Sáng ngày 28/11, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 11 khóa XII, các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thị ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTQ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị, lãnh đạo 12 xã, phường.

Đại biểu tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 

     Tại đây, hơn 200 đại biểu là cán bộ cốt cán của thị xã Kỳ Anh được truyền đạt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương như: Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030;

Đ/c Đặng văn Thành - TUV - Bí thứ Thị ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung quán triệt tại hội nghị...

      Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; Thông báo số 156-TB/TW, ngày 1/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần Thứ 5 BCH Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

...Đ/c Phan Duy Vĩnh - UV BTV - Phó Chủ tịch TT UBND thị xã quán triệt, giới thiệu nội dung các Nghị quyết 50, 52 của Bộ Chính trị...

      Cũng trong buổi sáng, các đại biểu được học tập và quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; một số nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và của thị xã mới ban hành.

...Đ/c Nguyễn Anh Ngọc - UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy quán triệt các nội dung quy định 205 - QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền và hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

...Đ/c Trần Thị Huyền - UV BTV - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy quán triệt các nội dung Nghị quyết 51-NQ/TW và Thông báo số 156-TB/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5-BCH Trung ương khóa X "về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng"...

...Đ/c Trần Nam Phong - UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt nội dung Nghị quyết 53 của Bộ Chính trị; báo cáo kế hoạch triển khai các nghị quyết,  các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

      Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ cốt cán trên địa bàn nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XII); trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện các Nghị quyết.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 187.974
   Online: 24