Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh

Điện thoại: 02393 865366

Fax:

Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn

 

A. LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ

  Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hoài Sơn

        Điện thoại: 0912158668

        Email: nguyenhoaison.txka@hatinh.gov.vn

  Phó Chủ tịch: Đ/c Phan Duy Vĩnh

        Điện thoại: 0919780038

        Email: phanduyvinh.txka@hatinh.gov.vn

 

B. SƠ ĐỒ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

1. Các phòng chuyên môn

      Văn phòng HĐND & UBND

      Phòng Nội vụ

      Phòng Tài chính - Kế hoạch

      Phòng Quản lý Đô thị & Kinh tế

     Phòng Văn hóa & Thông tin

     Phòng Tài nguyên - Môi trường

     Phòng Tư pháp

     Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

     Phòng Y tế

     Phòng Giáo dục & Đào tạo

     Thanh tra thị xã

 

2. Các đơn vị trực thuộc

        Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

        Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư

        Trung tâm Y tế

        Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX thị xã

        Ban quản lý dự án thị xã

       Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi thị xã

        Ban quản lý di tích Nguyễn Thị Bích Châu

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 187.920
Online: 47