Thị xã Kỳ Anh có 12 đơn vị hành chính gồm: 06 xã và 06 phường

I. 06 xã:

1. Xã Kỳ Hoa

Diện tích 3.198 ha, dân số 5.202 nhân khẩu; phía Bắc và Đông Bắc giáp phường Sông Trí, Nam giáp xã Kỳ Lạc, Tây giáp xã Kỳ Tân. Trước năm 1945 là các làng: Nhân Lý, Thiện Lợi (tổng Hà Trung). Sau năm 1945 nằm trong xã Trung Châu, năm 1954 chia làm 2 xã Kỳ Châu và Kỳ Hoa. Xã Kỳ Hoa hiện nay có 6 thôn: Hoa Đông, Hoa Trung, Hoa Tân, Hoa Thắng, Hoa Tiến, Hoa Sơn.

2. Xã Kỳ Hà

Diện tích 1.006 ha, dân số 6.298 nhân khẩu; phía Bắc giáp xã Kỳ Ninh ngăn cách bởi sông Vịnh. Phía Đông là biển và núi Cao Vọng, phía Nam giáp phường Kỳ Trinh gián cách bởi sông Quyền, phía Tây giáp xã Kỳ Hải. Trước năm 1945 là 3 làng: Hà Trung, Văn Yên (tổng Hà Trung) và Quy Hoà (tổng Đậu Chữ). Năm 1945 nằm trong xã Trung Hải. Tháng 5/1977 tách các xóm dân làm muối lập xã Kỳ Hà. Hiện nay xã Kỳ Hà có 5 thôn: Bắc Hà, Đông Hà, Hải Hà, Nam Hà, Tây Hà.

3. Xã Kỳ Ninh

Diện tích 2.150 ha, dân số 7.129 nhân khẩu; phía Bắc giáp xã Kỳ Khang, Đông giáp biển, Nam giáp xã Kỳ Lợi, xã Kỳ Hà và Kỳ Hải, phía Tây giáp xã Kỳ Thọ. Trước năm 1945 là các làng: Đồng Nghĩa, Hải Khẩu, Tân Yên, Thuận Định, Vĩnh Lộc, Xuân Chữ, và Yên Điềm (tổng Đậu Chữ). Cuối năm 1945 thành lập xã Đậu Ninh. Năm 1949 nhập với xã Đậu Thọ thành xã Lĩnh Nam. Năm 1954 chia Lĩnh Nam thành 2 xã Kỳ Ninh (Đậu Ninh cũ) và Kỳ Thọ (Đậu Thọ cũ). Hiện nay xã Kỳ Ninh có 9 thôn là: Tân Tiến, Tiến Thắng, Tân Thắng, Bàn Hải, Hải Hà, Vĩnh Thuận, Tân Thành, Tam Hải 1, Tam Hải 2.

4. Xã Kỳ Hưng

Diện tích 1.478 ha, dân số 1.748 nhân khẩu; phía Bắc giáp phường Sông Trí, Đông và Nam giáp phường Kỳ Trinh, Tây giáp xã Kỳ Châu và phường Sông Trí. Trước năm 1945 là 3 làng: Hưng Nhân và Lạc Dị tổng Hoằng Lễ. Sau năm 1945 thành lập xã Hoằng Trinh. Năm 1954 chia Hoằng Trinh thành 2 xã Kỳ Hưng và Kỳ Trinh. Năm 1986 tách Thượng Trung nhập vào thị trấn Kỳ Anh. Hiẹn nay, xã Kỳ Hưng có  thôn: Tân Hà, Tân Tiến, Trần Phú, Hưng Phú.

5. Xã Kỳ Lợi

Diện tích tự nhiên 2.077 ha, dân số 10.461 nhân khẩu; phía Bắc và Đông giáp biển; phía Tây Bắc và Tây giáp các xã, phường: Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh; phía Nam giáp phường Kỳ Phương. Trước năm 1945 là địa bàn các làng Hoàng Hà, Nhân Hậu, Phúc Môn, Vĩnh Áng, Yêu Kính thuộc tổng Hoằng Lễ. Cuối năm 1945, thành lập xã Hoằng Lợi. Năm 1949, xã Hoằng Lợi nhập với xã Hoằng Càn (Kỳ Trinh) thành xã Tân Tiến. Năm 1954 chia tách trở lại thành 2 xã Kỳ Lợi và Kỳ Trinh. Xã Kỳ Lợi có 10 thôn: Hải Phong 1, Hải Phong 2, Hải Thanh, Tân Phúc Thành 1, Tân Phúc Thành 2, Tân Phúc Thành 3, Đông Yên 1, Đông Yên 2, Đông Yên 3, Đông Yên 4.

6. Xã Kỳ Nam

Diện tích 1.808 ha, dân số 2.297 nhân khẩu, là xã cuối về phía Nam của thị xã và tỉnh Hà Tĩnh - nằm phía Bắc đèo Ngang; phía Bắc giáp phường Kỳ Phương, Đông giáp biển, phía Nam và Tây giáp huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). Trước năm 1945 nằm trong xã Hoằng Hanh, năm 1954 đổi làm xã Kỳ Phương. Năm 1961 tách Ngưu Sơn của Kỳ Phương để thành lập Kỳ Nam. Xã Kỳ Nam hiện nay có 4 thôn: Minh Đức, Qúy Huệ, Tân Thành, Tân Tiến.

II. Ngày 10/4/2015 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 903 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh; theo đó 6 phường mới thành lập gồm:

1. Phường Kỳ Liên: diện tích tự nhiên 1.286 ha và 3.422 nhân khẩu. Phía Đông giáp phường Kỳ Phương; Tây và Bắc giáp phường Kỳ Long; Nam giáp tỉnh Quảng Bình. Phường Kỳ Liên gồm 4 TDP: Liên Phú, Lê Lợi, Hoàng Nam, Liên Sơn.

2. Phường Kỳ Long: diện tích tự nhiên 2.131 ha và 5.225 nhân khẩu. Phía Đông giáp các phường Kỳ Liên và Kỳ Phương; Tây và Bắc giáp phường Kỳ Thịnh; Nam giáp tỉnh Quảng Bình. Trước năm 1945 là phần đất của các làng: Đại Hào, Đào Nguyên, Phú Sơn, Thiên Lý, Trạch Hữu (tổng Hoằng Lễ). Năm 1945 thành lập xã Hoằng Nguyên. Năm 1954 gọi là xã Kỳ Long. Hiện nay Phường  Kỳ Long gồm 05 TDP: Liên Minh, Hợp Tiến, Tân Long, Long Sơn, Liên Giang.

3. Phường Kỳ Phương: diện tích tự nhiên 3.741 ha và 6.397 nhân khẩu. Phía Đông giáp biển Đông và xã Kỳ Nam; Tây giáp các phường Kỳ Liên và Kỳ Long; Nam giáp tỉnh Quảng Bình; Bắc giáp biển Đông, phường Kỳ Thịnh và xã Kỳ Lợi. Trước năm 1945 là các làng: Đại Hào, Nhân Hoà, Ngưu Sơn, Phương Đình, Thần Đầu, Thổ Phác tổng Hoằng Lễ, năm 1945 thành lập xã Hoằng Hanh. Năm 1954 đổi làm xã Kỳ Phương. Năm 1961 tách Ngưu Sơn để lập xã Kỳ Nam. Năm 1986, tách 150 ha diện tích và 383 nhân khẩu về phía Tây nam vào xã Kỳ Liên. Hiện nay phường Kỳ Phương gồm 7 TDP: Hồng Hải, Hồng Sơn, Quyết Tiến, Nhân Hòa, Thắng Lợi, Nhân Thắng, Ba Đồng.

4. Phường Kỳ Thịnh: diện tích tự nhiên 4.033 ha và 11.838 nhân khẩu. Đông giáp các phường Kỳ Long, Kỳ Phương và xã Kỳ Lợi; Tây giáp phường Kỳ Trinh; Nam giáp tỉnh Quảng Bình; Bắc giáp xã Kỳ Lợi. Trước năm 1945 là các thôn Phong Dụ, Tây Yên, Thượng Phong, Trường Lại (tổng Hoằng Lễ). Cuối năm 1945 nằm trong xã Hoằng Càn. Năm 1950 lập xã Tân Tiến do nhập Hoằng Càn với Hoằng Lợi. Năm 1954 chia thành 2 xã Kỳ Lợi (Hoằng Lợi cũ) và Kỳ Thịnh (Hoằng Càn cũ). Hiện nay phường Kỳ Thịnh gồm 11 TDP: Đồ Gỗ, Bắc Phong, Nam Phong, Trường Sơn, Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường, Đông Nam, Tân Phong, Tây Yên, Yên Thịnh.

5. Phường Kỳ Trinh: diện tích tự nhiên 4.795 ha và 6.394 nhân khẩu. Phía Đông giáp phường Kỳ Thịnh; Tây giáp phường Sông Trí và xã Kỳ Hưng; Nam giáp huyện Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình; Bắc giáp các xã Kỳ Hà và Kỳ Lợi. Trước năm 1945 là phần đất các làng Dụ Lộc, Quyền Hành (tổng Hoằng Lễ). Cuối năm 1945 cùng với các làng Lạc Dị, Hưng Nhân, Hoà Lộc thành lập xã Hoằng Trinh. Năm 1954 chia Hoằng Trinh làm 2 xã Kỳ Hưng và Kỳ Trinh. Hiện nay, Phường Kỳ Trinh có 6 TDP: Quyền Thượng, Quyền Hành, Tây Trinh, Hoàng Trinh, Hòa Lộc, Đông Trinh.

6. Phường Sông Trí: diện tích tự nhiên 518 ha và 11.665 nhân khẩu. Phía Đông giáp phường Kỳ Trinh và xã Kỳ Hưng; Tây giáp xã Kỳ Hoa và huyện Kỳ Anh; Nam giáp xã Kỳ Hưng; Bắc giáp huyện Kỳ Anh. Ngày 8/9/1986 thị trấn Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí ) được thành lập trên cơ sở tách đất của 5 xã: Kỳ Tân, Kỳ Hoa, Kỳ Hưng, Kỳ Châu và Kỳ Trinh. Châu Phố là khu phố sầm uất từ nhiều thế kỷ trước nằm trên trục đường quan lộ nay là Quốc lộ 1A, vốn là phường Ngân Tượng chuyên các mặt hàng thủ công từ các thế kỷ XVII-XIX, nơi từng đặt trấn lỵ Dinh Cầu của trấn Nghệ An thời Lê, đầu Nguyễn và từ năm 1836 là nơi đặt dinh thự của trấn Nghệ An. Hiện nay, Phường Sông Trí gồm 9 TDP: TDP 1, TDP 2, TDP 3, Hưng Thịnh, Hưng Lợi, Hưng Bình, Hưng Hoàm Châu Phố, Hưng Nhân.

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 229.451
Online: 8