Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8867715

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

« Quay lại

Những điểm mới của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và công tác triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới

 

Ngày 15/5/2016 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chỉ thị đã đánh giá lại một cách khái quát về kết quả, hạn chế của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục đẩy mạnh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.Trong đó khẳng định, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Trong nội hàm của việc học tập Chỉ thị 05 đưa ra về hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh đề cập tới các hệ thống quan điểm về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người.Về đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05 đề cập các quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định ý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Về phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị chỉ ra những phong cách của Bác về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân của Bác, phong cách nói với làm đi vào lòng người.

So với chị thị 03, Chỉ thị 05 có nhiều điểm mới. Bộ Chính trị xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.Việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh được nhấn mạnh hơn nữa về tầm quan trọng, về vị trí vai trò của việc học theo Bác. Đây không chỉ là một giải pháp về chính trị tư tưởng mà việc học Bác được coi là một giải pháp toàn diện cả về chính trị, về tư tưởng và tổ chức cũng như đạo đức.Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam.Phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nội dung của giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Bộ Chính trị lần này đặc biệt yêu cầu gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.Do dó, Bộ Chính trị khóa XII yêu cầu rất cao việc gắn xây với chống, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tuyên truyền tấm gương học tập và làm theo Bác có nhiều thành tích. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải kiểm tra để đôn đốc, chấn chỉnh tổ chức và cá nhân xem học tập chỉ là hình thức, có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Để quán triệt triển khai học tập chỉ thị 05, ngày 22/9/2016 Ban thường vụ thị ủy đã ban hành kế hoạch số 15-KH/Th.U về việc thực hiện chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính đến nay đã tổ chức quán triệt học tập bao gồm: 1 lớp cán bộ cốt cán, 2 lớp cán bộ, đảng viên khối cơ quan và các trường THPT, 12 lớp cán bộ đảng viên và cán bộ chi đoàn, chi hội. Công tác tổ chức học tập nhìn chung nghiêm túc, đạt chất lượng. Tuy vậy, việc học tập và nhất là làm theo vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

 

 

Quán triệt Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ảnh: Anh Tuấn

Năm 2016 khép lại với nhiều thành quả Kinh tế- xã hội, An ninh quốc phòng đồng nghĩa với sự nổ lực vượt khó của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Bước sang năm 2017, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn muôn vàn khó khăn thách thức nhất là đời sống nhân dân sau sự cố môi trường biển, hoạt động doanh nghiệp khó khăn, một số tồn đọng trên giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa được giải quyết dứt điểm; công tác giải quyết việc làm còn nhiều bất cập, sự chống phá quyết liệt tinh vi của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 Thực hiện chỉ thị 05 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, cần tiếp tục quán triệt thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu quán triệt, học tập nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong sinh hoạt Đảng cũng như sinh hoạt của chính quyền, của các đoàn thể. Từ đó hiểu rõ những mục đích yêu cầu cũng như nội dung, điểm mới của Chỉ thị 05 mà tới đây chúng ta phải tổ chức thực hiện.

Thứ hai, tổ chức học tập, triển khai các chuyên đề toàn khóa cũng như cho từng năm theo kế hoạch một cách nghiêm túc, chất lượng.

Thứ ba,để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện phương châm trên học trước làm trước, dưới học sau làm sau, cũng như trong Đảng học trước, làm trước. Phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu tự giác đi đầu của lãnh đạo chủ chốt, của người đứng đầu và của cán bộ Đảng viên.

Thứ tư,Chỉ thị 05 cũng nhấn mạnh đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức của các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp việc thực hiện Chỉ thị sẽ được đặc biệt chú trọng. Trong tuyền truyền không chỉ nêu cái tốt mà chúng ta phải cương quyết đấu tranh những cái xấu, đấu tranh bệnh quan liêu tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm,đầu tư thích đáng trong việc nghiên cứu xây dựng các mô hình điển hình tập thể , cá nhân.

Cuối cùng, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng nói chung và làm công tác Tuyên giáo nói riêng phải tập trung cao độ cho việc học tập nâng cao nhân thức, kiến thức và bản lĩnh, trí tuệ; sâu sát dân tình, thấu hiểu dân tâm, đề cao dân trí, tiếp tục xây đắp công cuộc đổi mới toàn diện quê hương Kỳ Anh bằng việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh, Thị xã; nêu gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực như xây dựng văn hóa văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công các mục tiêu Kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng, xây  dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017 và những năm tiếp theo./.

 

TRẦN NAM PHONG - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này