Sáng 11/4, BTV Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. QĐ 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của BCH TW Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh kiến nghị của dân.

 

 

Đồng chí  Nguyễn Văn Tính, Phó trương Ban Nội chính Tỉnh ủy  truyền đạt qui định 11 của BCHTW Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

 

 

           Tham dự hội nghị, gần 200 cán bộ chủ chốt thị xã Kỳ Anh đã  được nghe  quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Mục đích đặt ra của nghị quyết nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển KT-XH trong từng địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

 

Đồng chí Phan Duy Vĩnh, UVBTV, Phó chủ tịch TT UBND quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

          Về Quy định 11 của BCHTW Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh kiến nghị của dân có 9 điều,  là một quy định mới được ban hành vào đầu năm 2019 quy định về: Trách nhiệm của người đứng đầu; thời gian tiếp dân;  Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy; Thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị của người đứng đầu cấp ủy

 

Đồng chí  Trần Nam Phong, UVBTV, Trưởng Ban Tuyến giáo Thị ủy triển khai chương trình hành đồng thực hiện Nghị quyết

          Trên cơ sở đó, thị xã Kỳ Anh  đã đề ra chương trình hành động về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Quy định 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị, Quy định 890-Qđi/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

 

Đồng chí  Nguyễn Đình Hải, TUV Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

        Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Đình Hải – TUV- Bí thư thị ủy đã yêu cầu các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã  tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết một cách phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở bám sát vào định hướng chung của các nghị quyết cũng như chỉ đạo của thị xã nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động để đưa các NQ đi vào thực tiễn cuộc sống.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 54.491
Online: 15