Chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm, có tầm ảnh hưởng lớn đối với các từng lớp Nhân dân. Trải qua quá trình gần 4 năm hình thành, BHXH thị xã Kỳ Anh luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong đó công tác tuyên truyền vận động tầng lớp nhân dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT; đảm bảo chế độ kịp thời cho các đối tượng luôn được đặt lên hằng đầu. Nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống và đáp ứng sự hài lòng của người dân góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.Bảo hiểm xã hội thị xã: Nỗ lực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

              Hằng năm BHXH thị xã đã tham mưu Thị ủy, UBND thị xã Kỳ Anh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Năm 2018 đã tham mưu cho Thị ủy tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Tham mưu UBND thị xã nhiều văn bản để phát triển đối tượng tham gia BHYT là Hộ gia đình, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sông trung bình; học sinh, sinh viên. Đặc biệt trong năm 2017 đã tham mưu UBND thị xã trình HĐND thị xã hỗ trợ mức đóng BHYT cho người có độ tuổi từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân thị xã.

                  Công tác tuyên truyền đã được quan tâm thực hiện, BHXH thị xã đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung chủ yếu là tuyên truyền trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn tại các hội nghị và các nhóm đối tượng. Ngoài ra, còn được tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, phát hành ấn phẩm, tờ rơi, pa nô, xây dựng phóng sự truyền hình, …

 

Lãnh đạo BHXH tỉnh, UBND thị xã đối thoại Doanh nghiệp

 

                 Năm 2018, Bảo hiểm xã hội thị xã đã tổ chức 32 cuộc tuyên truyền trực tiếp đến tận các tổ, thôn và các đơn vị sử dụng lao động, đào tạo bồi dưỡng trên 35 nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT. Qua đó, nhận thức của Nhân dân về chính sách ngày càng được nâng cao, hiểu rõ hơn, tích cực tham gia BHXH, BHYT. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà năm 2018 có gần 4.400 người lao động tăng mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp, có 374 người tham gia BHXH tự nguyện, khoảng 12.000 người tham gia BHYT hộ gia đình và 94% học sinh có thẻ BHYT.


Tuyên truyền BHXH, BHYT tại thôn Đông Hà – xã Kỳ Hà

 

                   Bằng nhiều biện pháp tích cực như thường xuyên nhắn tin, đôn đốc, đặc biệt bám sát đơn vị, kịp thời nắm bắt tình hình, đồng hành cùng các đơn vị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm giải quyết vướng mắc cũng như bằng các biện pháp mạnh tay hơn như tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với những đơn vị chây ì, nợ đọng. Kết quả số thu năm 2018 đạt tương đối cao hoàn thành 105% kế hoạch giao, với tổng số tiền 347 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch giao. Trong đó thu BHXH: 227,208 tỷ đồng; BH thất nghiệp: 17,115 tỷ đồng; BHYT: 102,999 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt chỉ tiêu do UBND thị xã giao 96% dân số tham gia BHYT. Thực hiện quy định mới của Luật BHXH về bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý, BHXH thị xã đã hoàn thành 100% kế hoạch với hơn 11 nghìn sổ.

 

BHXH thị xã Kỳ Anh trả sổ BHXH cho người lao động

 

                  Tính đến tháng 04/2019, tổng số có 15.305 người trên 21.853 người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, BHTN (đạt tỷ lệ 70% tham gia BHXH và 63.7% tham gia BHTN), trong đó có 14.435 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 12% so với năm 2017, có 428 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 14.000 người tham gia BHTN. Xét duyệt 8.000 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN (trong đó số người hưởng hàng tháng là 95 người; số người hưởng trợ cấp một lần trên 306 người; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 271 người; số lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức trên 7.632 lượt). Điều chỉnh kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2018 theo quy định của Chính phủ.

                   Tổng chi chế độ BHXH, BHTN năm 2018 là 135,6 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2017, trong đó chi lương hưu hàng tháng và trợ cấp BHXH là 112 tỷ (Chi từ nguồn ngân sách 45,116 tỷ đồng; Chi từ nguồn quỹ BHXH 66,884 tỷ đồng); Chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp 2,6 tỷ đồng; Chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức: 21 tỷ đồng. Công tác tổ chức giám định khám chữa bệnh BHYT thực hiện theo Thông tư 41/2014-TTLT-BYT-BTC, từ 01/11/2018 thực hiện theo Nghị định 146/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT. Chất lượng công tác khám chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao, các quyền lợi của người tham gia BHYT khi đến KCB luôn được đảm bảo theo đúng quy định.

                        Áp dụng phần mềm liên thông cơ sở giữ liệu thẻ với phần mềm đón tiếp đã thực hiện tối ưu các thủ tục hành chính trong công tác chữa bệnh và giám định BHYT. Công tác kiểm tra tại các Trạm y tế được tăng cường, kịp thời phát hiện các sai sót để chấn chỉnh. Theo số liệu đề nghị KCB BHYT của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh  năm 2018 có 161.172 lượt đến khám và điều trị, trong đó: KCB ngoại trú 137.616 lượt, KCB nội trú 23.556 lượt; với tổng chi phí KCB 87.259 triệu đồng, trong đó chi phí KCB ngoại trú 28.597 triệu đồng, KCB nội trú 58.662 triệu đồng. Sau khi trừ bệnh nhân cùng chi trả thì chi phí KCB BHYT năm 2018 là 82.904 triệu đồng (chi tại chỗ), cân đối chi phí KCB BHY trong dự toán được giao.

                        Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, các quy trình được niêm yết công khai. Do đó, trong năm 2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là trên 71.300 hồ sơ, được giải quyết kịp thời, không để hồ sơ tồn đọng. Đặc biệt, ngành đã tập trung triển khai giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả thủ tục hành chính tại các đơn vị sử dụng lao động qua mạng thông tin điện tử và qua bưu điện, giảm bớt đi lại giao dịch của đơn vị, doanh nghiệp. Hiện nay, giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực như: công tác thu, cấp sổ thẻ, giải quyết chế độ ngắn... Ngành BHXH đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

                    Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua vẫn còn nhưng tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự chuyên sâu và hiệu quả còn hạn chế, …Bên cạnh đó chủ SDLĐ chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, chưa tạo điều kiện thuận lợi và quan tâm đến quyền lợi lâu dài của người lao động để tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; tính chủ động trong công tác tuyên truyền chưa cao, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, thu hút được sự quan tâm của người lao động, người dân do đó đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn thấp so với tiềm năng.

                     Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn gặp nhiều khó khăn, do các đơn vị SXKD không đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhất là các DN trong lĩnh vực xây dựng, thương mại dịch vụ; người lao động vì quyền lợi trước mắt chưa nghĩ đến lâu dài khi về già, công tác thanh tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực BHXH, BHYT còn hạn chế, chưa kịp thời và kiên quyết. Tình trạng nợ, chậm đóng BHXH vẫn xảy ra ở hầu hết các khối, tập trung chủ yếu ở các khối: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể...

                   Mặc dù ngành y tế đã tích cực có các giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng KCB, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Chi phí KCB BHYT vẫn còn một số bất cập như: Chi phí bình quân một lượt KCB, tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị nội trú, chi phí tiền giường bệnh của các bệnh viên cùng hạng, cùng tuyến cao hơn mức bình quân chung cả tỉnh…Công tác Giám định KCB BHYT còn có một số khó khăn cần tiếp tục phối hợp hoàn thiện, tháo gỡ.

                   Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 28-NQ/TW (Khóa XII) về Cải cách chính sách BHXH. Chương trình hành động số 29-CTr/ThU ngày 21/02/2019 của Thị uỷ. Trong thời gian tới cần cụ thể hoá một số giải pháp thực hiện như: Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, phương pháp, mở rộng phạm vi tuyên truyền đến tất cả đối tượng, nhân dân trên địa bàn. Tăng mạnh về số lượng và chất lượng tuyên truyền qua hệ thống phát thanh và tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, thôn xóm và từng nhóm đối tượng.

                   Chỉ đạo tăng cường phát triển đối tượng, đôn đốc thu quyết liệt ngay từ đầu năm. Xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu và giải pháp đồng bộ, phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt khai thác phát triển đối tượng tham gia tại khu công nghiệp Vũng Áng. Thường xuyên phối hợp với phòng, ban ngành liên quan như: Tài chính, Lao động -TBXH, Y tế, Liên đoàn Lao động, Giáo dục- Đào tạo, Công an kinh tế, cơ quan truyền thông... trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tích cực phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, áp dụng các giải pháp nhằm từng bước hạn chế, khắc phục hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt là tình trạng nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT. Lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

             Nghiêm túc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; giao dịch điện tử, giao dịch qua Bưu điện nhằm đơn giản, rút gọn về thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, kỷ luật kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với những cán bộ cố ý gây khó khăn, nhũng nhiễu cho tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch.

Phạm Ý-Minh Hằng

 

 

            

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.483
   Online: 23