Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị uỷ, Chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong tháng 5 năm 2019, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

 

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 5-2017 như: chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) gắn với sự kiện 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2019); 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941); Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941).

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của thị xã.

2.1.Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, gồm:

- Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;  Nghị quyết 37-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực kinh tế.

- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

- Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định 890 ngày 5/3/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các cấp.

2.2. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền, nêu bật nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

3. Tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương

- Tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thị xã trong tháng 5 và quý II năm 2019; bám sát vào các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra, đặc biệt là tập trung: Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024; kết quả, lộ trình, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng đô thị loại 3; xây dựng nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị; khai trương mùa du lịch biển năm 2019; tiến độ xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực thu hút đầu tư trên địa bàn; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng dự án Tân Phúc Thành 2, 3; tổng kết năm học 2018-2019; kết quả tổng điều tra dân số, rà soát chương trình giảm nghèo bền vững; kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết bất thường....

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác kiểm tra thị trường hàng hóa; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

4. Tài liệu và hình thức tuyên truyền

4.1. Tài liệu tuyên truyền

- Ban Tuyên giáo Thị uỷ cung cấp Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 5/2019, trích đăng trên Cổng giao tiếp điện tử, Bản tin thị xã Kỳ Anh (thixakyanh.hatinh.gov.vn).

4.2. Hình thức tuyên truyền

- Phòng Văn hoá-Thông tin, Trung tâm Văn hoá-Truyền thông thị xã, BBT Bản tin, Cổng giao tiếp điện tử thị xã căn cứ nội dung định hướng để thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã, các đoàn thể chính trị xã hội lựa chọn nội dung phù hợp, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền miệng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chủ động liên hệ cung cấp thông tin cho báo chí nhất là về những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các địa phương, đơn vị.

- Đảng uỷ xã, phường, Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan trực thuộc sao gửi Bản tin sinh hoạt chi bộ gửi phát đến tận chi bộ phục vụ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời nắm bắt, tham mưu cấp uỷ xử lý hiệu quả tình hình dư luận xã hội. 

Trên đây là một số định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 5/2019, đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Ngoài những định hướng tren, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.

                                                                                                                                         BAN TUYÊN GIÁO THỊ UỶ KỲ ANH

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.496
   Online: 69