ, vì vậy tác động của công tác này đối với người dân hiệu quả chưa cao; chỉ đạo và kiểm tra thực hiện Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trên địa bàn còn quá ít so với yêu cầu thực tiễn. Ý thức của một số cán bộ, công chức về nhiệm vụ cải cách hành chính chưa đầy đủ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ công chức còn hạn chế. Việc quản lý, điều hành của một số phòng ban, đơn vị và UBND xã, phường có thời điểm chưa tuân thủ Quy chế hoạt động đã ban hành, còn có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo trong thực thi công vụ. Công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến việc tuyên truyền, vận động và giải quyết một số vấn đề của cử tri đề xuất còn chậm trễ,…

 

Trưởng phòng Nội vụ báo cáo giải trình một số nội dung giám sát

 

        Thay mặt Đoàn giám sát, Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã Trần Thị Huyền đề nghị: Thời gian tới, UBND thị xã cần soát xét, điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường (nhất là quy chế, quy trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ); Gắn với kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2017 để chấn chỉnh công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan UBND thị xã, các phòng ban, các đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về CCHC; Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của đội ngũ CBCC cấp xã (nhất là các vị trí việc làm thực hiện luân chuyển theo kế hoạch) và đội ngũ CBCC, viên chức các đơn vị sự nghiệp; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức. Cập nhật, niêm yết, công khai kịp thời các thủ tục hành chính. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và tự kiểm tra kiểm soát công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và các xã, phường, nhất là hoạt động kiểm tra công vụ đột xuất nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời những tồn tại trong thực hiện cải cách hành chính như: nề nếp, tác phong, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc của chính quyền các cấp. Rà soát, ký kết Quy chế, Chương trình phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhằm tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, tạo sự công khai, thống nhất trong triển khai công vụ./.

 

                                                Bài viết: Trần Nguyên

                                                Ảnh: Huy Đông

 

 

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này