http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=BD4E2714-C848-527E-9A06-2C7C8A110E59&_tk=
/portal/Home/hoi-dap/default.aspx
http://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/KenhTin/Tiep-nhan-kien-nghi-tinh.aspx
Ảnh hoạt động
Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 226.968
Online: 47
°
http://www.quangninh.gov.vn/chuyen-de/nam-du-lich-quoc-gia/Trang/default.aspx