Toàn Đảng bộ thị xã đã có 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này đã được các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên quan tâm, thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng đối với việc chuẩn bị các nội dung, tổ chức…, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đảng bộ thị xã Kỳ Anh hiện có 32 tổ chức cơ sở Đảng (12 Đảng bộ xã, phường; 20 Đảng bộ, Chi bộ cơ quan trực thuộc[1]); với 162 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (121 chi bộ thôn, TDP, trường học, trạm y tế, công an thuộc đảng bộ xã, phường; với 41 chi bộ đảng bộ thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp). Toàn Đảng bộ thị xã đến nay có 4.283 đảng viên.

Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng; Bí thư chi bộ là người đứng đầu, người đại diện cho chi ủy, chi bộ và là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ngày 06/6/2019 Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/Th.U về đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Đại hội Chi bộ TDP Liên Sơn, Đảng bộ phường Kỳ Liên nhiệm kỳ 2019-2022

Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2022 theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TW4 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất; coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả; tập trung cao trí tuệ, trách nhiệm tập thể chi bộ và từng đảng viên. Đồng thời gắn thực hiện với thực hiện Đề án theo Nghị quyết số 18, 19- NQ/TW (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII) mà đã được Ban Thường vụ Thị ủy đã phê duyệt.

Đoàn công tác chỉ đạo theo Quyết định 360-QĐ/Th.U của Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công các thành viên của Đoàn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và tham dự đại hội chi bộ nơi địa bàn phụ trách. Các Đảng ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về đại hội và tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến các chi ủy chi bộ trực thuộc; đồng thời chọn 1 chi bộ trong Đảng bộ để tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi bộ trong đảng bộ tiến hành đại hội. Quá trình chuẩn bị cho đại hội chi bộ, các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách trực tiếp chỉ đạo đại hội ở các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo sát sao đối với các cấp ủy chi bộ trong việc xây dựng hướng dẫn về công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng văn kiện, chương trình, kịch bản đại hội chi tiết để triển khai thực hiện.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, mọi nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội được các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Các chi bộ xây dựng Báo cáo chính trị đã nêu rõ những kết quả đã đạt được; hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm; căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khá rõ, toàn diện và với tầm nhìn xa hơn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị đủ nội dung, sát với báo cáo chính trị trình đại hội. Công tác nhân sự đại hội được đa số các chi bộ chuẩn bị đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, khách quan; cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý; là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện tháng lợi nghị quyết đại hội chi bộ.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong từng đơn vị, thôn, tổ dân phố. Ngay từ trước khi diễn ra đại hội, công tác tuyên truyền về đại hội được cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ quan tâm chỉ đạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Xây dựng các cụm thông tin cổ động, khẩu hiệu, treo cờ, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về đại hội. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đại hội cơ bản được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, góp phần vào thành công của đại hội. 

BTV Thị ủy tặng hoa cho 24 đồng chí nguyên là bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố không tái cử sau Đại hội chi bộ trực thuộc

cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022, Ảnh Thu Trang

Kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã bầu tổng số 485 cấp ủy viên[2], 162 bí thư, 162 Phó bí thư chi bộ. Đáng quan tâm là việc bố trí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phốkiêm nhiệm thêm chức danh được đảng ủy các phường, xã quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW về việc sắp xếp, tinh giản bộ máy. Đối với các xã, phường: Sau đại hội, có 23 đồng chí bí thư chi bộ mới ở cấp thôn, 24 đồng chí bí thư chi bộ không tái cử nhiệm kỳ mới, chiếm 31,51% (kể cả các đơn vị sáp nhập TDP ở phường Kỳ Long, phường Kỳ Phương). Một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Sông Trí, Kỳ Thịnh, Kỳ Nam, Kỳ Hoa thay đổi từ 1 - 3 Chi ủy viên; 20/74 đơn vị thực hiện bí thư Chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng TDP (đạt 27,03%). Trong số 74 chi bộ có 11 bí thư, phó bí thư chi bộ là nữ,  24 chi bộ có Chi ủy viên là nữ chiếm 32,88%. Độ tuổi bình quân của Bí thư chi bộ cấp thôn/TDP là 57 tuổi, Bí thư cao tuổi nhất 72 tuổi (sinh 1947); Bí thư trẻ tuổi nhất 26 tuổi (sinh 1993..

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức đại hội các Chi bộ cơ sở, nhất là ở cấp thôn, tổ dân phố vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế, như:  Trong quá trình lựa chọn nhân sự để cơ cấu BCH Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ có một số chi bộ còn có khó khăn về con người, độ tuổi bình quân của Bí thư chi bộ còn cao (57 tuổi); công tác điều hành Đại hội ở một số chi bộ còn lúng túng, chưa hiểu sâu quy chế bầu cử trong đảng, ý thức của một số đảng viên về công tác bầu cử còn hạn chế; việc thông tin cho đảng viên 76 về tham dự đại hội một số Chi bộ làm tốt nhưng một số chi bộ chưa thật chú trọng; việc bố trí kinh phí phục vụ đại hội chi bộ một số nơi vẫn còn khó khăn; một số chi bộ chưa tổ chức tốt các phong trào thi đua để chào mừng Đại hội.

Sau khi tiến hành xong Đại hội, các chi bộ gửi hồ sơ về Đảng ủy để tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Thị ủy đồng thời chỉ đạo chi bộ xây dựng quy chế làm việc, triển khai Nghị quyết của Đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2022; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch để kiện toàn Ban cán sự thôn, bầu Thôn trưởng, Tổ trưởng TDP để bắt tay ngay vào triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội.

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội: (1) Hết sức coi trọng công tác quán triệt, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là Quy chế bầu cử trong Đảng; (2) Công tác chuẩn bị phải toàn diện các nội dung, tham gia thảo luận một cách dân chủ về báo cáo chính trị của đại hội, cần chú trọng vào công tác nhân sự; (3) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn công tác 360 của Thị ủy và sự chỉ đạo quyết liệt, chu đáo của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường đến từng nội dung của Đại hội; (4) Tuyên truyền, xây dựng các phong trào thi đua chào mừng đại hội; (5) Từ đại hội chi bộ điểm, rút kinh nghiệm kịp thời, nghiêm túc để tổ chức chỉ đạo đại hội các chi bộ đại trà.

Ngay sau thành công của đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Thị uỷ tiếp tục chỉ đạo: Tập trung cho kiện toàn Thôn trưởng/Tổ trưởng TDP những nơi chưa làm, thời gian hoàn thành trong tháng 9/2019[3]; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cấp ủy khóa mới của các Chi bộ để kịp thời cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sát với tình hình dân cư của cấp thôn/TDP, tăng cường công tác quản lý và phát triển đảng viên; Chỉ đạo các Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các Chi bộ cơ sở; nghiên cứu để tiếp tục kiến nghị để có hướng dẫn cụ thể các cơ chế, chính sách, phân cấp tài chính cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn, 8 nhóm nhiệm vụ; duy trì chế độ giao ban báo cáo viên Thị ủy hàng tháng đến tận Bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố để định hướng thông tin hàng tháng cho công tác sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo quy định,.... Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo những chi bộ có sự thay đổi nhân sự cấp ủy khóa mới phải thực hiện nghiêm túc việc bàn giao nhiệm vụ, hệ thống sổ sách và tài liệu của chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Phát huy thành tích và kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm đã rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua; với tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viênsự nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của Nhân dân, tin tưởng nhiệm kỳ 2019 - 2022 các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở sẽ lãnh đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất đề ra góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

 

 

 


[1] Trong số: 20 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, gồm có: 6 Đảng bộ, 14 chi bộ trực thuộc Thị ủy; 1 Đảng bộ DN/6 Đảng bộ cơ quan, đơn vị; 4 chi bộ DN/14 chi bộ trực thuộc Thị ủy.

[2] Có 7 Chi bộ có 5 cấp ủy viên; 10 Chi bộ không đủ đảng viên để bầu cử BCH Chi ủy, chỉ bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

[3] Đến nay chỉ còn có 10 đơn vị thuộc xã Kỳ Hưng, phường Kỳ Trinh chưa kiện tòa BCS thôn, Thôn trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố (Trừ TDP Hòa Lộc đã kiện toàn)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 226.899
   Online: 11