Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, UBND huyện Can Lộc đã phối hợp với Trung tâm Công báo - Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng và tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, UBND huyện Can Lộc đã phối hợp với Trung tâm Công báo - Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng và tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Để triển khai đồng bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành trên hệ thống phần mềm mới, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thông báo đến các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn một số nội dung sau:

1. Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 31/5/2018, UBND huyện thực hiện chạy thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại địa chỉ http://hscvcl.hatinh.gov.vn:8083. Trong thời gian này, hệ thống Văn phòng điện từ I-Office (hiện nay đang sử dụng) sẽ hoạt động song song.

- Giao phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì thực hiện tạo lập tài khoản, cung cấp tài khoản đăng nhập và liên hệ Trung tâm Công báo - Tin học để có tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Yêu cầu Văn thư tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, các trường học, trạm y tế xã thực hiện tiếp nhận văn bản và gửi văn bản thử nghiệm trên hệ thống phần mềm mới (http://hscvcl.hatinh.gov.vn:8083) đồng thời với tiếp nhận và gửi văn bản qua hệ thống IO.

- Văn thư các đơn vị đã được cung cấp chữ ký số thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản, lưu sổ đi, đến trên phần mềm theo đúng các quy định về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

- Cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thực hiện tiếp nhận và xử lý các văn bản bằng tài khoản đã được cung cấp trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

- Giao Quản trị hệ thống IO liên hệ Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh để chuyển toản bộ công văn đi trên phần mềm IO sang công văn đi trên hồ sơ công việc.

2. Kể từ ngày 01/6/2018, hệ thống Văn phòng điện từ I-Office (IO) hiện nay đang sử dụng sẽ ngừng hoạt động. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn; văn thư của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, trường học, tạm y tế xã trên địa bàn chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại địa chỉ http://hscvcl.hatinh.gov.vn:8083.

Trong quá trình sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị liên hệ đồng chí Hà Thị Thơm, Chuyên viên CNTT (phòng Văn hóa – Thông tin), số điện thoại: 0919.380.608 hoặc đồng chí Trịnh Tuấn Anh, cán bộ phụ trách CNTT thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện, số điện thoại 0919.485.989 để được hướng dẫn thực hiện.

UBND huyện Can Lộc báo cáo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thông báo đến các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn để phối hợp triển khai thực hiện

Tài liệu HSCV

 
download Download văn bản tại đây 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ thị xã Kỳ Anh
    Liên kết website
   Thống kê: 67.625
   Online: 25