Chiều ngày 11/4/2019, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2/2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Chủ nhiệm, các phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở; đồng chí Dương Thanh Hòa – Phó Bí thư Thường trực thị ủy dự chỉ đạo hội nghị.

          Trong quý 1/2019, UBKT Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 với nội dung trọng tâm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; chủ động triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể, UBKT Thị ủy đã tham mưu cấp ủy triển khai 01 cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với 03 tổ chức đảng; chủ động triển khai 01 cuộc kiểm tra tài chính đảng đối với 02 đơn vị. Đồng thời, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Đảng ủy chính quyền và cơ sở thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá cá nhân vi phạm theo Kết luận thanh tra số 10 và Kết luận thanh tra số 11 của Chánh Thanh tra tỉnh; cập nhật các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

          100% Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 đúng quy định; UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành 07 cuộc giám sát chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 02 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên.

        Về thi hành kỷ luật Đảng, UBKT Thị ủy và cơ sở đã tham mưu các cấp ủy thi hành kỷ luật Đảng đối với 01 tổ chức đảng với hình thức Khiển trách và 15 đảng viên vi phạm với các hình thức Cảnh cáo 03, Khiển trách 12, trong đó có 01 đồng chí Thị ủy viên, 03 đồng chí là cấp ủy viên cơ sở.

         Tuy nhiên, qua đánh giá và thảo luận tại hội nghị, công tác tham mưu của UBKT Đảng uỷ cơ sở chưa được phát huy hiệu quả, một số cấp uỷ cơ sở thiếu chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ít quan tâm đôn đốc nhắc nhở  việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, do đó nhìn chung kết quả thực hiện của những tháng đầu năm còn thấp so với kế hoạch đề ra.

          Triển khai nhiệm vụ quý 2/2019, đồng chí Trần Thị Huyền - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy nhấn mạnh: UBKT cấp thị và cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định của cấp trên, nhằm  nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tập trung chỉ đạo và đôn đốc cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra cơ sở bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát quý 2 đảm bảo về tiến độ và thời gian. Trong đó, tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống  chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết 18, Nghị quyết 19);  giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 08 –CT/ThU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Thị uỷ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Phối hợp chuẩn bị báo cáo, các văn bản, hồ sơ của Ban Thường vụ Thị ủy phục vụ Đoàn giám sát của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”  trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT thị xã để tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kiểm tra giám sát; phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định mới về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Tham mưu xây dựng quy chế, kế hoạch triển khai Quy định 11-Qđi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; phối hợp tham mưu Bí thư Thị ủy tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 4, tháng 5, tháng 6. Rà soát kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; tham mưu thực hiện quy trình kỷ luật đảng đúng quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 109.585
   Online: 35